Omsorgsarbeid

Sist oppdatert: 31.07.2019
Du kan få slettet renter når du har en stor omsorgsbelastning i nær familie.

Lånekassen kan slette renter som har løpt på lånet ditt i en periode hvis du har stor omsorgsbelastning i nær familie. Det gjelder uføre, personer med nedsatt funksjonsvne og eldre med stort pleiebehov.

Søker du om sletting av renter for 2017 eller tidligere, kan du også søke på grunnlag av at du har omsorg for barn under ti år.

Dette skal til for å få slettet renter på grunn av omsorg

  • Du må sende inn søknad om sletting av renter
  • Du har omsorg for pleietrengende i nær familie. Du må ha en omsorgsbelastning tilsvarende minst 50 prosent av fulltidsarbeid.
  • Omsorgsarbeidet må ha vart i minst tre måneder i strekk.
  • Inntekten din og familiens samlede inntekt må ikke være over inntektsgrensene.

Dokumentasjon du må sende inn

Du må sende oss dokumentasjon fra lege, annen helsemyndighet eller Nav som viser at du har en omsorgsbelastning tilsvarende minst 50 prosent av fulltidsarbeid. Hvis du mottar pleiepenger, kan du sende inn bekreftelse på dette som dokumentasjon.

Dokumentasjon som viser omsorgsbelastning er personsensitiv informasjon. Derfor må du sende den i posten til

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Merk dokumentasjonen med kundenummeret ditt i Lånekassen eller fødsels- og personnummeret ditt.

Søk én gang i året

Det enkleste er å søke én gang i året, helst straks året er slutt.

Det er lettere å søke én gang for flere perioder samlet, og da kan du også sende inn all dokumentasjonen samlet. Lånekassen kan uansett ikke fatte endelig vedtak før mot slutten av året etter det året du søker for. Grunnen er at søknaden om sletting av renter blir vurdert i forhold til årsinntekten din slik den vises i fastsettingen (likningen), og vi får ikke denne informasjonen fra skatteetaten før mot slutten av året.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke om sletting av renter for, er over. Lånekassen sletter bare renter på etterskudd, men det er en frist på tre år. Det vil si at du kan få slettet renter tilbake til 1. januar 2016 hvis du søker i løpet av 2019. Vi kan gjøre unntak hvis det er særlige grunner til at du ikke har kunnet søke innen fristen.

Du kan enkelt søke elektronisk på Dine sider.

Gå til Dine sider

Inntektsgrense ved omsorgsarbeid i nær familie

For å få slettet renter på grunn av omsorgsarbeid, må både din egen og familiens samlede inntekt være under grensene. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på inntekten, det henter vi automatisk fra skatteetaten. Unntaket er hvis du bor i utlandet.

Inntektsgrenser for sletting av renter - egen inntekt

 
Person- og kapitalinntekt i 2019 Antall måneder med rett til sletting av renter
338 733 1
333 139 2
327 545 3
321 950 4
316 356 5
310 760 6
305 168 7
299 573 8
293 978 9
288 383 10
282 788 11
277 195 12

Hvis du har barn øker inntektsgrensen med 15 020 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre.

Familiens samlede inntekt

Dersom du var gift, eller samboer med felles barn i den perioden du søker om å få slettet renter for, blir inntekten til ektefellen eller samboeren din tatt med i vurderingen. Den samlede inntekten deres må være under 554 492 kroner. Inntektsgrensen heves med 30 063 per barn i familien som er 16 år eller yngre. Er det for eksempel to barn i familien, blir grensen altså 614 618 kroner.

Som "barn" regner vi med:

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for.
  • vi regner barnet som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.

Les om inntektsgrensene for tidligere år.

Når får jeg svar?

Du får ikke et endelig svar på om du får slettet renter før fastsettingen (likningen) for året du søker for er klar, og vi har fått oversendt likningsopplysningene fra skatteetaten.

Fastsettingen er klar i løpet av høsten året etter perioden du søker om å få slettet renter for. Det vil si at hvis du søker om å få slettet renter for en periode i 2018, vil du ikke få endelig svar før på høsten i 2019. Mens du venter på dette, vil du få et vedtaksbrev med et foreløpig svar om at du vil få endelig svar i et nytt vedtaksbrev etter at fastsettingsopplysningene er klare. Det skjer automatisk.