Lærestedenes oppgaver

Sist oppdatert: 29.01.2016

Ulike typer læresteder gjør ulike oppgaver knyttet til Lånekassen. Her kan du lese om oppgavene for lærestedene beskrevet i rundskriv fra Kunnskapsdepartementet.

Tabellen under er en oversikt over oppgaver som kan være aktuelle for deg.

Oppgave

Oppgaven gjelder følgende læresteder/utdanningstyper

Tidspunkt

Veilede elever og studenter om Lånekassens ordninger

Alle læresteder.

Løpende

Fylle ut/bekrefte opplysninger i søknader fra elever/studenter i arbeidsflaten

Videregående opplæring

Primært rundt semesterstart

Forkurs ingeniør

Nettskoler

Enkelte studieforbund

Universiteter og høgskoler som har kvotestudenter

Registrer «møtt»

Fordi avtale om støtte nå blir sendt hjem til studenten, trenger vi en bekreftelse fra dere om at eleven/studenten har møtt til undervisningen/startet utdanningen.Dette bekrefter dere i arbeidsflate for lærestedene, ved å registrere «møtt» på hver enkelt elev/student.

Grunnskoleopplæring

Primært rundt semesterstart

Videregående opplæring

Folkehøyskole

Bibelskole

Fagskole

Nettskoler

Studieforbund

Registrer «møtt»

Fordi avtale om støtte nå blir sendt hjem til studenten, trenger vi en bekreftelse fra dere om at studenten oppfyller kravene i Lånekassens forskrifter, første del, kapittel 3,§ 3-1. Dette bekrefter dere i arbeidsflate for lærestedene, ved å registrere «møtt» på hver enkelt student.

Enkelte høgskoler

Rapportere studentstatus

Dette gjelde alle som har system som leverer studentstatus til Lånekassen

Universiteter og de fleste høgskoler

Løpende

Rapportere avbrudd, fravær, endring i eleven/studentens studiebelastning

Alle læresteder unntatt høgskoler og universiteter.

Løpende, med én gang endringer skjer

Rapportere eksamensdata/resultater

Grunnskoleutdanning

Snarest mulig etter semesterslutt eller avsluttet utdanning

Folkehøgskoler

Privatskoler som ikke rapporterer via Vigo

Fylkeskommuner

Fagskoler

Studieforbund*

Nettskoler*

Universiteter og høgskoler: Lånekassen henter opplysninger fra deres studieadministrative system.

Rapportere utdanningsopplegg for kommende undervisningsår (årlig)

Alle læresteder.

Januar-mars

Sende inn søknad om godkjenning av nye utdanningsopplegg

Alle læresteder.

Universiteter og høgskoler: Dere må søke om støtterett hos Lånekassen for utdanningsopplegg som dere selv ikke har fullmakt til å opprette, og som ikke er godkjent av NOKUT.

Ved behov

*Studieforbund og nettskoler : Dere skal kun rapportere resultater for utdanningsopplegg der dere selv har eksamensrett.

Arbeidsflate for lærestedene

Arbeidsflaten er en sikker elektronisk kanal for å sende opplysninger fra lærestedene og fylkeskommunene til Lånekassen.

Les mer om arbeidsflaten