Utveksling videregående utenfor Norden

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Vi gir vanligvis bare støtte til utveksling på Vg2, men det finnes unntak.

Utenfor Norden gir vi vanligvis bare støtte til Vg2. Vi kan gi støtte til utveksling via skolen din, eller via andre organisasjoner.

Utveksling via skolen din

Med utveksling via skolen mener vi elever som:

 • deltar i godkjente samarbeidsprogram mellom norske videregående skoler og utenlandske skoler,
 • eller elever som er i yrkesfaglig studieretning som tar et godkjent utenlandsopphold.

I søknaden velger du først den norske skolen du går på og etter det,  krysser du av for at du skal på utveksling.

Utveksling via andre organisasjoner

Med utveksling via andre organisasjoner mener vi elever som:

 • tar utvekslingsprogram med ett års varighet, i regi av en godkjent utvekslingsorganisasjon.
 • tar studieopphold på minst tre måneder gjennom Erasmus+ eller andre nasjonalt inngåtte avtaler. Er oppholdet kortere enn tre måneder, kan du beholde støtten du får til videregående opplæring i Norge. Du trenger ikke søke spesielt om det.

For å søke om støtte til utveksling via en utvekslingsorganisasjon må du legge ved søknaden, eller sende inn følgende dokumentasjon senere:

 • dokumentasjon som viser hvilken godkjent utvekslingsorganisasjon som organiserer opplegget ditt, og hvilket land du skal ta utveksling i
 • bekreftelse fra skolen din i Norge som viser at skoleåret i utlandet vil kunne erstatte Vg2 i Norge.
 • bekreftelse fra den utenlandske skolen på skolepenger og fylle ut P-skjema, men bare hvis du skal betale skolepenger

Godkjente utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer

Det er Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) som har ansvaret for godkjente samarbeidsprogrammer mellom norske videregående skoler og utenlandske skoler. Diku har også ansvar for godkjenning av utvekslingsorganisasjoner.

Forskriften for godkjenning av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer for støtte gjennom Lånekassen, finner du på Lovdata.

Unntak for støtte 

Lånekassen gi vanligvis bare støtte til utveksling på Vg2. Men hvis utvekslingsoppholdet skal foregå i et land der skoleåret følger kalenderåret, som på den sørlige halvkule, kan vi gjøre unntak.

Elever som tar utveksling i slike land, starter ofte opp i vårsemesteret etter å ha tatt første semester av Vg1 i Norge i forkant. Når eleven kommer tilbake til Norge, kan hun enten ta andre semester av Vg1 eller andre semester av Vg2, før hun fortsetter med Vg3. Det gis støtte til utveksling i slike tilfeller.

Så mye kan du få

Utenfor Norden kan du få

Stipend og lån til reise

Tar du videregående opplæring i land utenfor Norden, kan du ha rett til stipend og lån til reise. Du trenger ikke søke spesielt om dette, vi gir deg det du har rett til. Du får støtte til to tur-returreiser i året, hvis du får støtte til utlandsopphold hele undervisningsåret.

Søkere som bor sammen med en eller begge foreldrene i utlandet, får ikke reisetilskudd.

Tilskudd til reiser utenfor Norden

Beløpene gjelder to tur-returreiser i året.

Region

Stipend (35 %)  

Lån (65 %)

Totalt reisetilskudd

Europa

1 789,2

3 322,8

5 112

Nord- og Mellom-Amerika

6 671

12 389

19 060

Oseania

9 732,8

18 075,2

27 808

Sør-Amerika

8 541,4

15 862,6

24 404

Asia

6 139

11 401

17 540

Afrika

7 348,6

13 647,4

20 996

 

I tillegg kan du få tilskudd til to reiser tur-retur i året i Norge. Tillegget blir gitt som 100 prosent stipend i Norge. Det blir trukket fra en egenandel på 805 kroner per skoleår.

Tilskudd til reiser mellom Norge og den regionen du skal til blir gitt med 35 prosent som stipend og 65  prosent som lån.

Skal du betale skolepenger?

Skal du betale skolepenger når du skal på utveksling, kan du få stipend til å delvis dekke disse når skolepengene ikke er dekket av andre, og du tar vanlig videregående opplæring. Stipendet kan gis med inntil 85 prosent av skolepengene, men maksimalt 96 619 kroner for skoleåret 2020–2021.

Det gis bare stipend til skolepenger du faktisk betaler, det vil si studieavgift og andre obligatoriske avgifter som har sammenheng  med undervisningen. Andre utgifter, som for eksempel programavgiften til en utvekslingsorganisasjon, regnes ikke som skolepenger.

For å søke om dette stipendet, må du fylle ut og sende inn P-skjemaet. Du må også legge ved en bekreftelse fra skolen i utlandet, som viser hvor mye du må betale. Fristen for å sende inn P-skjema er innen skoleåret er avsluttet.

Søker du om lån i tillegg til stipend, kan du også få lån til dekning av skolepenger. Maksimalt lån til skolepenger er 27 794 kroner for hele undervisningsåret. Du kan ikke få mer i stipend og lån til skolepenger enn det du faktisk skal betale.

Slik søker du

Søker du om støtte til utveksling i et samarbeidsprogram mellom en norsk videregående skole og en utenlandsk skole, skal du først velge den norske skolen du går på i søknaden. Etterpå krysser du av for du skal ha utveksling.

For å søke om støtte til utveksling via en utvekslingsorganisasjon (ikke et samarbeid mellom skolen din og skolen i utlandet) må du:

 1. Sende en søknad om stipend/lån
 2. Legge ved dokumentasjon som viser hvilken godkjent utvekslingsorganisasjon som organiserer opplegget ditt, og hvilket land du skal ta utveksling i
 3. Legge ved bekreftelse fra skolen din i Norge som viser at skoleåret i utlandet vil kunne erstatte Vg2 i Norge.
 4. Legge ved bekreftelse fra den utenlandske skolen på skolepenger, dersom du må betale det. I tillegg må du legge ved et utfylt P-skjema.