Inntektstabeller og beløp for inntektsavhengig stipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Når vi beregner om du kan få inntektsavhengig stipend (tidligere kalt grunnstipend), bruker vi to ulike tabeller. En hvis forsørgerne dine bor sammen, og en hvis de ikke bor sammen.

I tabellene ser vi om forsørgerne tjener innenfor inntektsgrensen i forhold til hvor mange barn dere er i familien. Når du har ungdomsrett, behovsprøver vi det inntektsavhengige stipendet mot inntekten til forsørgerne dine. Dette gjelder også etter du har fylt 18 år.

Etter barnelova har begge foreldrene forsørgeransvar for barna sine, og det inntektsavhengige stipendet til elever i videregående opplæring blir behovsprøvd mot inntekten til begge forsørgerne. Behovsprøvingen skjer uavhengig av hvilken forelder du bor sammen med eller har kontakt med. Les mer om forsørgeransvar.

Tabell A

Tabell A gjelder for forsørgere som bor sammen, er gift* eller har forsørgeransvaret alene, som for eksempel når en forsørger er død. Inntektsgrensene gjelder forsørgernes samlede inntekt.

Bor ikke forsørgerne dine sammen, er det tabell B du skal bruke.

Antall søsken

 

Inntektsavhengig stipend per måned

 3 344 kroner

2 228 kroner

 1 114 kroner

0

0–266 498 kr

266 499
– 323 176 kr

323 177
– 379 854 kr

1

0–328 957 kr

328 958
– 385 635 kr

385 636
– 442 313 kr

2

0–391 416 kr

391 417
– 448 094 kr

448 095
– 504 772 kr

3 eller flere

0–453 875 kr

453 876
– 510 553 kr

510 554
– 567 231 kr

Hvis en forsørger har forsørgeransvaret alene og har ny ektefelle/samboer, blir det lagt til et fast beløp på 47 949 kroner på forsørgerens inntekt.

* Forsørgere som er gift, regnes i utgangspunktet for å bo sammen. Behovsprøving for søkere med forsørgere som er gift, blir derfor foretatt etter denne tabellen.

Tabell B

Tabell B gjelder for forsørgerne ikke bor sammen / er skilt. Tabellen gjelder selv om du bare bor hos en forelder, eller hvis den ene forsørgeren har foreldreansvaret alene. Inntektsgrensene gjelder forsørgernes samlede inntekt.

Antall søsken

Inntektsavhengig stipend per måned

Kr  3 344

Kr 2 228

Kr 1 114

0

0–399 747 kr

399 748
– 456 425 kr

456 426
– 513 103 kr

1

0–462 206 kr

462 207
– 518 884 kr

518 885
–575 562 kr

2

0–524 665 kr

524 666
–581 343 kr

581 344
–638 021 kr

3 eller flere

0–587 124 kr

587 125
– 643 802 kr

643 803
– 700 480 kr

Hvis en forsørger har ny ektefelle/samboer som ikke er elevens forsørger, blir det lagt til et fast beløp på 47 949 kroner på forsørgerens inntekt når vi beregner om du kan få grunnstipend.

Inntektene vi bruker i utregningen

Vi legger sammen personinntekt og netto positiv kapitalinntekt for begge forsørgerne. Informasjon om inntekt får vi automatisk fra Skatteetaten.

Vi ser på inntekten for to år tilbake i tid, fordi dette er den siste fastsetting (likningen) som er tilgjengelig for alle.

Hva er personinntekt?

Personinntekt er den skattepliktige brutto inntekten til forsørgerne dine fra for eksempel arbeid, trygd og pensjon. For selvstendig næringsdrivende blir personinntekten fastsatt av skattemyndighetene etter egne regler (beregnet personinntekt). Personinntekten utgjør summen av følgende poster i skattemeldingen:

Poster i skattemeldingen
2.1 Lønn og tilsvarende ytelser
+ 2.2 Pensjon, livrente i arbeidsforhold mv
+ 1.6 og 1.7 Beregnet personinntekt fra foretak
= Personinntekt

Hva er netto positiv kapitalinntekt?

Netto kapitalinntekt er differansen mellom kapitalinntekter og kapitalutgifter. Vi ser bare på kapitalinntekter hvis de går i pluss (netto positiv kapitalinntekt) når vi beregner inntektsavhengig stipend.

Kapitalinntekter er for eksempel renteinntekter, utbytte av aksjer eller inntekter fra utleie av bolig. Kapitalutgifter er for eksempel renter på banklån og studielån, og tap ved salg av aksjer.

For å regne ut kapitalinntekt, kan du se på disse postene i skattemeldingen:

Poster i skattemeldingen
2.8

Inntekter av bolig og annen fast eiendom

+ 3.1 Kapitalinntekter og andre inntekter
3.3

 Kapitalkostnader og andre fradrag

=

Netto kapitalinntekt (skal tas med bare hvis det er et positivt beløp, altså over 0 kroner)

For noen forsørgere er kapitalutgiftene større enn kapitalinntektene, og da setter vi kapitalinntekten lik null når vi beregner om du kan få inntektsavhengig stipend.

Hva menes med søsken?

Jo flere søsken du har som er født i 2002 eller senere (inntil tre søsken), desto mer inntektsavhengig stipend kan du ha rett til.

Hel- og halvsøsken og adoptivsøsken regnes som søsken. Stesøsken regnes ikke med i denne sammenhengen.

Hva menes med forsørgere?

Det inntektsavhengig stipendet behovsprøves mot inntekten til begge forsørgerne. Med forsørgere mener vi:

  • de biologiske foreldrene dine
  • adoptivforeldrene dine, dersom du er adoptert
  • personer som har overtatt foreldreansvaret etter § 66 i barneloven.