Inntekt og formue

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 20.04.2017
Inntekten og formuen din avgjør hvor mye av lånet ditt som kan bli gjort om til stipend. Er inntekten eller formuen din høyere enn grensene, får du mindre stipend.

Vi bruker opplysningene fra fastsettingen av formues- og inntektsskatt (likningen) vi får fra skatteetaten for hvert kalenderår du har fått støtte. Kontrollen av inntekt og formue skjer når vi får fastsettingen fra skatteetaten.

Les mer om omgjøring av lån til stipend her.

Tallene vi bruker, er

  • all skattepliktig arbeidsinntekt (inkludert feriepenger)
  • alle skattbare trygde- og pensjonsytelser
  • alle kapitalinntekter
  • nettoformue

Se hvordan inntekten og formuen din påvirker stipendet

Du kan regne ut hvor mye stipend du kan få i støttekalkulatoren. Du må først regne ut hvor mye du kan få i stipend og lån, før du kan se hvor mye lån du kan få gjort om til stipend. Støttekalkulatoren er bare en simulering. Resultatet du får er avhengig av informasjonen om inntekt og formue du selv legger inn.

Grenser for person- og kapitalinntekt

For å beholde maksimalt stipend må du ikke ha person- og kapitalinntekt over disse beløpene. Stipendet blir redusert med fem prosent per måned av inntekten din som er over beløpsgrensen.

Kalenderår

Ved støtte hele kalenderåret

Ved støtte i sju måneder eller mindre per kalenderår*

2018

kr 177 257

kr 443 142

2017

kr 172 597

kr 431 492

2016

kr 168 059

kr 420 148

2015

kr 162 769

kr 406 923

2014

kr 157 265

kr 393 163

*Økt inntektsgrense gjelder dersom du følger et utdanningsopplegg som varer i sju måneder eller mindre i et kalenderår, og du bare får støtte til dette opplegget, eller du får støtte for bare ett semester i kalenderåret.

Her kan du finne eksempler på utregning.

Vi ser bort fra eventuelle bidrag som du eller barna dine mottar.

Er du selvstendig næringsdrivende, blir personinntekten fastsatt etter egne regler. Det er skattemyndighetene som forvalter disse reglene og som fastsetter personinntekten til selvstendig næringsdrivende. Les mer på skatteetaten.no.

Grenser for formue

For å beholde maksimalt stipend må du ikke ha nettoformue over disse beløpene:

Kalenderår

For enslig søker

Samlet for søker og
ektefelle / søker og
samboer med
felles barn

2018

kr 403 264

kr 774 502

2017

kr 392 662

kr 754 140

2016

kr 382 339

kr 734 314

2015

kr 370 304

kr 711 200

2014

kr 357 782

kr 687 150

Er du enslig, blir stipendet ditt redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over grensene. Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, blir stipendet ditt redusert med én prosent per måned av den delen av formuen som er over grensene.

Hva er person- og kapitalinntekt?

Person- og kapitalinntekten din er summen av alle inntektene dine før fradrag.

Kapitalinntekter er renter av bankinnskudd og utestående fordringer, aksjeutbytte, skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond, inntekt ved utleie, gevinst ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom, m.v. Opplistingen er ikke fullstendig. I kontrollen av inntekt og formue ser vi bort fra renteinntekter fra BSU. 

Nettoformuen er summen av verdien av det du eier, minus din totale gjeld. Nettoformuen din vil for eksempel være verdien av hus og bankinnskudd, minus gjeld til Lånekassen og huslån.

En del skattbare trygde- og pensjonsytelser har lavere grense enn annen personinntekt. Hvis du for eksempel får støtte fra Nav, kan det være at din inntektsgrense er lavere.

Deltidsutdanning

Tar du deltidsutdanning, gjelder de samme inntektsgrensene som for fulltidsutdanning. Du vil likevel få en mindre reduksjon av stipendet, alt etter hvor mange prosent du studerer på deltid. Studerer du for eksempel 50 prosent deltid, får du bare halvparten av trekket som en fulltidsstudent ville fått.

Hvilke stipend blir behovsprøvd?

Stipendene som blir kontrollert mot fastsettingen av formues- og inntektsskatt (likningen), er utdanningsstipend, forsørgerstipend og ekstra stipend til deg med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming.

Utdanningsstipend

Utdanningsstipend er stipendet som kan gjøres om fra lån til stipend hvis du oppfyller vilkårene for omgjøring.

Forsørgerstipend

Forsørgerstipend er ekstra stipend du kan få hvis du har barn du forsørger. Får du forsørgerstipend, kontrollerer vi også person- og kapitalinntekten til ektefellen din, eller samboeren din dersom du og samboeren din har felles barn.

Ekstrastipend

Har du fått ekstrastipend fordi du har nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming og/eller du har fått forsørgerstipend, vil disse stipendene blir redusert først, og deretter utdanningsstipendet.