Behovsprøving av forsørgerstipend for deg i videregående opplæring

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Forsørgerstipendet er behovsprøvd. Det kan bli redusert hvis du mottar trygdeytelser eller lærlinglønn, eller hvis du er gift eller har samboer med felles barn med inntekt over grensene våre.

Hvis du er gift eller er samboer med felles barn, blir forsørgerstipendet redusert med 60 prosent av hans/hennes bruttoinntekt over kr 34 329 per måned.

Når du søker om stipend og lån, oppgir du forventet brutto månedsinntekt for ektefellen eller samboeren din. Vi vurderer om du har rett til forsørgerstipend basert på inntekten du oppgir.

Når vi behandler søknaden, kan det hende at vi ber deg om å sende dokumentasjon på månedlig bruttoinntekt, for eksempel kopi av lønnsslippen til ektefellen eller samboeren. Hvis inntekten varierer fra måned til måned, kan du oppgi et gjennomsnittsbeløp for semesteret.

Meld fra om endringer

Dersom inntekten til ektefellen eller samboeren din blir lavere eller høyere enn du oppga i søknaden, må du opplyse om det innen støtteperioden/undervisningsåret er avsluttet. Den enkleste måten å melde fra på, er å sende oss en e-post på Dine sider. Du kan også sende oss et brev.

Lærlinglønn

Grunnstipend og forsørgerstipend blir redusert dersom du mottar lærlinglønn.

Har du har lærlinglønn i søknadsperioden, blir det trukket 60 øre av stipendet for hver krone du tjener. Du blir først trukket i grunnstipendet, deretter i et eventuelt forsørgerstipend.

Hvis inntekten din varierer, bruker vi gjennomsnittlig månedsinntekt per semester.

Trygd og pensjon

Grunnstipend og forsørgerstipend blir redusert dersom du har trygd eller pensjon.

Har du  trygd eller pensjonsytelser i søknadsperioden, blir det trukket 60 øre av stipendet for hver krone du tjener. Du blir først trukket i grunnstipendet, deretter i et eventuelt forsørgerstipend.

Hvis inntekten din varierer, blir gjennomsnittlig månedsinntekt per semester brukt.

Mottar du trygd/pensjon, må du legge ved kopi av pensjons-/trygdevedtaket ditt. Du må føre opp gjennomsnittlig brutto stønad per måned dersom du får for eksempel;

  • stønad som enslig forsørger
  • AAP
  • utdanningsstønad fra folketrygden
  • annen pensjon/trygd
  • sykepenger
  • introduksjonsstønad

Forsørger du barn, må du ta med eventuelle ytelser til dem. Barnetrygd, kontantstøtte, grunn- og hjelpestønad skal du ikke ta med.