Om ordningene

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Kan du ikke jobbe ved siden av utdanningen fordi du har nedsatt funksjonsevne, kan du få mer i stipend, og lån og stipend for en lengre periode.

Ordningene gjelder for deg som tar høyere og annen utdanning, og som  har nedsatt funksjonsevne.

Dette kan du få

Individuelle utgifter støttes ikke

Stipend og lån gis etter forskriftsfastsatte satser, uten individuelle vurderinger av den enkeltes utgifter. Individuelle utgifter, som for eksempel utgifter til assistenthjelp, dekkes ikke gjennom utdanningsstøtteordningen, hverken ved utdanning i Norge eller i utlandet. Individuelle utgifter av denne typen blir vurdert etter folketrygdloven. For nærmere informasjon om dekning av individuelle utgifter kan du ta kontakt med Nav.

Behovsprøving

Merk at lån og stipend om sommeren og tilleggsstipend i undervisningsåret blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue når skattefastsettingen (likningen) for det året du har fått lån og stipend, er klar. Du kan ikke få stipend til forsinkelse utover ett år samtidig som du får trygd som er ment å dekke livsopphold. Les mer om behovsprøving mot inntekt, trygd og formue.

Slik søker du

Samme hvilken ordning du søker om, må du først søke om lån og stipend fra Lånekassen på vanlig måte. Du får ikke spørsmål om du har nedsatt funksjonsevne i søknaden. Vil du søke om tilleggsstipend, lån og stipend for sommeren og/eller stipend til forsinkelse utover ett år, må du gjøre det slik det er beskrevet nedenfor.

Ordning

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

 Tilleggsstipend

Fyll ut skjemaet "Tillegsstipend for søkere med nedsatt funksjonsevne" (X-skjema). Du kan skrive ut skjemaet fra lanekassen.no/skjema.

Få legen din eller en annen spesialist/fagperson med særlig kjennskap til din nedsatte funksjonsevne til å bekrefte på skjemaet at du

har nedsatt funksjonsevne

ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne

Send inn 
X-skjemaet til: Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Lån og stipend for sommeren

Fyll ut skjemaet "Stipend og lån for sommeren for søkere med nedsatt funksjonsevne" (Y-skjema). Du kan skrive ut skjemaet fra lanekassen.no/skjema.

Få legen din eller en annen spesialist/fagperson med særlig kjennskap til din nedsatte funksjonsevne til å bekrefte på skjemaet at du

har nedsatt funksjonsevne

ikke kan ha sommerjobb på grunn av nedsatt funksjonsevne

Send inn 
Y-skjemaet til: Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Forsinkelse utover ett år

Du må skrive et brev til Lånekassen der du forklarer hvorfor du søker om stipend til forsinkelse utover ett år.

 

Merk brevet med fødselsnummeret eller kundenummeret ditt.

Legg ved

dokumentasjon fra lærestedet som viser at du er forsinket fordi læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ikke var tilpasset den nedsatte funksjonsevnen din

dokumentasjon fra Nav som viser at du ikke får støtte fra Nav til livsopphold

Send inn brevet og dokumentasjonen til: 
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Søknadsfrister

  • Du må søke om lån og stipend på lanekassen.no senest 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret, før du kan søke om tilleggsstipend. Søknaden om tilleggsstipend må ha kommet inn til Lånekassen før perioden du har søkt om lån og stipend for er avsluttet.
  • Søknad om stipend og lån for sommeren må være kommet inn til Lånekassen senest 15. august den sommeren du søker lån og stipend for. Hvi du avslutter utdanningen eller kurset ditt før 15. august, må søknaden være kommet inn til oss før utdanningen eller kurset er avsluttet.

Du får svar på søknaden tilsendt i posten

Når du søker om tilleggsstipend, lån og stipend om sommeren eller stipend til forsinkelse utover ett studieår blir svaret sendt i posten. Hvis du får slike stipend eller lån, må du signere og sende inn den signerte avtalen i posten. Du kan altså ikke signere elektronisk.