Fagskolens oppgaver

Sist oppdatert: 21.04.2020
Her finner du informasjon om hvilke oppgaver fagskolene må utføre, slik at elevene får utbetalt lån og stipend fra Lånekassen.

Hvis lærestedet også tilbyr en annen type utdanning enn fagskoleutdanning, for eksempel videregående opplæring, må du i tillegg lese informasjonen som gjelder denne typen utdanning.

Plikt til medvirkning

Alle læresteder som tilbyr utdanning som er godkjent for utdanningsstøtte i Lånekassen, har plikt til å medvirke til gjennomføringen av utdanningsstøtteordningene, se utdanningsstøtteloven § 21. Lærestedene må blant annet melde fra fortløpende om vesentlige endringer i utdanningene som kan ha betydning for godkjenningen, se forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge § 6. Lærestedene må selv foreta en konkret vurdering av hvilke endringer de mener kan ha betydning for godkjenningen.

Utdanningsstøtte etter § 3 fjerde ledd i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Studenter/elever ved fagskoler har rett til utdanningsstøtte etter § 3 fjerde ledd og merknad til fjerde ledd i forskriften. Du finner mer informasjon om utdanningsstøtte til elever på fagskoler på sidene for universitets- og høyskoleutdanning. 

Rapporter eksamensdata til DBH

Fagskoler skal rapportere eksamensdata til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning). Lånekassen får eksamensdata/resultater fra fagskolene direkte fra DBH. 

Rapporter til Lånekassen

Klargjør søknader på arbeidsflaten

Før Lånekassen kan behandle enkelte søknader, må dere gi eller bekrefte opplysninger i disse søknadene, og det kaller vi å klargjøre en søknad.

Hovedregelen er at dere ikke skal behøve å klargjøre søknadene fra studentene. I enkelte tilfeller vil det likevel være nødvendig.

  • Det kan for eksempel være nødvendig dersom studenten har oppgitt i søknaden at han skal ta utdanning på deltid. Da må dere oppgi antall studiepoeng studenten skal ta.
  • Dersom fagskolen tilbyr utdanning med rullerende opptak, må dere blant annet oppgi start- og sluttdato i søknaden.

Frammøte

Ved semesterstart høst og vår må dere rapportere at studenten har møtt på lærestedet og begynt å følge undervisningen. Les mer om hvordan dere rapporterer frammøte.

Avbrudd og endring

Dere må melde fra fortløpende til Lånekassen om endringer som kan påvirke lånet og stipendet til studenten.

Eksisterende utdanninger

  • Én gang i året må dere sende oss melding om hvilke utdanninger dere har fått godkjenning for i Lånekassen tidligere, og som dere skal fortsette å tilby det kommende studieåret.
  • Vi sender dere melding om dette på arbeidsflaten for læresteder i januar.
  • Les mer om årlig rapportering av utdanninger

Opprett ny utdanning

Dersom dere skal opprette en ny utdanning, må dere søke Lånekassen om å få den godkjent for utdanningsstøtte. Dere må søke om dette på arbeidsflaten.

Utdanningen må være godkjent etter fagskoleloven før dere kan sende inn en slik søknad.

Les mer om hvordan dere søker om godkjenning for støtte her.