25 000 nordmenn studerer i utlandet

Og stadig flere velger å ta deler av utdanningen sin utenlands - Sist oppdatert: 10.09.2018
Ferske tall fra Lånekassen viser at 24 947 nordmenn studerte i utlandet forrige undervisningsår. Dette er noen flere enn året før. Færre tar hele graden i utlandet, mens flere tar delstudier.

Totalt 24 947 nordmenn fikk støtte fra Lånekassen til utdanning utenfor Norges grenser undervisningsåret 2017–2018. Dette er 133 flere enn året før.  

Chris Eidsaunet, regiondirektør for saksbehandling i Lånekassen, sier følgende om utviklingen de siste årene:

 – Etter å ha sett en jevn stigning i antall norske studenter i utlandet de siste ti årene, opplevde vi en nedgang i 2016–2017. Nå ser vi igjen en liten økning.  

Rekordmange tar en del av utdanning i utlandet 

Antallet norske gradsstudenter i utlandet går noe ned fra året før, mens det aldri før har vært så mange norske delstudenter i utlandet: 
16 635 norske studenter fikk støtte fra Lånekassen til gradsutdanning i fjor. Dette er  322 færre enn året før.  

8 312 nordmenn fikk støtte til delstudier, som er 455 flere enn året før. 
Andelen av den totale norske studentmassen som studerer i utlandet, har holdt seg stabil på rundt 13 prosent de siste årene, men med en liten nedgang siden 2016. I fjor var andelen  12,6 prosent. 

Statsråden ønsker at flere reiser ut  

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø er fornøyd med at et økende antall studenter tar delstudier i utlandet, men ønsker at enda flere reiser ut.  

– Det er positivt at det er en økning i antallet studenter som tar deler av utdanningen sin i utlandet. Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for den globale kunnskapsutviklingen og for å sikre kvalitet i norsk høyere utdanning. Vi ønsker at enda flere skal reise ut, og derfor har vi startet arbeidet med en stortingsmelding om studentmobilitet. Vi trenger en grundig gjennomgang for finne ut hva som kan gjøres for at flere skal ta deler av eller hele utdanningen sin i utlandet, sier Nybø. 

ANSA ser på oppgangen i delstudenter som positivt:

– Antallet utenlandsstudenter har gått noe opp fra i fjor, men vi har sett en negativ utvikling i andelen utenlandsstudenter sammenlignet med studenter i Norge de siste årene. Vi ser på det som positivt at nedgangen nå begynner å flate ut, men det er likevel for få som velger å benytte seg av mulighetene utenlandsstudier tilbyr, og vi jobber aktivt for å endre dette. Oppgangen av delgradsstudenter ser vi veldig positivt på, og vi håper det er en trend som har  kommet for å bli, sier Hanna Flood, president i ANSA.  

Kina, Japan og India stadig mer populært for delstudenter 

De mest populære landene for norske studenter er fortsatt Storbritannia, USA, Danmark og Australia, men alle de største landene opplever en liten nedgang. Spania og Nederland opplever derimot økning av både grads- og delstudenter.  

– Blant delstudentene ser vi en klar oppgang i Italia og Nederland, og at asiatiske land som Kina, Japan og India blir stadig mer populært, sier Eidsaunet.  

– Tallene viser også en interessant utvikling i blant annet Tyskland, da flere gradsstudenter vil studere i Tyskland, men færre delstudenter.  
De mest populære fagene for norske gradsstudenter i utlandet er helse- og sosialfag, økonomiske og administrative fag, og samfunnsfag og jus.  

Begrepsforklaring:

  • Gradsstudent: En gradsstudent er en student som tar hele graden sin i utlandet.  
  • Delstudent: En delstudent tilhører et norsk lærested, men tar deler av utdanningen sin i utlandet, ofte et eller to semester.