Fødsel eller adopsjon

Sist oppdatert: 27.12.2019
Du kan få slettet renter ved fødsel eller adopsjon når du har omsorg for barnet.

Lånekassen kan slette renter som har løpt på lånet ditt i en periode når du har fått barn.

Dette skal til for å få slettet renter på grunn av fødsel eller adopsjon

  • Du må søke om sletting av renter
  • Du har fått barn du har omsorg for, eller du har adoptert et barn under ti år.
  • Inntekten din og familiens samlede inntekt må ikke ha vært over inntektsgrensene.

Dersom du søker om sletting av renter på grunn av fødsel eller adopsjon for perioder i 2017 eller tidligere, er det bare inntekten til den som søker som blir regnet med. Les om inntektsgrensene for tidligere år.

Dokumentasjon du må sende inn

  • Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon hvis barna og ektefelle/samboer har samme folkeregistrerte adresse som deg.
  • Hvis du ikke står registrert med samme adresse som barnet, må du sende inn dokumentasjon på at du likevel har minst 40 prosent samvær (f. eks. samværserklæring signert av begge foreldrene).

Du kan enkelt laste opp dokumentasjonen samtidig som du søker. Hvis du ikke har dokumentasjonen tilgjengelig med en gang, kan du laste den opp senere på Dine sider.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke for, er over. Lånekassen sletter bare renter på etterskudd, men det er en frist på tre år. Det vil si at du kan få slettet renter tilbake til 1. januar 2017 hvis du søker i løpet av 2020. Vi kan gjøre unntak hvis det er særlige grunner til at du ikke har kunnet søke innen fristen.

Du kan enkelt søke elektronisk på Dine sider.

Gå til Dine sider

Inntektsgrenser ved fødsel og adopsjon

For å få slettet renter på grunn av fødsel eller adopsjon, må både din egen og familiens samlede inntekt være under grensene. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på inntekten, det henter vi automatisk fra skatteetaten. Unntaket er hvis du bor i utlandet.

Inntektsgrenser – egen inntekt

 
Person- og kapitalinntekt i 2020
Antall måneder med rett til sletting av renter
350 927 1
345 132 2
339 337 3
333 540 4
327 745 5
321 947 6
316 154 7
310 358 8
304 561 9
298 765 10
292 968 11
287 174 12

Hvis du har barn, øker inntektsgrensen med 15 561 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre. Vi regner barnet som under 16 år til og med det kalenderåret barnet fyller 16.

Familiens samlede inntekt

Dersom du var gift eller samboer med felles barn i den perioden du søker om å få slettet renter for, blir inntekten til ektefellen eller samboeren din tatt med i vurderingen. Den samlede inntekten deres må være under 574 454 kroner. Inntektsgrensen heves med 31 145 kroner per barn i familien som er 16 år eller yngre. Er det for eksempel to barn i familien, blir grensen altså 614 618 kroner.

Dersom du søker om sletting av renter på grunn av fødsel eller adopsjon for perioder i 2017 eller tidligere, er det bare inntekten til den som søker som blir regnet med. Les om inntektsgrensene for tidligere år.

Med «barn» menes i denne sammenhengen:

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for.

Vi regner barnet som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.

Når får jeg svar?

Du får ikke et endelig svar på om du får slettet renter før fastsettingen (likningen) for året du søker for er klar, og vi har fått oversendt likningsopplysningene fra skatteetaten.

Fastsettingen er klar i løpet av høsten året etter perioden du søker om å få slettet renter for. Det vil si at hvis du søker om å få slettet renter for en periode i 2018, vil du ikke få endelig svar før på høsten i 2019. Mens du venter på dette, vil du få et vedtaksbrev med et foreløpig svar om at du vil få endelig svar i et nytt vedtaksbrev etter at fastsettingsopplysningene er klare. Det skjer automatisk.