Godkjenning av utdanning for utdanningsstøtte

Sist oppdatert: 20.04.2020
Læresteder som ønsker å tilby nye utdanninger må søke Lånekassen om å få utdanningen godkjent for utdanningsstøtte.

Dette gjelder også utdanninger som er godkjent etter en utdanningslov. Slik godkjenning gir ikke automatisk rett til lån og stipend i Lånekassen.

For læresteder som har utdanninger som er godkjent 

Bruk "Søknaden om godkjenning av utdanning for utdanningsstøtte" som du finner på arbeidsflaten, dersom lærestedet har andre utdanninger som tidligere er godkjent for utdanningsstøtte fra Lånekassen.

For læresteder som ikke har utdanninger som er godkjent 

Søk om godkjenning av utdanning for utdanningsstøtte via arbeidsflaten for lærestedene. Arbeidsflaten er en portal for informasjonsutveksling mellom Lånekassen og lærestedene.

For å få tilgang til arbeidsflaten må du først sende disse opplysningene til Lånekassen:

 • navn på lærestedet
 • postadresse, postnummer og poststed
 • lærestedets telefonnummer
 • adresse til lærestedets nettside
 • lærestedets e-postadresse
 • lærestedets målform

Legg ved utfylt administratorskjema med opplysninger om personen ved lærestedet som ønsker tilgang til arbeidsflaten.

Send opplysningene og administratorskjemaet per e-post til , eller per post til:

Statens lånekasse for utdanning
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Behandlingstiden er to til tre uker. I perioder kan behandlingstiden være lengre. Når vi har opprettet tilgang for deg på arbeidsflaten, får du en e-post med opplysninger om hvordan du skal logge inn.

Hvilke utdanninger kan bli godkjent?

Les mer om hvilke utdanninger som kan bli godkjent for utdanningsstøtte i forskrift om godkjenning av utdanningsstøtte i Norge.

Opplæring som blir satt i gang av, eller i samråd med, Arbeids- og velferdsetaten (Nav) og etatsopplæring/bedriftsintern opplæring gir ikke rett til utdanningsstøtte i Lånekassen. Se § 5, bokstav b og c i forskrift om godkjenning av utdanningsstøtte. 
Siden studenten ikke har rett til lån og stipend, må dere avvise søknaden i arbeidsflaten og velge årsaken «Søkeren tar en utdanning som ikke er støtteberettiget av Lånekassen».

Opplæring som blir satt i gang av, eller i samråd med, Arbeids- og velferdsetaten (Nav) og etatsopplæring/bedriftsintern opplæring gir ikke rett til utdanningsstøtte i Lånekassen. Se § 5, bokstav b og c i forskrift om godkjenning av utdanningsstøtte i Norge. 

Siden studenten ikke har rett til lån og stipend, må dere avvisesøknaden i arbeidsflaten og velge årsaken «Søkeren tar en utdanning som ikke er støtteberettiget av Lånekassen».

Les mer 

Grunnskoleopplæring etter § 4 A-1 i opplæringslova

 • Lånekassen kan gi lån og stipend til voksne som tar grunnskoleopplæring, og som har rett til slik opplæring etter § 4 A-1 i opplæringslova.
 • Lånekassen gir bare lån og stipend til elever som deltar i organisert klasseromsundervisning.
 • Lånekassen trenger informasjon om elevene følger ordinær skolerute, eller om de kan starte (og eventuelt slutte) når som helst i skoleåret. Dere må opplyse om dette i søknaden.
 • Lånekassen kan gi lån og stipend til elever som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 andre ledd. Dette er elever som har fullført grunnskolen, og har ungdomsrett, men som trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring. Disse elevene får lån og stipend etter andre del i Lånekassens forskrifter. Læresteder som tilbyr/skal tilby grunnskoleopplæring for denne gruppen, må sende e-post til Lånekassen om dette.

Folkehøgskoler

 • Utdanning ved folkehøgskoler må være godkjent etter folkehøyskoleloven.
 • Det er Kunnskapsdepartementet som godkjenner nye folkehøgskoler. 

Private videregående skoler

Dette gjelder for private videregående skoler som ikke følger offentlig godkjente læreplaner:

 • Utdanning ved private videregående skoler som ikke følger offentlig godkjente læreplaner, må være godkjent etter § 2-1 i friskolelova eller § 17 i lov om voksenopplæring før dere kan sende inn søknad om godkjenning av utdanning for lån og stipend til Lånekassen.
 • Det er Utdanningsdirektoratet som behandler søknader om godkjenning etter friskolelova, eller lov om voksenopplæring.

Dette gjelder for private videregående skoler som følger offentlig godkjente læreplaner, men som ikke har godkjenning etter en utdanningslov:

 • Dere må sende inn søknad om godkjenning av utdanning for lån og stipend til Lånekassen, beskrive utdanningsopplegget og opplyse om elevene vil få tilbud om å gå opp til offentlig eksamen som privatister.

Offentlige videregående skoler

For de fleste utdanningsprogram på videregående skole er det ikke nødvendig å søke om godkjenning av utdanning for lån og stipend. Lånekassen får nemlig opplysninger om nye og eksisterende utdanningsprogram fra Vigo.

Det er likevel noen unntak, altså utdanninger som vi ikke får opplysninger om fra Vigo. For disse utdanningene krever vi at dere søker om godkjenning. Bruk skjemaet i arbeidsflaten for å søke godkjenning av utdanning for lån og stipend. Det gjelder:

 • voksenopplæring
 • fagskoleutdanning (bruk eget skjema for fagskoleutdanning)
 • idrettsfag over fire år
 • studiespesialisering med idrett over fire år 
 • lokale kurs hvor elevene ikke har opptak via Vigo, for eksempel kystskipper, yrkessjåfør og påbygging til generell studiekompetanse 23-timerskurs.
 • utdanningsopplegg som har skolepenger (for eksempel International Baccalaureate)
 • fagopplæring i skole

Fagskoleutdanning

 • Det er NOKUT som behandler søknader om godkjenning etter fagskoleloven.
 • Utdanning ved fagskoler må være godkjent etter fagskoleloven før dere kan sende inn søknad om godkjenning av utdanning for utdanningsstøtte.
 • Ved betinga vedtak må betingelsene være oppfylt før dere kan sende inn søknad om godkjenning av utdanning for utdanningsstøtte. 

Nettskoler og studieforbund

 • Nettskoler må være godkjent etter § 13 i voksenopplæringsloven.
 • Studieforbund må være godkjent etter § 5 i voksenopplæringsloven.

Universitetene

Universitetene har fullmakt til å opprette studier på alle nivåer. 

Vitenskapelige høgskoler

 • Vitenskapelige høgskoler har samme fullmakter som universitetene på fagområder der dere har rett til å tildele doktorgrader.
 • For fagområder der dere ikke har rett til å tildele doktorgrader, må dere søke NOKUT om godkjenning for tilbud på mastergrads- eller doktorgradsnivå.

Høgskoler

Høgskoler har fullmakt til å opprette utdanninger på bachelornivå. Dere må søke NOKUT om godkjenning for tilbud på mastergrads- eller doktorgradsnivå.