Trygd

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Trygd inngår som en del av personinntekten, men det er ulike fribeløp for ulike typer trygdeytelser.

Det finnes også noen trygdeytelser som vi ser helt bort fra når vi gjør om stipend til lån.

Hva skjer hvis du går over beløpsgrensen?

Stipendet ditt blir redusert med fem prosent per måned av den trygden som er over beløpsgrensen. Beløpsgrensene finner du lenger ned på siden.

Det du har fått for mye i stipend, blir gjort om til lån, men vi krever ikke at du skal betale det tilbake før du skal begynne vanlig tilbakebetaling av studielånet. Utdanningsstipendet blir redusert først, deretter eventuelt barnestipend.

Det er likningsopplysningene for den perioden du har fått støtte som gjelder. Opplysningene blir overført fra Skatteetaten.  

Trygdeytelser med samme fribeløp som person- og kapitalinntekt

Trygdeytelser med samme fribeløp som person- og kapitalinntekt

 • Foreldrepenger
 • Sykepenger
 • Dagpenger under arbeidsledighet
 • Adopsjonspenger
 • Barnepensjon

For å beholde maksimalt stipend kan du ikke ha over disse fribeløpene:

Kalenderår

Ved støtte hele kalenderåret

Ved støtte i sju måneder eller mindre per kalenderår*

2021

kr 195 295 kr 488 236

2020

kr 188 509 kr 471 270

2019

kr 182 575

kr 456 436

2018

kr 177 257

kr 443 142

2017

kr 172 597

kr 431 492

*Økt inntektsgrense gjelder dersom du følger et utdanningsopplegg som har en varighet på sju måneder eller mindre i et kalenderår, og du bare får støtte til dette opplegget, eller du får støtte for bare ett semester i kalenderåret.

Trygdeytelser med lavere fribeløp enn person- og kapitalinntekt

Trygdeytelser med lavere fribeløp enn person- og kapitalinntekt

 • Stønad til enslig mor/far (overgangsstønad)
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Uføretrygd
 • Etterlattepensjon
 • Alderspensjon
 • Introduksjonsstønad
 • Kvalifiseringsstønad

For å beholde maksimalt stipend, kan du ikke ha trygdeytelser over disse fribeløpene:

 

Kalenderår

Ved støtte hele kalenderåret 

Ved støtte i sju måneder eller mindre per kalenderår* 

2021

kr 104 494 kr 292 940

2020

kr 100 863 kr 282 761

2019

kr 97 688

kr 273 861

2018

kr 94 843

kr 265 884

2017

kr 92 350

kr 258 894

*Økt inntektsgrense gjelder dersom du følger et utdanningsopplegg som har en varighet på sju måneder eller mindre i et kalenderår, og du bare får støtte til dette opplegget, eller du får støtte for bare ett semester i kalenderåret. 

Trygdeytelser vi ser bort fra

 • Kontantstøtte
 • Barnetrygd
 • Skattefrie attføringsstønader
 • Engangsstønad ved adopsjon 
 • Engangsstønad ved fødsel
 • Gravferdsstønad
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Menerstatning ved yrkesskade
 • Stønad til barnetilsyn
 • Stønad ved helsetjenester
 • Utdanningsstønad mm
 • Tiltakspenger
 • Andre skattefrie ytelser 

Disse trygdeytelsene regnes ikke som inntekt og spiller derfor ikke noen rolle for hvor mye stipend du får. Vi ser også bort i fra eventuelle bidrag du eller barna dine mottar.

Deltidsutdanning

Tar du deltidsutdanning, gjelder de samme inntektsgrensene som for fulltidsutdanning. Du vil likevel få en mindre reduksjon av stipendet, alt etter hvor mange prosent du studerer på deltid. Studerer du for eksempel 50 prosent deltid, får du bare halvparten av trekket som en fulltidsstudent ville fått.

Har du fått etterbetalt trygd?

Hvis du får etterbetalt trygd (for eksempel arbeidsavklaringspenger), blir hele etterbetalingen registrert på skattefastsettingen (likningen) for det året du får utbetalingen. Lånekassen bruker inntektsopplysningene fra fastsettingen til å beregne hvor mye stipend du har rett til, og store etterbetalinger kan føre til at du får redusert stipend.

Lånekassen kan fordele slike etterbetalinger på de årene de gjelder, men du må sende inn oss et brev hvor du søker om det. Du må også legge ved kopi av fastsettingen og dokumentasjon fra Nav som viser hvilke deler av utbetalingen som er for tidligere år.

Vær oppmerksom på at vi vil vurdere retten din til stipend for foregående år på nytt, siden inntekten din for de tidligere årene blir oppjustert. Hvis den nye beregningen viser at du har rett til mindre stipend, øker gjelden din.

Har du både arbeidsinntekt og trygd?

Det er ulike grenser for arbeidsinntekt og en del trygdeytelser. Hvis du har hatt begge deler i året vi kontrollerer, må trygdeytelsene du har mottatt være under grensen for trygd samtidig som arbeids- og trygdeinntekter samlet sett ikke kan være over grensen for arbeidsinntekt.

Les om behovsprøving mot trygdeytelser.

Feil opplysninger om inntekt, formue eller trygd

Dersom du mener at det er feil i opplysningene vi har fått fra skatteetaten om inntekten, formuen eller trygdeytelsene dine, må du kontakte skatteetaten for å få fastsettingen (likningen) din rettet.

Blir fastsettingen endret, og du ønsker at vi skal vurdere lånet ditt på nytt, må du sende inn en kopi av det nye vedtaket til Lånekassen, når du får det fra skatteetaten.

Du kan sende inn den nye dokumentasjonen på Dine sider. Lånekassen får ikke automatisk opplysninger fra skatteetaten om at det er gjort endringer i inntekt, formue eller trygd.