Klage

Sist oppdatert: 20.03.2006

Etter forvaltningslovens kap. VI kan du klage på vedtaket til klagenemnda i Lånekassen. Klagefristen er tre uker fra den dagen meldingen om resultatet kom fram til deg. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen går ut.

Klagen skal du sende til Lånekassen. Dersom du har nye opplysninger å komme med, bør du ta dem med i klagen. Det må gå fram hvilket vedtak du klager på, og hvilken endring du krever. Klagen må være underskrevet av deg selv eller fullmektigen din, og kundenummeret eller fødselsnummer (11 siffer) bør være oppgitt.

Lånekassen gir nærmere veiledning om klageretten og om framgangsmåten ved klagen. Du kan ikke klage på forskriftene, bare på bruken av dem.

Klagenemnda

Vi har lagt ut informasjon om klagenemnda; navn på medlemmer, eksempler på saker som har vært behandlet, saksgangen m.m.