– Lånekassen må endres

Sist oppdatert: 27.09.2019
Lånekassen er enig med Markussen-utvalget i at studiestøtteordningene kan være et viktig virkemiddel for å sikre livslang læring. – Støtteordningene våre må bli mer fleksible, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

– For at Lånekassen skal kunne være med på å finansiere livslang læring, må støtteordningene våre må bli mer fleksible, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark.

 Lånekassen har nå levert sine høringsinnspill til Markussen-utvalgets NOU 2019: 12- Lærekraftig utvikling. Utvalget foreslår blant annet endringer i studiestøtteordningene.

– Best tilpasset den unge heltidsstudenten

Lånekassen er enig med utvalget i at Lånekassen per i dag primært er tilpasset unge som utdanner seg på heltid. For at Lånekassen skal understøtte samfunnets kompetansebehov i fremtiden og samtidig møte behovene til en mer mangfoldig kundegruppe, må ordningene endres.

– Vi mener at endringene i våre ordninger som utvalget foreslår, samlet sett kan bidra til å legge til rette for økt deltagelse i arbeidslivet gjennom hele livet. Samtidig er det Lånekassens rolle å se de forskjellige politiske initiativene i sammenheng og ivareta helheten. Vi må bidra til å sikre balansen mellom det å ivareta den tradisjonelle førstegangsstudenten – og samtidig legge til rette for nye kundegrupper, sier Funnemark.

– Justere kravet om maks åtte år

Derfor peker Lånekassen i sitt høringssvar på hvor viktig det er at for eksempel kravet om studiebelastning og begrensning på antall år man kan få støtte, den såkalte 8-årsblokka, sees i sammenheng.

– Hvis kravet om at man må studere minst 50 prosent for å få støtte fra Lånekassen fjernes, er det viktig at dette følges opp med en justering av reglene for hvor lenge man kan få støtte. Årsaken til det er at en student som studerer på deltid bruker like mye av 8-årsblokka som en som studerer på heltid. Dermed kan en risikere å bruke opp retten til støtte og sitte igjen med forholdsvis få studiepoeng.

Videre er det forslag om å heve aldersgrensen for hvor lenge du kan motta studiestøtte. Dette er endringer som Lånekassen mener kan fungere og bør utredes nærmere.

– Det er imidlertid viktig å balansere behovet som unge og voksne har for å finansiere studier, med deres behov for å ha en bærekraftig privatøkonomi. For stor gjeldsbyrde sent i livet, øker også risikoen for at lån ikke blir nedbetalt.

– Viktig å bevare ordninger som fungerer godt

Noe av begrunnelsen for dagens regler er at søkerens samlede gjeld ikke skal bli urimelig å betale innenfor de fastsatte rammene for nedbetaling. Hvis vi hever aldersgrensen og gir støtte til lengre studier, vil resultatet være at noen kan få høy gjeld. Samtidig ser vi at dagens regelverk lukker døren for kompetanseutvikling for mange voksne. I en samlet vurdering støtter Lånekassen derfor endringer som gir flere voksne mulighet til å utvikle sin kompetanse for sikre egen relevans i arbeidslivet.

Det er også viktig å bevare ordninger og tiltak som bidrar til læring og kompetanseutvikling som fungerer godt i dag.

– Lånekassens ordninger skal ikke frata næringslivet det ansvaret de har for å sikre sine ansatte læring. Det er svært viktig at kompetansepolitikken balanserer hva som bør være det offentliges ansvar og hva arbeidsgivere har ansvar for, sier Funnemark.

Les hele høringssvaret her.