Ordforklaringer

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Begrep Forklaring
Arbeidsinntekt Vi bruker de opplysninger om inntekten (personinntekt) din som står på likningen. Dette henter vi inn automatisk.
Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt er et beregningsgrunnlag for skatt. Alminnelig inntekt er bruttoinntekt minus inntektsfradrag.
Barnestipend Dersom du har barn du forsørger, kan du få ekstra stipend. Stipendet blir behovsprøvd. Dette stipendet var til og med 2019-2020 kalt Forsørgerstipend.
Basislån

Den delen av lånet til høyskole- og universitetsutdanning, og andre utdanninger som skal dekke vanlig livsopphold. Lån til for eksempel skolepenger og reise kommer i tillegg. Hvor stort beløp du får som basislån, er avhengig av hvor mange studiepoeng, fag eller årstimer du tar.

Behovsprøving

Inntekten og formuen din avgjør om du har rett til en del stipender. Behovsprøving vil si at vi sjekker hvor stor inntekt og formue du hadde i perioden med lån og/eller stipend, for å avgjøre hvor mye stipend du har rett til. Det er egne inntektsgrenser for trygdeytelser.

Behovsprøving på videregående

Inntekten til forsørgerne dine avgjør om du har rett til inntektsavhengig stipend og lån. Behovsprøving vil si at vi sjekker hvor stor inntekt forsørgerne dine har, for å avgjøre om du får inntektsavhengig stipend og lån. Hvis du får trygdeytelser eller lærlinglønn, har det også betydning for hvor mye inntektsavhengig stipend du får.
Borteboer

Å være borteboer betyr at du ikke bor sammen med foreldrene dine, og at Lånekassen har godtatt at du fyller vilkårene for å få stipend eller lån som borteboer. Les under Borteboerstipend hvis du går på videregående. Les under Omgjøringslån hvis du går på høyere eller annen utdanning.

Borteboerstipend
(for elever med ungdomsrett i videregående opplæring)
Hvis du må bo borte fra foreldrene dine, kan du få et borteboerstipend. Dette stipendet er ikke behovsprøvd mot inntekt og formue. Du må oppfylle noen vilkår for å få dette stipendet.
Deltidsutdanning

Du tar deltidsutdanning dersom du tar færre fag/kurs/studiepoeng enn det som er regnet som utdanning på fulltid.

Flyktningstipend

Dersom du er flyktning i videregående opplæring, kan du få flyktningstipend. Du får ikke mer penger, men du får hele beløpet som stipend.

Formue Vi bruker de opplysningene om nettoformuen din som står på likningen for det året du fikk støtte.  Netto formue er verdien av det du eier, minus den totale gjelden din (for eksempel verdien av hus og bankinnskudd minus gjelden til Lånekassen og huslånet).
Formuesgrense Fastsatt grense for hvor stor formuen din kan være uten at stipendet blir redusert. Er formuen din høyere enn grensen, får du mindre stipend.
Forsinkelse 

Lånekassen regner deg som forsinket i utdanningen hvis du ikke har fullført de studiene/kursene/fagene som du har fått støtte til. Du kan være forsinket med inntil ett år/60 studiepoeng og likevel få støtte.

Forsinkelsesrenter

Betaler du regningen for sent, beregner vi forsinkelsesrenter på beløpet du skulle ha betalt. Forsinkelsesrenten blir lagt til beløpet du skylder fra første dag etter forfallsdato og fram til du betaler regningen din. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyret.

Foreldrestipend Stipend som elever og studenter kan få, dersom de får barn under utdanningen. I en periode på inntil 44 uker blir all støtte gitt som stipend.
Gradsomgjøring Studenter i høyere utdanning kan få en del av lånet gjort om til stipend etter fullført grad. Dette skjer i ettertid og reduserer gjelden din. Se gradsomgjøringslån.
Gradsomgjøringslån Basisstøtten du får etter reglene for høyere utdanning, utbetales først som lån. 25 prosent av lånet kan bli gjort om til utdanningsstipend, og heter gradsomgjøringslån. For å få omgjort lån til stipend må du være borteboer og fullføre graden på normert tid.
Grunnstipend

Gammelt begrep. Se Inntekstavhengig stipend. 

Høyere og annen utdanning

Du får støtte etter regelverket for høyere og annen utdanning hvis du går på universitet, høgskole, fagskole, folkehøgskole, videregående opplæring uten ungdomsrett og andre utdanninger.

Inntektsavhengig stipend Inntektsavhengig stipend er et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. Formålet med stipendet er at alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Stipendet behovsprøves mot forsørgernes inntekt.
Inntektsgrense Inntektsgrense er en fastsatt grense for hvor stor inntekt du kan ha. Tjener du mer enn dette, får du mindre stipend.
Kapitalinntekt Kapitalinntekter er renter av bankinnskudd og utestående fordringer, aksjeutbytte, skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond, inntekt ved utleie, gevinst ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom, m.v. Opplistingen er ikke fullstendig. 

 

Vi ser bort fra eventuelle bidrag som du eller barna dine mottar, og renteinntekter fra BSU-sparing.

Karenstid Blir du syk, kaller vi de første 14 dagene av sykdomsperioden karenstid. For denne perioden får du ikke sykestipend. Du kan få sykestipend fra og med dag 15
Konvertering Gammelt begrep. Se Omgjøring.
Kvoteprogram

Dette er spesielle regler for støtte til studenter fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, land i Øst-Europa og Sentral-Asia.

Likningskontroll

Gammelt begrep. Kontroll i ettertid av inntekten og formuen din. Lånekassen henter likningen din fra skatteetaten og sjekker om beløpene er innenfor grensene. Har du inntekt/formue over grensene, får du mindre stipend.

Lærested Lærested er et ord som kan bety både skole, universitet, høyskole og alle andre steder du kan være elev eller student
Lån

Penger du får som du har forpliktet deg til å betale tilbake.

Lån til skolepenger

Ekstra lån til å dekke skolepenger til utdanning i Norge og Norden.

Normert studietid Den tiden en utdanning eller et kurs er godkjent for, i forhold til antall studiepoeng/årstimer. For eksempel er normert tid for en bachelorgrad tre år.
Omgjøring Studenter i høyere og annen utdanning kan få en del av lånet gjort om til stipend etter beståtte eksamener. Dette skjer i ettertid og reduserer gjelden din. Se Omgjøringslån.
Omgjøringslån

Basisstøtten du får etter reglene for høyere og annen utdanning, utbetales først som lån. Den delen av lånet som kan bli gjort om til stipend, heter omgjøringslån. For å få omgjort lån til stipend må du være borteboer og bestå eksamen.

Ordinært lån Ordinært lån er lån som til vanlig ikke kan gjøres om til stipend. Basisstøtten du får etter reglene for høyere og annen utdanning, utbetales først som lån. En del av basisstøtten kan bli gitt som omgjøringslån, mens resten blir gitt som ordinært lån.
Personinntekt

Summen av alle de skattepliktige inntektene dine før fradrag. Dette inkluderer arbeidsinntekt og feriepenger, og skattbare trygde- og pensjonsytelser.

Reisestipend

Ekstra stipend til reise mellom lærested og hjemsted et par ganger i året. Stipendet regnes ut fra en fast kilometersats. Det er ulike regler for elever i videregående med ungdomsrett og studenter i høyere og annen utdanning.

Rettighetsbasert videregående opplæring Betyr at du er i videregående opplæring med ungdomsrett. Se Ungdomsrett.
Språkstipend

Stipend til studenter som skal studere i utlandet, og som tar språkkurs før fagutdanningen, fordi undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk.

Stipend

Penger du får fra Lånekassen, som du ikke trenger å betale tilbake. Stipend kan i noen tilfeller bli gjort om til lån i ettertid.

Sykestipend Omgjøring av lån til stipend på grunn av sykdom. Det er flere vilkår du må oppfylle for å få sykestipend, blant annet må du ha vært helt eller delvis ute av stand til å følge undervisning i mer enn 14 dager.
Tilretteleggingssemester

Gammelt begrep. Semester med opplæring i språk og samfunnsfag for studenter som skal ta en gradsutdanning i et land som ikke er engelskspråklig. Det er spesielle regler for å få støtte til et slikt semester.

Ungdomsrett Etter at du har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har du rett til tre år i videregående opplæring (kan utvides hvis du for eksempel blir lærling). Ungdomsretten din har du etter § 3-1 i opplæringslova. Du må bruke denne retten innen fem år etter avsluttet grunnskole.
Utdanningsstipend Det stipendet du får når omgjøringslånet/gradsomgjøringslånet har blitt til stipend på grunnlag av bestått eksamen/grad.
Utdanningsstøtte / støtte

Alle typer stipend og lån du kan få fra Lånekassen. Støtte betyr penger, uansett om det er lån eller stipend.

Utstyrsstipend Gis til elever i videregående oppæring. Stipendet er et bidrag til kjøp av nødvendig individuelt utstyr. Det gis med fire ulike satser, avhengig av utdanningsprogram. For å få stipendet, må eleven ha ungdomsrett (rett til videregående opplæring etter opplæringslova §3-1).
Vanlig videregående opplæring
Dersom du går på videregående og har ungdomsrett, blir søknaden din vurdert etter regelverket for vanlig videregående opplæring. Hvis du ikke har ungdomsrett, blir søknaden vurdert etter regelverket for høyere og annen utdanning.