Vi henter opplysninger om foreldrenes inntekt

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Når en elev søker om grunnstipend, vil vi innhente opplysninger om foreldrenes inntekt.

Regler for behovsprøving av grunnstipend

Grunnstipend er et stipend til elever som kommer fra familier med svak økonomi, og det er forsørgernes inntekt som avgjør om eleven har rett til stipendet eller ikke. Forsørgerne er i de aller fleste tilfeller foreldrene, og stipendet blir behovsprøvd mot begge to, uavhengig av hvor eleven bor. Vi regner med personinntekt og netto positiv kapitalinntekt. Ifølge barneloven har foreldrene plikt til å forsørge barna sine helt til de har fullført videregående. Det betyr at behovsprøvingen mot foreldrenes økonomi også skjer for elever over 18 år.

Vi henter inn opplysninger om inntekt

Når Lånekassen får en søknad om grunnstipend fra en elev, henter vi inn opplysninger om foreldrenes inntekt fra skatteetaten. Siden det er foreldreinntekten som avgjør om eleven har rett til grunnstipend, kan vi ikke behandle søknaden uten disse opplysningene.

Foreldrenes inntekt er oppgitt i vedtaksbrevet

Kundene i Lånekassen har krav på at svarene fra oss er begrunnet. Derfor må de opplysningene vedtaket bygger på, være oppgitt i vedtaksbrevet, inkludert foreldreinntekten og antall søsken søkeren har som er 18 år eller yngre.

Men dersom søkeren ikke får grunnstipend, opplyser vi bare at inntekten er høyere enn grensene. Årsaken til det er at Lånekassen vil skjerme personopplysninger så langt det er mulig. Eleven og foreldrene kan likevel kontakte Lånekassen for å få informasjon om hvilken inntekt som er lagt til grunn.

Eleven har også rett til å få tilsendt vedtaket. Dersom eleven er under 18 år, skal både eleven og foreldrene få vedtaket. Det skjer for at foreldrene skal kunne ivareta elevens interesser, kunne signere avtalen om støtte, godta utbetaling til elevens egen konto og eventuelt klage på vedtaket.

Opplysningene om inntekten til foreldrene er omfattet av taushetsplikten i forvaltningsloven. Det betyr at eleven og foreldrene ikke kan gi opplysninger om inntekten til andre enn Lånekassen, med mindre personen det gjelder, samtykker til det.

Vi sender vedtaksbrevet til elevens folkeregistrerte adresse

Vedtaksbrevet sendes til den adressen eleven har i folkeregisteret, men vi sender også kopi av vedtaket og avtalen om støtte til foreldre som har foreldreansvar for en elev under 18 år. En av foreldrene eller vergen må skrive under på avtalen om støtte for eleven. Lånekassen henter informasjon fra folkeregisteret om hvem som har foreldreansvaret.