Inntektstabeller og beløp for grunnstipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Når vi beregner om du kan få grunnstipend, bruker vi to ulike tabeller. En hvis forsørgerne dine bor sammen, og en hvis de ikke bor sammen.

I tabellene ser vi om forsørgerne tjener innenfor inntektsgrensen i forhold til hvor mange barn dere er i familien. Når du har ungdomsrett, behovsprøver vi grunnstipendet mot inntekten til forsørgerne dine. Dette gjelder også etter du har fylt 18 år.

Etter barnelova har begge foreldrene forsørgeransvar for barna sine, og grunnstipendet til elever i videregående opplæring blir behovsprøvd mot inntekten til begge forsørgerne. Behovsprøvingen skjer uavhengig av hvilken forelder du bor sammen med eller har kontakt med. Les mer om forsørgeransvar.

Tabell A

Tabell A gjelder for forsørgere som bor sammen, er gift* eller har forsørgeransvaret alene, som for eksempel når en forsørger er død. Inntektsgrensene gjelder forsørgernes samlede inntekt.

Bor ikke forsørgerne dine sammen, er det tabell B du skal bruke.

Antall søsken

 

Grunnstipend per måned

 3 282 kroner

2 186 kroner

 1 093 kroner

0

0–259 239 kr

259 240
– 314 373 kr

314 374
– 369 507 kr

1

0–319 997 kr

319 998
– 375 131 kr

375 132
– 430 265 kr

2

0–380 755 kr

380 756
– 435 889 kr

435 890
– 491 023 kr

3 eller flere

0–441 513 kr

441 514
– 496 647 kr

496 648
– 551 781 kr

Hvis en forsørger har forsørgeransvaret alene og har ny ektefelle/samboer, blir det lagt til et fast beløp på 46 643 kroner på forsørgerens inntekt.

* Forsørgere som er gift, regnes i utgangspunktet for å bo sammen. Behovsprøving for søkere med forsørgere som er gift, blir derfor foretatt etter denne tabellen.

Tabell B

Tabell B gjelder for forsørgerne ikke bor sammen / er skilt. Tabellen gjelder selv om du bare bor hos en forelder, eller hvis den ene forsørgeren har foreldreansvaret alene. Inntektsgrensene gjelder forsørgernes samlede inntekt.

Antall søsken

Grunnstipend per måned

Kr  3 282

Kr 2 186

Kr 1 093

0

0–388 859 kr

388 860
– 443 993 kr

443 994
– 499 127 kr

1

0–449 617 kr

449 618
– 504 751 kr

504 752
–559 885 kr

2

0–510 375 kr

510 376
–565 509 kr

565 510
–620 643 kr

3 eller flere

0–571 133 kr

571 134
– 626 267 kr

626 268
– 681 401 kr

Hvis en forsørger har ny ektefelle/samboer som ikke er elevens forsørger, blir det lagt til et fast beløp på 46 643 kroner på forsørgerens inntekt når vi beregner om du kan få grunnstipend.

Støttekalkulator

Du kan bruke støttekalkulatoren til å beregne hvor mye du kan få i grunnstipend. Merk at kalkulatoren bare er en simulering og at resultatet kommer an på hva du legger inn selv.

Støttekalkulator

Inntektene vi bruker i utregningen

Vi legger sammen personinntekt og netto positiv kapitalinntekt for begge forsørgerne. Informasjon om inntekt får vi automatisk fra Skatteetaten.

Vi ser på inntekten for to år tilbake i tid, fordi dette er den siste fastsetting (likningen) som er tilgjengelig for alle.

Hva er personinntekt?

Personinntekt er den skattepliktige brutto inntekten til forsørgerne dine fra for eksempel arbeid, trygd og pensjon. For selvstendig næringsdrivende blir personinntekten fastsatt av skattemyndighetene etter egne regler (beregnet personinntekt). Personinntekten utgjør summen av følgende poster i skattemeldingen:

Poster i skattemeldingen
2.1 Lønn og tilsvarende ytelser
+ 2.2 Pensjon, livrente i arbeidsforhold mv
+ 1.6 og 1.7 Beregnet personinntekt fra foretak
= Personinntekt

Hva er netto positiv kapitalinntekt?

Netto kapitalinntekt er differansen mellom kapitalinntekter og kapitalutgifter. Vi ser bare på kapitalinntekter hvis de går i pluss (netto positiv kapitalinntekt) når vi beregner grunnstipend.

Kapitalinntekter er for eksempel renteinntekter, utbytte av aksjer eller inntekter fra utleie av bolig. Kapitalutgifter er for eksempel renter på banklån og studielån, og tap ved salg av aksjer.

For å regne ut kapitalinntekt, kan du se på disse postene i selvangivelsen:

Poster i skattemeldingen
2.8

Inntekter av bolig og annen fast eiendom

+ 3.1 Kapitalinntekter og andre inntekter
3.3

 Kapitalkostnader og andre fradrag

=

Netto kapitalinntekt (skal tas med bare hvis det er et positivt beløp, altså over 0 kroner)

For noen forsørgere er kapitalutgiftene større enn kapitalinntektene, og da setter vi kapitalinntekten lik null når vi beregner om du kan få grunnstipend.

Hva menes med søsken?

Jo flere søsken du har som er født i 2001 eller senere (inntil tre søsken), desto mer grunnstipend kan du ha rett til.

Hel- og halvsøsken og adoptivsøsken regnes som søsken. Stesøsken regnes ikke med i denne sammenhengen.

Hva menes med forsørgere?

Grunnstipendet behovsprøves nå mot inntekta til begge forsørgerne. Med forsørgere mener vi:

  • de biologiske foreldrene dine
  • adoptivforeldrene dine, dersom du er adoptert
  • personer som har overtatt foreldreansvaret etter § 66 i barneloven.