Inntektsgrenser

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 21.03.2018
Hvor mye du tjener, avgjør hvor mye av lånet ditt som kan bli gjort om til stipend. Er inntekten din høyere enn Lånekassens grenser, får du mindre i stipend.

Du mister ikke hele stipendet hvis du tjener litt over grensene, men stipendet blir redusert gradvis ut fra hvor mye du tjener. Vi ser bare på beløpene som er over grensene når vi regner ut reduksjon av stipendet.
Se hvordan vi regner ut det ut her.

Vi bruker tall fra Skatteetaten

Vi får opplysninger om inntekten din og eventuell formue automatisk fra Skatteetaten.

Grenser for inntekt

For å beholde maksimalt stipend kan du ikke ha person- og kapitalinntekt over disse beløpene:

Kalenderår

Utdanningsstøtte et
helt kalenderår

Støtte i sju måneder
eller mindre per kalenderår

2019

kr 182 575

kr 456 436

2018

kr 177 257

kr 443 142

2017

kr 172 597

kr 431 492

2016

kr 168 059

kr 420 148

2015

kr 162 769

kr 406 923

Når vi beregner hvor mye du kan få i stipend, regner vi først ut differansen mellom inntektsgrensen og inntekten din. Beløpet vi får ganger vi med fem prosent, og så med antall måneder du har fått støtte. Det er denne summen som trekkes fra stipendet.

Se hvordan inntekten og formuen din påvirker stipendet

Hvis du fyller ut informasjon om inntekt og formue i støttekalkulatoren, får du en beregning av hvor mye lån som kan bli omgjort til stipend. Du må først fylle ut hvor mye stipend og lån du kan få. Husk at resultatet er basert på informasjonen du har fylt ut og ikke en fasit på hvor mye stipend og lån du faktisk får. Det kan være andre forhold som påvirker beløpet.

Hvilke stipend blir behovsprøvd?

Stipendene som blir kontrollert mot fastsettingen av formues- og inntektsskatt (likningen), er utdanningsstipend, forsørgerstipend og ekstra stipend til deg med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming.

Utdanningsstipend

Utdanningsstipend er stipendet som kan gjøres om fra lån til stipend hvis du oppfyller vilkårene for omgjøring.

Forsørgerstipend

Forsørgerstipend er ekstra stipend du kan få hvis du har barn du forsørger. Får du forsørgerstipend, kontrollerer vi også person- og kapitalinntekten til ektefellen din, eller samboeren din dersom du og samboeren din har felles barn.

Ekstrastipend

Har du fått ekstrastipend fordi du har nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming og/eller du har fått forsørgerstipend, vil disse stipendene blir redusert først, og deretter utdanningsstipendet.

Flyktningstipend

Flyktningstipend blir behovsprøvd mot inntekt og formue for de som får støtte etter reglene for høyere og annen utdanning.  De som får flyktningstipend og går på vanlig videregående skole, får ikke stipendet behovsprøvd.

Deltidsutdanning

Tar du deltidsutdanning, gjelder de samme inntektsgrensene som for fulltidsutdanning. Du vil likevel få en mindre reduksjon av stipendet, alt etter hvor mange prosent du studerer på deltid. Studerer du for eksempel 50 prosent deltid, får du bare halvparten av trekket som en fulltidsstudent ville fått.

Vi bruker disse tallene fra fastsettingen (likningen)

  • all skattepliktig arbeidsinntekt (inkludert feriepenger)
  • alle skattbare trygde- og pensjonsytelser
  • alle kapitalinntekter
  • nettoformue

Vi ser bort fra eventuelle bidrag som du eller barna dine mottar.

Hva er person-og kapitalinntekt?

Person- og kapitalinntekt

Person- og kapitalinntekten din er summen av alle inntektene dine før fradrag.

Kapitalinntekter er renter av bankinnskudd og utestående fordringer, aksjeutbytte, skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond, inntekt ved utleie, gevinst ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom, m.v. Opplistingen er ikke fullstendig. I kontrollen av inntekt og formue ser vi bort fra renteinntekter fra BSU. 

Nettoformue

Nettoformuen er summen av verdien av det du eier, minus din totale gjeld. Nettoformuen din vil for eksempel være verdien av hus og bankinnskudd, minus gjeld til Lånekassen og huslån.

En del skattbare trygde- og pensjonsytelser har lavere grense enn annen personinntekt. Hvis du for eksempel får støtte fra Nav, kan det være at din inntektsgrense er lavere.

Er du selvstendig næringsdrivende?

Er du selvstendig næringsdrivende, blir personinntekten fastsatt etter egne regler. Det er skattemyndighetene som forvalter disse reglene og som fastsetter personinntekten til selvstendig næringsdrivende. Les mer på skatteetaten.no.