Grunnstipendet blir behovsprøvd mot inntekten til begge forsørgerne

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Etter barneloven har begge foreldrene forsørgeransvar for barna sine, og grunnstipendet til elever i videregående opplæring blir behovsprøvd mot inntekten til begge forsørgerne. Dette skjer uavhengig av hvilken forelder du bor hos eller har kontakt med.

Ved behovsprøving av grunnstipendet er det økonomien til forsørgerne (foreldre) som har det formelle forsørgeransvaret for deg, som blir lagt til grunn. Når du søker om grunnstipend, behovsprøver vi mot begge inntekter uavhengig av om foreldrene dine ikke bor sammen eller er skilt. Det har heller ikke noe si om du bor hos begge eller bare den ene forelderen.

Forsørgeransvar og foreldreansvar

I de aller fleste tilfellene har begge foreldrene forsørgeransvaret, selv om bare den ene har foreldreansvaret. Det er forskjell på forsørgeransvar og foreldreansvar. Det som er avgjørende for behovsprøvingen av grunnstipendet, er det formelle forsørgeransvaret. Forsørgeransvaret faller ikke bort for den forelderen du ikke bor hos. Dette betyr at selv om du ikke har kontakt med far eller mor, så vil far eller mor likevel ha forsørgeransvar for deg.

I de tilfellene far eller mor er fradømt foreldreansvar eller samværsrett, vil han eller hun fortsatt ha forsørgeransvar.

Far eller mor har «fraskrevet seg» forsørgeransvaret

Det er ikke mulig for foreldre å fraskrive seg forsørgeransvaret. Hvis foreldre ikke oppfyller forsørgeransvaret, er det andre regelverk enn Lånekassens forskrifter som skal ivareta barnas rettigheter – for eksempel bidragsregelverket, forskuddsordningen eller sosialstøtten.

Andre situasjoner

Hvis det i folkeregisteret står at en forelder er forsvunnet eller ikke er oppgitt, behovsprøver Lånekassen bare mot inntekten til den forelderen som er registrert i folkeregisteret. Hvis det i folkeregisteret står at en person er utvandret eller bare står oppført med fødselsdato, vil vi be deg om dokumentasjon på person- og kapitalinntekt, og på fradrag til denne forelderen. Hvis du ikke har forsørgere behovsprøver vi bare mot din eventuelle lærlinglønn eller trygd. Er du forsørget av barnevernet eller bor i fosterhjem gjelder egne regler.

Vi kan se bort fra inntekten til en av forsørgerne hvis det er dokumentert med vedtak fra NAV at forsørgeren ikke har bidragsevne. Vedtaket fra NAV må sendes inn til oss sammen med søknaden om støtte.

Unntak ved behovsprøving mot økonomien til forsørgerne

Det kan ved behovsprøving av grunnstipendet ses bort fra avkastning av søkerens formue og av formue til søkerens søsken dersom formuen forvaltes av fylkesmannen.

Det kan ved samme behovsprøving ses bort fra inntekten til en av eller begge forsørgerne når:

  • forsørger er i frivillig eller tvungen rettslig gjeldsordning eller utenrettslig gjeldsordning
  • forsørger mangler bidragsevne og dette er dokumentert fra Nav
  • søkeren ikke kan få tilskudd av forsørgerne av særlig tyngende sosiale grunner