Sykestipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Hvis du blir syk og ikke kan møte til undervisningen, kan du få sykestipend.

Hvis du er syk i mer enn to uker, kan du få stipend og lån som du har fått utbetalt i perioden du var syk, omgjort til sykestipend. Du kan maksimalt få sykestipend i fire måneder og 15 dager i løpet av et undervisningsår.

Hva er sykestipend?

Når du får sykestipend, blir støtten du har fått i perioden du var syk, gjort om til stipend. Sykestipend blir tildelt på etterskudd, det vil si at du må søke etter at du er blitt frisk eller etter at undervisningsåret er avsluttet.

Hvem kan få sykestipend?

For å få sykestipend må du ha vært minst 50 prosent studieufør i mer enn to uker. Du får ikke sykestipend for de første to ukene av sykdomsperioden. En lege eller en annen med sykmeldingsrett må bekrefte hvor mange prosent studieufør du har vært, og i hvilken periode du har vært syk.

Du kan også få sykestipend hvis du ikke kan følge undervisningen på grunn av sykdom hos barn under 12 år.

Du kan ikke få sykestipend hvis du har fått arbeidsavklaringspenger fra Nav i den samme perioden du søker sykestipend.

Du får heller ikke sykestipend hvis du ble syk før du søkte om stipend og lån fra oss. Vi kan gjøre unntak for dette hvis du var i støtteberettiget utdanning i semesteret før du ble syk.

Jeg bestod ikke eksamen fordi jeg var syk

Du kan ikke få sykestipend hvis du er syk noen dager midt i eksamensperioden, men vi kan se bort fra faglig forsinkelse hvis du sender oss en legeattest som viser at du ble forsinket på grunn av sykdom.

Slik søker du om sykestipend

Du må fylle ut og sende inn "søknad om sykestipend" (skjema S). På skjemaet skal legen din, eller en annen med sykmeldingsrett, bekrefte opplysningene med underskrift og stempel.

I tillegg til utfylt S-skjema må du sende inn dokumentasjon skrevet av lærestedet i utlandet som viser:

• Datoen for semesterstart, og datoen du avbrøt/tok pause på grunn av sykdom

• Hvor mye du har betalt i skolepenger for det siste undervisningsåret du mottok støtte. Har du fått skolepenger refundert, må dette komme fram.

• Dine faglige resultater fram til avbruddet (karakterutskrift).

Last ned søknadsskjema

Søknadsfrist

Søknadsskjemaet må ha kommet inn til oss senest seks måneder etter at undervisningsåret/kurset er avsluttet. Var du for eksempel syk i løpet av vårsemesteret 2020, er fristen for å søke om sykestipend innen 15. desember 2020. Lånekassen regner undervisningsåret for å vare fra 16. august til 15. juni.

Videregående med ungdomsrett

Tar du videregående utdanning med ungdomsrett, kan du få sykestipend i den perioden du er syk hvis du oppfyller kravene til sykestipend. Beløpet du da får som sykestipend er det samme som du ville ha fått i stipend og eventuelt lån dersom du ikke var syk, og vil bli gradert i forhold til den andelen du er studieufør.

Jeg har avbrutt utdanningen min

Hvis du avbryter utdanningen din på grunn av sykdom, har du ikke lenger rett til vanlig støtte, men du kan få sykestipend for perioden du var syk. Sykestipend søker du om etter at du har blitt frisk, eller når semesteret er avsluttet.

Jeg har tatt permisjon på grunn av sykdom

Ordningen med sykestipend gjelder også når du må ta permisjon på grunn av sykdom.

Husk at du må melde fra til Lånekassen hvis du tar permisjon. Har du permisjon i forbindelse med sykdom, vil du ikke få utbetalt støtte før søknaden om sykestipend er innvilget. Sykestipend søker du om etter du har blitt frisk, eller når semesteret er avsluttet.

Jeg får sykepenger fra andre

Du kan få sykestipend også hvis du får sykepenger fra Nav eller arbeidsgiver. Du kan få differansen mellom sykepengene og støtten fra Lånekassen som sykestipend. Du må sende inn dokumentasjon fra arbeidsgiver eller Nav som viser hvor mye sykepenger du får, og hvilken periode sykepengene gis for.

Jeg er delvis sykmeldt

Blir du syk, og minst 50 prosent studieufør i perioden du har fått støtte til, kan du få gradert sykestipend. Det vil si at du får sykestipend tilsvarende andelen studieuførhet. Dersom du for eksempel er 50 prosent studieufør, kan du få halvparten av støtten du fikk i sykdomsperioden gjort om til sykestipend. En lege eller en annen med sykmeldingsrett må bekrefte hvor mange prosent studieufør du har vært.