Studiebelastning for elever uten ungdomsrett i grunnskole

Sist oppdatert: 18.09.2019
Hvor mye elevene kan få i støtte, er avhengig av hvor mange undervisningstimer de har i uka (studiebelastning), og hvilken type støtte de har søkt om.

I søknadsskjemaet velger elevene om de søker om stipend, stipend og et begrenset lån eller stipend og maksimalt lån.  

Støtten blir utbetalt hver måned, til vanlig den 15. 

Dette har innvirkning på hvor mye penger elevene kan få:

Studiebelastning

Elever som får støttte etter tredje del
  • Elever i grunnskoleopplæring kan få støtte til fulltidsutdanning hvis de har minimum 20 undervisningstimer per uke. 
  • Elever som har fra 10 timer til 19 undervisningstimer, kan få støtte til deltidsutdanning.
  • Elever som har mindre enn 10 undervisningstimer per uke, kan ikke få støtte.

Elever som får støttte etter andre del

  • Elever med ungdomsrett har rett til full støtte, selv om de tar opplæring på deltid. 
  • Elever med ungdomsrett kan ha rett til utstyrsstipend. 


Flyktningstipend

Lånekassen vurderer retten til flyktningstipend ut fra opplysningene eleven gir i søknaden, og de skal ikke sende inn en egen søknad om flyktningstipend i tillegg til den vanlige søknaden om støtte.

Dersom en elev får flyktningstipend, blir hele støtten utbetalt som stipend, unntatt lån til dekning av skolepenger. 

Alle vilkårene må være oppfylt for at eleven skal ha rett til flyktningstipend:

  • Eleven er en utenlandsk statsborger som har fått beskyttelse (asyl) i Norge. Eleven må være registrert med flyktningstatus hos Utlendingsdirektoratet (UDI).
  • Eleven tar vanlig videregående opplæring eller grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 i Norge

Eleven har ikke rett til flyktningstipend i perioder han/hun får introduksjonsstønad. Dere finner mer informasjon om flyktningstipend her, og dere finner den samme informasjonen på engelsk her.