Flyktningstipend

Sist oppdatert: 23.05.2017
Du kan få flyktningstipend hvis du er utenlandsk statsborger som har fått beskyttelse i Norge og tar videregående opplæring her.

Du kan også få flyktningstipend til grunnskoleopplæring som du har rett til etter opplæringsloven § 4A-1. Retten til flyktningstipend faller bort hvis du mottar introduksjonsstønad.

Hvor lenge kan du få flyktningstipend?

Jo tidligere du begynner i utdanning etter at du kom til Norge, jo lengre tid kan du få flyktningstipend. Tiden regnes fra den datoen asyl ble innvilget.

 • Begynner du på utdanningen innen tre år etter at du kom til Norge kan du få stipend i inntil tre år
 • Begynner du på utdanningen innen fire år etter at du kom til Norge,
  kan du få stipend i inntil to år
 • Begynner du på utdanningen innen fem år etter at du kom til Norge,
  kan du få stipend i inntil ett år

Fristen for når du må ha begynt i utdanningen utvides med to år dersom du

 • har barn eller får barn i løpet av den tiden du normalt kunne fått flyktningstipend. Utdanningen må begynne før barnet er fylt ti år.
 • har rett til grunnskoleopplæring før du begynner på vanlig videregående opplæring.

Hvor mye penger er flyktningstipendet?

Flyktningstipendet for deg uten ungdomsrett blir behovsprøvd på samme måte som for studenter i høyere utdanning. Det vil si at hele eller deler av flyktningstipendet kan bli gjort om til lån hvis du har hatt inntekt, formue eller trygd over grensene.

Du kan regne ut beløpet med støttekalkulatoren. Husk at alt unntatt lån til skolepenger er stipend.

Hvis du avbryter utdanningen, kan pengene du har fått bli krevd tilbake.

Denne dokumentasjonen trenger vi fra deg

Får du, eller kommer du til å få, introduksjonsstønad i perioden du søker om støtte, må du sende inn

 • kopi av vedtaket fra kommunen/Nav som viser perioden du får introduksjonsstønad. 

Har du nylig avsluttet introduksjonsprogrammet, må du sende inn

 • bekreftelse fra kommunen/Nav som viser dato for fullført introduksjonsprogram.

Har du barn under 16 år, må du sende inn

 • dokumentasjon som viser ektefelles/samboers brutto månedsinntekt, for eksempel kopi av siste lønnsslipp/utbetalingsslipp.

Dersom du ikke har gyldig oppholdstillatelse i perioden du søker om støtte, må du sende inn

 • bekreftelse fra politiet eller Utlendingsdirektoratet (UDI) som viser at du har gyldig opphold i Norge mens du venter på behandling av en søknad om fornyelse av oppholdstillatelsen, søknad om permanent opphold eller søknad om norsk statsborgerskap.

Ikke egen søknad om flyktningstipend

Det er ikke en egen søknad om flyktningstipend. For å søke, bruker du den vanlige nettsøknaden.

Hva skjer hvis du avbryter utdanningen?

Hvis du avbryter utdanningen din, kan vi kreve tilbake støtten du har fått. Flyktningstipend blir ikke gjort om til lån, men kan trekkes fra hvis du senere søker om støtte.

Avbryter du en utdanning som du ikke har fått flyktningstipend til, kan stipend bli gjort om til lån og vi kan kreve hele eller deler av støttebeløpet tilbake. Les mer om avbrudd her.

Bor du i asylmottak og tar vanlig videregående utdanning, kan du få utstyrsstipend.

Les mer om utstyrsstipend her.