Ufør

Sist oppdatert: 02.02.2017
Blir du varig ufør, kan Lånekassen ettergi (slette) hele eller deler av gjelden din.

Du kan få ettergitt gjeld dersom du blir minst 50 prosent varig ufør og får varig uføretrygd fra folketrygden.

Du kan også ha rett til ettergivelse hvis du får varig uføretrygd fra folketrygden og er minst 40 prosent varig ufør. For å ha rett til ettergivelse på dette grunnlaget må du ha satt fram krav om uføretrygd på et tidspunkt hvor du fikk arbeidsavklaringspenger.

For å ha rett til å få ettergitt hele eller deler av gjelden, må du ha en brutto årsinntekt (person- og kapitalinntekt) på 432 562 kroner eller mindre. Grensen blir hevet med 14 123 kroner per år for hvert barn du forsørger.

Har du brutto årsinntekt på 299 993 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.

Har du en brutto årsinntekt på 299 994–432 562 kroner, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:

Brutto årsinntekt
(person- og kapitalinntekt)
Ny gjeld Nytt terminbeløp
299 994 - 333 037 kroner
60 628 kroner
647 kroner
333 038 - 365 047 kroner
70 705 kroner
777 kroner
365 048 - 398 827 kroner
80 928 kroner
916 kroner
398 828 - 432 562 kroner
91 005 kroner
1 044 kroner

Alle inntektsgrensene i tabellen over gjelder 2017. 

Når Lånekassen behandler søknader om ettergivelse, behandler vi den etter reglene som gjaldt det året vi mottok en dokumentert søknad. Dette betyr at en søknad som er mottatt i 2017, blir vurdert ut i fra inntektsgrensen som gjelder for 2017, selv om du fikk vedtaket om at du var varig ufør et tidligere år.

Har du barn?

Når inntektsgrensen skal økes på grunn av barn, blir alle barn til og med året de fyller 16 år (også særkullsbarn) som du forsørger, tatt med, også barn som du betaler bidrag for. Vi ser bort fra barnetillegg og barnepensjon som du får for barn over 16 år. Inntekt som er registrert på barnet ditt blir ikke tatt med i behovsprøvingen.

Uføretrygd må være innvilget

Varig uføretrygd fra folketrygden eller tilsvarende pensjonsordning i utlandet må være innvilget før gjelden kan bli ettergitt, men det kan gjøres unntak:

Dersom du er helt arbeidsufør og har vært dette sammenhengende i de siste seks årene, kan dette gi grunnlag for ettergivelse. Du må dokumentere sykdom, inntekt og at du er arbeidsufør. Det er en forutsetning at du i løpet av perioden ikke har mottatt rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad eller arbeidsavklaringspenger.

Slik søker du om ettergivelse

Bruk søknadsskjema for ettergivelse ved varig uførhet (skjema U), som du skriver ut fra samlesiden for skjema. Legg ved kopi av pensjons- eller vedtaksbrevet fra Nav.

Ny støtte - oppheving av vedtak

Hvis du søker om og får ny utdanningsstøtte før det har gått ti år etter ettergivelsen, blir vedtaket om ettergivelse opphevet.

Les mer