Statsborgerskap

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 20.05.2020
For å få lån og stipend til utdanning i utlandet må du som hovedregel være norsk statsborger. Lånekassen kan på visse vilkår gjøre unntak for borgere fra EØS- eller EFTA-land og deres familiemedlemmer.

Hva skjer hvis familiemedlemmet mister status som arbeidstaker i Norge?

Hvis du har fått lån og stipend fordi du er barn eller ektefelle av EØS- eller EFTA-borger som er i jobb i Norge, og denne EØS- eller EFTA-borgeren ikke lenger har status som EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge, har du ikke lenger rett til lån og stipend. Lånekassen sjekker dette hver gang du søker om lån og stipend.

Krav til dokumentasjon

I tabellen under kan du lese om vilkårene for de ulike gruppene av EØS- eller EFTA-borgere og deres familiemedlemmer, og hva du må sende inn av dokumentasjon for å få rett til lån og stipend.

Grunnlag for å søke om lån og stipend fra Lånekassen

Krav til dokumentasjon

Du er EØS- eller EFTA-arbeidstaker, og utdanningen du skal ta har faglig sammenheng med arbeidet du har hatt i Norge. Hvis du har blitt ufrivillig arbeidsledig på grunn av generelle endringer i arbeidsmarkedet, blir du likevel regnet som arbeidstaker.

Du må sende inn

  • bekreftelse (attest) fra din(e) norske arbeidsgiver(e) som viser perioden(e) du har arbeidet i Norge, hva arbeidet bestod i, og stillingsprosenten du har hatt. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver og være skrevet på offisielt brevpapir eller ha arbeidsgivers stempel. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig.
  • dokumentasjon fra lærestedet som viser hvilken utdanning du skal ta.

Du er barn av en EØS- eller EFTA-borger som har status som arbeidstaker i Norge. Du må oppfylle minst ett av disse vilkårene:

  1. Du er under 21 år og er barn/barnebarn av EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge eller av dennes ektefelle.
  2. Du er barn/barnebarn av EØS- eller EFTA-arbeidstaker eller arbeidstakerens ektefelle og du blir forsørget av EØS- eller EFTA-arbeidstakeren eller arbeidstakerens ektefelle

Andre familiemedlemmer kan også ha rett til lån og stipend.

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysningene vi trenger fra folkeregisteret.

Du er gift, eller samboer med felles barn, med en EØS- eller EFTA-borger som har status som arbeidstaker i Norge.

Andre familiemedlemmer kan også ha rett til lån og stipend.

 


Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon. Vi henter opplysningene vi trenger fra folkeregisteret.

Du har varig oppholdsrett i Norge

Du må sende inn

  • kopi av varig oppholdsbevis eller oppholdskort.

Er du nordisk borger, får du ikke oppholdsbevis eller oppholdskort. Du må i stedet sende inn bekreftelse som viser at du har vært bosatt i Norge i en sammenhengende periode på minst fem år før den utdanningen du nå søker om lån og stipend til. Du kan for eksempel sende inn dokumentasjon som viser at du har vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, student, eller har bodd her med tilstrekkelige midler. Lånekassen sjekker opplysninger om registrert botid i folkeregisteret.

For mer informasjon om statsborgerskap og tilknytning til Norge, se kapittel 2 i forskriften om utdanningsstøtte.

Nettstudier i EØS-land

Du kan få lån til skolepenger, men ikke andre lån eller stipend, til høyere utdanning som er tilrettelagt som nettstudium ved et lærested i et annet EØS-land. For søkere til nettstudier etter denne ordningen gjelder andre betingelser for statsborgerskap. Les mer om nettstudier her.

Krav om generell studiekompetanse og tilknytning til Norge.

Husk at for å ha rett til lån og stipend til utdanning i utlandet, må du også ha oppnådd generell studiekompetanse i Norge, og du må oppfylle minst ett av vilkårene om tilknytning til Norge.