Ufør

Sist oppdatert: 08.02.2018
Blir du varig ufør, kan Lånekassen slette hele eller deler av gjelden din.

Du kan få slettet gjeld dersom du blir minst 50 prosent varig ufør, og får varig uføretrygd fra folketrygden.

Du kan også ha rett til ettergivelse hvis du får varig uføretrygd fra folketrygden og er minst 40 prosent varig ufør. For å ha rett til å få slettet gjeld på dette grunnlaget må du ha satt fram krav om uføretrygd på et tidspunkt hvor du fikk arbeidsavklaringspenger.

For å ha rett til å få slettet hele eller deler av gjelden, må du ha en brutto årsinntekt i 2018 (person- og kapitalinntekt) på 445 539 kroner eller mindre. Grensen blir hevet med 14 547 kroner per år for hvert barn du forsørger.

Har du brutto årsinntekt på 308 993 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.

Har du en brutto årsinntekt på 308 994–445 539 kroner, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:

Brutto årsinntekt
(person- og kapitalinntekt)
Ny gjeld Nytt terminbeløp
308 994 - 343 028 kroner
62 447 kroner
666 kroner
343 029 - 375 998 kroner
72 826 kroner
800 kroner
375 999 - 410 792 kroner
83 356 kroner
943 kroner
410 793 - 445 539 kroner
93 735 kroner
1 075 kroner

Alle inntektsgrensene i tabellen over gjelder 2018. Her finner du inntektsgrenser for tidligere år.

Når vi behandler søknader om sletting av gjeld, behandler vi den etter reglene som gjaldt det året vi mottok søknaden. Dette betyr at en søknad som er mottatt i 2018, blir vurdert ut i fra inntektsgrensen som gjelder for 2018, selv om du fikk vedtaket om at du var varig ufør et tidligere år. 

Har du barn?

Når inntektsgrensen skal økes på grunn av barn, blir alle barn til og med året de fyller 16 år (også særkullsbarn) som du forsørger, tatt med, også barn som du betaler bidrag for. Vi ser bort fra barnetillegg og barnepensjon som du får for barn over 16 år. Inntekt som er registrert på barnet ditt blir ikke tatt med i behovsprøvingen.

Uføretrygd må være innvilget

Varig uføretrygd fra folketrygden eller tilsvarende pensjonsordning i utlandet må være innvilget før gjelden kan bli ettergitt, men det kan gjøres unntak:

Dersom du er helt arbeidsufør og har vært dette sammenhengende i de siste seks årene, kan dette gi grunnlag for å få slettet gjeld. Du må dokumentere sykdom, inntekt og at du er arbeidsufør. Det er en forutsetning at du i løpet av perioden ikke har mottatt rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad eller arbeidsavklaringspenger.

Slik søker du

Bruk søknadsskjema for sletting av gjeld ved varig uførhet (skjema U). Legg ved kopi av pensjons- eller vedtaksbrevet fra Nav.

Ny støtte - oppheving av vedtak

Hvis du får ny utdanningsstøtte før det har gått ti år etter at du har fikk slettet gjeld, blir vedtaket om sletting av gjeld opphevet.

Les mer