Lav inntekt ved fulltidsarbeid

Sist oppdatert: 27.12.2019
Har du fulltidsarbeid med svært lav inntekt, kan du få slettet renter på studielånet.

Lånekassen kan slette renter som har løpt på lånet ditt i en periode du har hatt fulltidsarbeid med lav inntekt. Du kan få slettet renter på grunn av lav inntekt ved fulltidsarbeid i inntil tre år til sammen. Merk at frivillig ulønnet arbeid ikke gir rett til å få slettet renter.

Dette skal til for å få slettet renter på grunn av lav inntekt

 • Du må sende inn en søknad om sletting av renter
 • Du må ha hatt sammenhengende fulltidsarbeid i minst tolv måneder
 • Din brutto månedsinntekt må ikke ha vært over 17 039 kroner i gjennomsnitt i den samme perioden.
 • Den samlede årsinntekten til deg og din eventuelle ektefelle eller samboer må ikke ha vært over inntektsgrensene.

Dokumentasjon du må sende inn

Hvis du har vært i ordinært arbeid, må du sende inn

 • bekreftelse fra arbeidsgiver på perioden du har hatt fulltidsarbeid, og på din brutto månedsinntekt i perioden

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, må du sende inn

 • bekreftelse på registrert foretak i Brønnøysundregisteret
 • kopi av skattefastsetting (likning) for det aktuelle tidsrommet
 • kopi av avtaler/timelister/lønnsslipper/fakturaer eller liknende

Hvis du er kunstner, må du sende inn

 • dokumentasjon som viser at du jobber som kunstner på fulltid. Du må sende inn kopi av avtaler/timelister/lønnsslipper/fakturaer eller liknende. Dersom du er medlem i en yrkesorganisasjon for kunstnere, og/eller er registrert i Brønnøysundregisteret, kan du dokumentere det i tillegg
 • dokumentasjon som viser bruttoinntekten din for den perioden du søker om å få slettet renter for

Du kan enkelt laste opp dokumentasjonen samtidig som du søker. Hvis du ikke har dokumentasjonen tilgjengelig med en gang, kan du laste den opp senere på Dine sider.

Søk én gang i året

Det enkleste er å søke én gang i året, helst straks året er slutt.

Det er lettere å søke én gang for flere perioder samlet, og da kan du også sende inn all dokumentasjonen samlet. Lånekassen kan uansett ikke fatte endelig vedtak før mot slutten av året etter det året du søker for. Grunnen er at søknaden om sletting av renter blir vurdert opp mot årsinntekten din slik den vises i fastsettingen (likningen), og vi får ikke denne informasjonen fra skatteetaten før mot slutten av året.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke for, er over. Vi ber deg også vente med å søke om sletting av renter på dette grunnlaget til endelig fastsetting (likning) foreligger fra skatteetaten for alle årene du søker for.

Lånekassen sletter bare renter på etterskudd, men det er en frist på tre år. Det vil si at du kan få slettet renter tilbake til 1. januar 2017 hvis du søker i løpet av 2020. Vi kan gjøre unntak hvis det er særlige grunner til at du ikke har kunnet søke innen fristen.

Du kan enkelt søke elektronisk på Dine sider.

Gå til Dine sider

Inntektsgrense ved fulltidsarbeid

Den gjennomsnittlige bruttoinntekten din må ha vært 17 039 kroner eller mindre per måned i perioden du søker om sletting av renter for.

I tillegg kan ikke den samlede inntekten i familien, altså inntekten til ektefelle eller samboer du har felles barn med, være høyere enn 574 454 kroner. Hvis du har barn, blir denne grensen hevet med 31 145 kroner per barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.

Som "barn" regner vi med:

 • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
 • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for
 • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for.
 • vi regner barnet som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.

Inntektsgrensene som er nevnt her, gjelder for 2020. Les om inntektsgrenser for tidligere år.

Når får jeg svar?

Du får ikke et endelig svar på om du får slettet renter før fastsettingen (likningen) for året du søker for er klar, og vi har fått oversendt likningsopplysningene fra skatteetaten.

Fastsettingen er klar i løpet av høsten året etter perioden du søker om å få slettet renter for. Det vil si at hvis du søker om å få slettet renter for en periode i 2018, vil du ikke få endelig svar før på høsten i 2019. Mens du venter på dette, vil du få et vedtaksbrev med et foreløpig svar om at du vil få endelig svar i et nytt vedtaksbrev etter at fastsettingsopplysningene er klare. Det skjer automatisk.