Endringer i Lånekassens regler

Sist oppdatert: 29.05.2018
Kunnskapsdepartementet har fastsatt Lånekassens forskrift om tildeling av støtte for neste undervisningsår. Her finner du en oversikt over de viktigste regelendringene.

Du kan lese hele forskriften her.

Endringene som listes opp her gjelder fra og med undervisningsåret 2018-2019. 

Endringer i tildelingsforskriften for 2018–2019

Fulltidsstøtte til elever med ungdomsrett uavhengig av studiebelastning

Hvis du har ungdomsrett får du full støtte til videregående opplæring i Norge selv om du ikke har full studiebelastning.

Endret metode for beregning av reisestipend til søkere med ungdomsrett

Når vi vurderer om du har rett til reisestipend, bruker vi avstanden mellom dine foreldres folkeregistrerte adresse og adressen til lærestedet ditt. Reisestipendet blir regnet ut etter faste kilometersatser.

Redusert reisestipend for elever som tar videregående opplæring i utlandet

Stipendandelen i reisestøtten til elever som tar videregående opplæring i utlandet blir redusert fra 70 prosent til 35 prosent.

Ikke reisetilskudd til søkere som tar utdanning i utlandet og som får reisestøtte fra andre.

Hvis du tar utdanning i utlandet og får reisestøtte fra andre, har du ikke rett til reisestøtte fra Lånekassen. Stipend fra Erasmus+ regnes ikke som reisestøtte.

Støtte til bussjåførutdanning

Bussjåførutdanning som er godkjent av Statens vegvesen gir rett til støtte fra Lånekassen. Du kan få basisstøtte og skolepengestøtte til komprimert grunnutdanning på 140 timer og førerkort klasse D.

Du kan få basisstøtte i fem uker til grunnutdanningen og i en uke til førerkort klasse D. I tillegg kan du få lån til skolepenger etter maksimal sats for et helt undervisningsår.

Ph.d.-studenter i Norden får ikke støtte hvis de får lønn eller stipend fra andre

Hvis du begynner på en ph.d.-utdanning i Norden fra høsten 2018, har du bare rett til støtte fra Lånekassen hvis du ikke får lønn eller stipend fra andre som er ment å skulle dekke livsoppholdet ditt.

Nytt stipend til mastergradsutdanning i Frankrike

Du har rett til rekrutteringsstipend på 20 000 kroner hvis du tar mastergradsutdanning i ingeniørfag ved INSA Toulouse i Frankrike. Studiet er spesielt tilrettelagt for norske studenter og administreres av Senter for internasjonalisering av utdanning.

Du kan få stipendet i inntil tre år. Hvis du tar en mastergradsutdanning som varer i mer enn tre år, får du stipendet i de tre første årene.

Støtte til delstudier i utlandet på deltid

Du kan få støtte til delstudier i utlandet (utveksling), som en del av høyere utdanning eller fagskoleutdanning, selv om du studerer på deltid. Støtte blir gitt etter studiebelastningen din.

Støtte til grunnskoleopplæring

Lånekassen kan fra og med undervisningsåret 2018-2019 gi støtte til elever som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 andre ledd. Dette er elever som har fullført grunnskolen, og har ungdomsrett, men som trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring. Disse elevene får støtte etter andre del i Lånekassens forskrifter.

Fortsatt opptrapping til 11 måneders studiestøtte

Stortinget har vedtatt en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder for fulltidsstudenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Opptrappingen skal skje over 4 år, fra 2017 til 2020. For våren 2019 trappes støtten opp med ytterligere en uke, slik at studentene kan få utvidet støtteperioden med tre uker totalt. Den ene uken med støtte vil bli gitt med forbehold om at Stortinget bevilger penger til den i statsbudsjettet for 2019.