Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Andre delen. Betalingsutsetjing og sletting av renter

  Sist oppdatert: 08.03.2019

  Kapittel 7. Betalingsutsetjing

  § 7-1. Utsetjing med betalinga av terminbeløpet

  Utsetjing med betalinga av eit terminbeløp fører til at nedbetalingstida blir éin månad lengre. Låntakaren kan få utsett betalinga av terminbeløpa opp til 36 gonger for kvart låneforhold, slik at nedbetalingstida blir opp til tre år lengre. Eit låneforhold varer til lånet er innfridd.
  Betalingsutsetjing kan likevel ikkje gå ut over rammene for nedbetalingstid i kapittel 3.

  Merknad
  Dersom det er sletta renter for ein periode der det først berre er gitt utsetjing, tel ikkje utsetjinga med i samla tid etter § 7-1.

  § 7-2. Utsetjing med betalinga av terminbeløpa ved sletting av renter

  Ein låntakar som oppfyller krava til sletting av renter, har rett til utsetjing med betalinga av terminbeløpa i den same perioden.
  Dersom det er sannsynleg at låntakaren vil få innvilga ein søknad om sletting av renter for ein periode, kan det bli gitt betalingsutsetjing for denne perioden. Dette gjeld sjølv om formues- og inntektsskatten for perioden ikkje er fastsett.
  Betalingsutsetjing kan likevel ikkje gå ut over rammene for nedbetalingstid i kapittel 3.

  Merknad
  Dersom ein låntakar i løpet av eitfastsettingsår (likningsår)har fått sletta renter ogutsattbetalinga, kan somme av betalingsutsetjingane bli rekna inn under § 7-2. Berre utsetjingar som fell inn i ein dokumentert årsaksperiode, kan bli rekna inn under § 7-2. Utsetjingar blir gitt for like mange månader som det er sletta renter.

  Merknad
  Ved søknad om betalingsutsetjing utover grensa i § 7-1, kan det i første omgang bli gitt betalingsutsetjing når det er sannsynleg at renter kan bli sletta. Låntakaren må leggje ved dokumentasjon som viser at årsaksvilkåret er oppfylt, og dokumentasjon på bruttoinntekta i perioden. I tillegg må låntakarenoppgiforventa brutto årsinntekt.For låntakarar i Norge, hentar Lånekassen inn opplysningar om inntekt frå a-ordninga.

  Dersom det tidlegare er gitt betalingsutsetjing etter dette punktet og det i ettertid viser seg at låntakaren ikkje hadde rett til å få sletta renter, er hovudregelen at vi ikkje kan gi fleire utsetjingar.

  Merknad
  Låntakere som har gjennomført utdanning på fulltid uten støtte fra Lånekassen, når det kunne havoregitt støtte etter forskrifta om utdanningsstøtte, kan (etter søknad) fåbetalingsutsetjingetter dette punktettilsvarandebetalingspausen etterreglanei § 4-1.

  Kapittel 8. Sletting av renter

  § 8-1. Vilkår for sletting av renter

  Renter blir sletta for ei viss tid dersom låntakaren i den same perioden har inntekt under grensene i § 8-2 og § 8-3 og har oppfylt vilkår i § 8-4 eller § 8-5.
  Fulltidsutdanning kan også gi rett til sletting av renter. Sjå § 8-6.
  Renter blir sletta på etterskott og for heile månader. Med månad er meint ein periode på 30 dagar.

  Merknad
  Låntakaren kan ha rett til å få sletta renter for heile eller delar av perioden med dokumentert årsak. Dersom person- og kapitalinntekta fører til at låntakaren ikkje får rentefritak for heile perioden, blir renter sletta frå starten av perioden og framover, i så mange månader som låntakaren har rett til å få sletta renter.

  Merknad
  Også sletting av renter under sjølvfinansiert utdanning blir gitt på etterskott. Sjå §§ 8-5 og 8-6.

  Merknad
  Med ein månad er meint ein periode som går frå ein dato i éin kalendermånad til og med same dato i neste kalendermånad, minus éin dag. Dersom forholdet eller forholda som gir rett til å få sletta renter, strekkjer seg over meir enn 14 dagar av ein månad, blir rentene fordenne månaden sletta. Dersom forholdet varer 14 dagar eller kortare i ein månad, blir det ikkje sletta renter for denne månaden.

  Merknad
  Lånekassen legg til grunn belasta renter i den perioden renter skal slettast. Ogsåeventuelt for mykje belasta rentesrenter blir sletta. Beløpet blir trekt frå gjelda til låntakaren og blir postert i samsvar med posteringsrekkefølgja i § 4-3, med unntak av at beløpet ikkje blir postert mot ein eventuell gebyrsaldo og kostnader.

  Merknad
  Beløpet som blir sletta blir ikkje utbetalt, bortsett frå dersom gjelda er innfridd. Beløp under kr 50 blir ikkje refundert automatisk.

  Merknad
  Oppteningstida for å få sletta renter blir rekna frå og med den datoen lånet blei sett renteberande og til og med den datoen lånet eventuelt ikkje er rentebærande.

  § 8-2. Krav til eiga inntekt

  Ein låntakar som har hatt ei person- og kapitalinntekt per år som er under ei grense i tabellen nedanfor, kan få sletta rentene for så mange månader som er knytte til inntektsgrensa i tabellen, dersom minst eitt av vilkåra i § 8-4 eller § 8-5 var oppfylt desse månadene.

  Person- og kapitalinntekt per år, i kroner Tal på månader med rett til sletting av renter
  2016 2017 2018 2019
  310 142 318 516 328 071 338 733 1
  305 019 313 255 322 653 333 139 2
  299 898 307 995 317 235 327 545 3
  294 755 302 734 311 816 321 960 4
  289 653 297 474 306 398 316 356 5
  284 530 292 212 300 978 310 760 6
  279 409 286 953 295 562 305 168 7
  274 286 281 692 290 143 299 573 8
  269 164 276 431 284 724 293 978 9
  264 042 271 171 279 306 288 383 10
  258 919 265 910 273 887 282 788 11
  253 797 260 650 268 470 277 195 12


  Inntektsgrensene i tabellen blir heva med eit fast beløp for kvart barn som låntakaren har forsørgd, til og med det året barnet fyller 16 år. For 2019 blir inntektsgrensa heva med 15 020 kroner for kvart barn. For 2018 blir inntektsgrensa heva med 14 547 kroner for kvart barn. For 2017 blir inntektsgrensa heva med 14 123 kroner for kvart barn. For 2016 blir inntektsgrensa heva med 13 752 kroner for kvart barn.

  Merknad
  Når inntektsgrensa skal aukast på grunn av barn, er desse borna omfatta:
  - barn av låntakaren, også barn som låntakaren betaler bidrag for
  - barn av låntakaren sin ektefelle som bur saman med låntakaren minst 40 prosent av tida
  - barn av låntakaren sin sambuar som bur saman med låntakaren minst 40 prosent av tida, dersom låntakaren og sambuaren i tillegg har felles barn

  § 8-3. Krav til samla inntekt for låntakar og ektefelle, partnar eller sambuar

  Låntakarar som har fått eller adoptert barn, har hatt omsorgsarbeid, har sona i fengsel eller sikringsanstalt eller har vært i fulltidsarbeid med låg inntekt, kan ha rett til sletting av renter dersom dei i tillegg har hatt låg samla hushaldsinntekt. Den samla person- og kapitalinntekta per år for låntakaren og ektefellen, partnaren eller sambuaren med felles barn må ha vore under grensene i tabellen nedanfor.

  Samla person- og kapitalinntekt per år, i kroner
  Talet på barn 2016 2017 2018 2019
  0 507 688 521 396 537 038 554 492
  1 535 214 549 665 566 155 584 555
  2 562 740 577 934 595 272 614 618
  3 590 266 606 203 624 389 644 681
  4 eller fleire 617 792 634 472 653 506 674 744  Inntektsgrensene i tabellen blir heva med eit fast beløp per år for kvart barn som låntakaren har forsørgd, til og med det året barnet fyller 16 år. For 2019 blir inntektsgrensa heva med 30 063 kroner for kvart barn. For 2018 blir inntektsgrensa heva med 29 117 kroner for kvart barn. For 2017 blir inntektsgrensa heva med 28 269 kroner for kvart barn. For 2016 blir inntektsgrensa heva med 27 526 kroner for kvart barn.

  § 8-4. Andre sosiale og økonomiske vilkår

  Ein låntakar som har hatt ei person- og kapitalinntekt per år under grensene i § 8-2 medan han eller ho oppfylte eit av krava i bokstavane a-g, har rett til å få sletta renter for heile eller delar av den aktuelle perioden. For rett til å få sletta renter etter bokstav c, d, f eller g, må samla hushaldsinntekt i tillegg ha vore under grensene i § 8-3.

  a)Sjukdom eller arbeidsløyse
  Låntakaren var sjuk, registrert arbeidslaus eller mottakar av arbeidsavklaringspengar. Det er ein føresetnad at forholdet varte i minst tre månader samanhengande.
  b)Førstegongsteneste og utdanning i Forsvaret
  Låntakaren avtente førstegongsteneste i Noreg eller eit anna EØS-land, eller var elev ved ein militær skole. Det er ein føresetnad at forholdet varte i minst tre månader samanhengande.
  c)Fødsel eller adopsjon
  Låntakaren fekk barn og hadde omsorga for barnet etter fødselen. Låntakaren får sletta renter i opp til tolv månader frå fødselen. Låntakarar som adopterte barn under ti år, får sletta renter etter dei same reglane i opp til tolv månader frå adopsjonsdatoen.
  d)Omsorgsarbeid
  Låntakaren hadde over tre månader i strekk omsorg for nokon i den nærmaste familien. Dette gjeld uføre, menneske med nedsett funksjonsevne og eldre med stort pleiebehov.
  e)Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven
  Låntakaren hadde i over tre månader i strekk ikkje anna inntekt enn økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven § 18. I slike tilfelle kan renter bli sletta for opp til 36 månader til saman.
  f)Fulltidsarbeid med låg brutto inntekt
  Låntakaren hadde i minst tolv månader i strekk fulltidsarbeid og samtidig låg gjennomsnittleg brutto månadsinntekt. Inntektsgrensa for 2019 er 16 447 kroner, for 2018 15 929 kroner, for 2017 15 465 kroner og for 2016 15 058 kroner. Låntakaren kan få sletta renter for opp til 36 månader til saman. Frivillig ulønt arbeid gir ikkje rett til sletting av renter.
  g)Soning
  Låntakaren sona i fengsel eller sikringsanstalt i minst tolv månader i strekk og hadde samtidig låg gjennomsnittleg brutto månadsinntekt. Inntektsgrensa for 2019 er 16 447 kroner, for 2018 15 929 kroner, for 2017 15 465 kroner og for 2016 15 058 kroner.

  Merknad
  Einlåntakarkan hafleireårsaker som gir grunnlag for å få sletta renter etter § 8-4. Årsakene i bokstavene a, b, c og d kan kombinerast.Kvar av periodane, eller ein av dei, kan vare kortare enn tre månader. Dersom det ikkje er avbrott i tid mellom desse periodane, kan Lånekassen sjå dei i samanheng. Renter kan bli sletta for heile perioden. Vilkåret er at heile perioden er på minst tre månader. Oppteningstidablir rekna frå og med den datoen lånet blei sett renteberande og til og med den datoen lånet eventuelt ikkje er renteberande.

  Årsakene i bokstav e, f og g kanikkjekombinerastmed andre årsaker.

  Merknad til bokstav a
  Lånekassen hentar inn opplysningar om periodar med arbeidsavklaringspengar (AAP) og registrert arbeidsløyse direkte frå Nav. Opplysningar om AAP og arbeidsløyse blir henta inn for heile kalenderår, avhengig av kva årlåntakaren søkjer om å få sletta renterfor.

  For låntakarar som er busette i utlandet, kan andre former for dokumentasjon bli godtekne når det ikkje er råd å registrere seg ved ei arbeidsformidling.

  Merknad til bokstav a
  Som registrert arbeidsledig reknar vi også låntakarar som deltek i kvalifiseringsprogram og får kvalifiseringsstønad. Låntakarar som søkjer om å få sletta renter på dette grunnlaget, må sjølve dokumentere perioden.

  Låntakarar som bur saman med ektefellen i utlandet, og som kan dokumentere at han/ho ikkje har rett til arbeidsløyve, kan bli vurderte etter § 8-4 bokstav a.

  Låntakarar som ikkje er reelle arbeidssøkjarar, har ikkje rett til å få sletta renter. Det same gjeld arbeidssøkjarar som er registrerte som fullt sysselsette.

  Merknad til bokstav a
  Perioden med sjukdom må vere stadfesta av Nav. Dersom låntakaren ikkje har vore i arbeid, kan legeerklæring brukast som dokumentasjon. Dokumentasjonen må vise at låntakaren har vore heilt eller delvis ute av stand til å arbeide eller studere på grunn av sjukdom.

  Låntakarar som er uføre og som har fått sletta heile eller deler av gjelda, kan ikkje få sletta renter som er lagde til gjelda før delar av denne blei sletta. Låntakarar som er uføre, kan søkje om sletting av gjeld etter kapittel 12.

  Låntakarar som får 100 prosent uføretrygd, kan ikkje få sletta renter på grunn av sjukdom. Låntakarar som ikkje får 100 prosent uføretrygd, kan vurderast etter § 8-4.

  Merknad til bokstav c
  Sletting av renter ved fødsel kan bli gittfråfødselen. Beggeforeldrakan få sletta renter iopptiltolvmånaderetter fødselen.

  Merknad til bokstav d
  Ved omsorg for uføre, funksjonshemma eller eldre må omfanget av pleiebehovetverepå minst 50 prosent. Omfanget av pleiebehovet mådokumenterastmed stadfestingfrålege, sosialkontor, helsestell ellerannanfaginstans.

  Låntakarsom får overgangsstønad fordi barnet har behov for omsorg eller tilsyn utover det som ervanleg, kan få rentefritak etter § 8-4 bokstav d.

  Merknad til bokstav f
  Låntakarar som søkjer om sletting av renter etter denne bestemmelsen bør alltid sende inn kopi av skattefastsettinga (likning). Dette gjeld særskilt for låntakarar som har likning frå utlandet.

  Merknad til bokstav f
  Opphaldsløyve som au pair føreset ei maksimal arbeidstid på 30 timar per veke. Arbeid som au pair kvalifiserer derfor ikkje til sletting av renter etter denne regelen.

  Merknad til bokstav f
  Sjølvstendig næringsdrivande må sende inn stadfesting på registrert føretak i Brønnøysundregisteret. I tillegg må låntakaren dokumentere at ho/han har arbeidd fulltid. Dokumentasjonen kan vere i form av avtalar/timelister/lønnsslipparog liknande.

  Dersom låntakaren har hatt samanhengande fulltidsarbeid i heile kalenderåret, kan kopi av likningsutskrift bli brukt for å dokumentere gjennomsnittleg månadleg bruttoinntekt i kalenderåret.

  Merknad til bokstav f
  Frivilligulønnaarbeid gir ikkje rett til sletting av renter, sjølv om frivilligulønnaarbeid er kombinert med lønna deltidsarbeid. Dersom låntakaren er i eit arbeidsforhold på fulltid der det blir gitt ei eller anna form for godtgjering, f.eks. for kost og losji, blir søknaden behandla etter dette punktet dersom arbeidsforholdet varer i minst tolv månader. Dokumentasjon som viser kor lenge arbeidsforholdet har vart, må liggje føre.

  Merknad til bokstav f
  Forskingsstipend frå Noregs forskingsråd (NFR) blir sett på som arbeidsinntekt. Det same gjeld forskingsstipend som låntakaren får frå andre land. Søknader om sletting av renter underph.d-utdanning i utlandet skal behandlast etter reglane i § 8-6, fordi dette er utdanning som kan gi rett til støtte.

  § 8-5. Vilkår som gjeld deltidsutdanning, tillitsverv, permisjon frå studiet eller deltaking i Erasmus+

  Låntakarar som har hatt ei person- og kapitalinntekt per år som er under grensene i § 8-2, har rett til å få sletta renter for heile eller delar av den aktuelle perioden dersom han eller ho i perioden
  a)har bestått deltidsutdanning og dokumenterer å ha hatt rett til lån eller stipend etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte
  b)samtidig hadde tillitsverv på fulltid i ein landsomfattande elev- eller studentorganisasjon eller i tilknyting til ein utdanningsinstitusjon eller ein studentsamskipnad. Låntakaren kan i så fall få sletta renter for opp til tolv månader. Det er ein føresetnad at forholdet varte i minst tre månader samanhengande
  c)har hatt permisjon frå studiet for å forske og får studentstipend frå Forskingsrådet
  d)samtidig deltok i programmet Erasmus+ i minst tre månader i strekk.

  Merknad til bokstav a
  Dersom låntakaren har fått støtte til deltidsutdanninga, kan sletting av renter bli vurdert for støtteperioden også før utdanninga er endeleg avslutta. Låntakaren kan få sletta renter også ved forseinking, dersom han/ho har rett til å få utvida den normerte tida/årsblokkene etter reglane i kapittel 9 i forskrifta om utdanningsstøtte for det året søknaden gjeld.

  § 8-6. Fulltidsutdanning

  Ein låntakar som har bestått fulltidsutdanning og dokumenterer å ha hatt rett til lån eller stipend etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, har rett til å få sletta renter for så lang tid som det kunne ha blitt gitt lån eller stipend. Sletting av renter på dette grunnlaget blir ikkje behovsprøvd mot inntekt.

  Merknad
  Låntakaren må dokumentere at ho/han har vore fulltidsstudent. Låntakaren blir rekna som fulltidsstudent dersom ho/han dokumenterer å ha følgt utdanningsprogrammet på fulltid. Det kan ikkje bli sletta renter utover normert tid eller årsblokkene i kapittel 8 i forskrifta om utdanningsstøtte. Ved vurderinga av samla periode for rentefritak reknar vi med periodar låntakaren har fått støtte og/eller rentefritak på grunn av utdanning.

  Låntakaren kan få sletta renter også ved forseinking, dersom han/ho har rett til å få utvida den normerte tida/årsblokkene etter reglane i kapittel 9 i forskrifta om utdanningsstøtte for det året søknaden gjeld.Sletting av renter kan derfor først bli vurdert når låntakaren har avslutta utdanningsprogrammet.

  Utdanningsprogrammet og avslutninga av det blir vurdert på bakgrunn av kunden sine opplysningar om planlagt utdanningsprogram, normert tid for programmet, og planlagd avslutning av det enkelte programmet.

  Merknad
  Utanlandske statsborgarar, med unntak av statsborgarar frå EU- og EØS-land, som tek sjølvfinansiert utdanning i land utanfor Norden, har ikkje rett til sletting av renter utover det som går fram av kapittel 2 i forskrifta om utdanningsstøtte.

  Merknad
  Vedph.d-utdanning i utlandet (utanlandsk grad) bruker Lånekassen den tidsnormeringa som gjeld for den aktuelle godkjende utdanninga, teken på fulltid i vedkommande land.

  Merknad
  Låntakarar som er forsørgde av barnevernet og har fått avslag på søknad om støtte etter § 10-3 i forskrifta om utdanningsstøtte, kan likevel få sletta renter etter dette punktet dersom han eller ho er i ei fulltidsutdanning som gir rett til støtte.

  § 8-7. Krav til dokumentasjon

  Den som søkjer om sletting av renter, skal dokumentere både inntekta i den aktuelle perioden og at dei andre sosiale og økonomiske vilkåra var oppfylte. Lånekassen hentar inn opplysningar om person- og kapitalinntekt i Noreg direkte frå skatteetaten. Låntakaren må sjølv sende inn dokumentasjon av brutto inntekt per månad, sjå § 8-4 bokstavane f og g.
  Dersom låntakaren dokumenterer at ei trygde- eller pensjonsyting er opptent i ein tidlegare periode enn det året ho blei utbetalt og skattlagd, og krev ei vurdering av søknaden om sletting av renter på dette grunnlaget, skal trygde- eller pensjonsytinga fordelast på dei åra ytinga blei opptent. Den nye årsinntekta skal leggjast til grunn både for å avgjere ein ny søknad om sletting av renter og for ei ny prøving av eventuelle tidlegare vedtak om sletting av renter.

  Merknad
  All skattbar inntekt skal reknast med. Om inntekta er skattbar eller ikkje, er regulert i skattelovgivinga.

  Merknad
  Når inntekta er oppgitt i framand valuta, blir gjennomsnittleg valutakurs for det aktuelle likningsåret brukt for å finne inntekta som det skalbehovsprøvastmot.

  Merknad
  Inntektsgrunnlaget for låntakarar som er busette i utlandet, er det same som for låntakarar i Noreg. Inntekt som ikkje er skattepliktig i Noreg, blir ikkje rekna med i bruttoinntekta. Det kan ikkje bli sett bort frå beløp som gir rett til frådrag ved skattelikninga i landet der låntakaren er skattepliktig. Låntakaren må sjølv dokumentere inntekta i utlandet.

  § 8-8. Søknadsfrist

  I 2019 er det mogleg å søkje om sletting av renter for perioden frå og med 1. januar 2016. Krav om sletting av renter som gjeld forhold før 1. januar 2016, vil ikkje bli behandla. Det kan gjerast unntak frå søknadsfristen i særlege tilfelle.
  Låntakarar som tek utdanning, må søkje om sletting av renter seinast tre år etter at utdanninga etter normert tid skulle ha vore ferdig.

  Merknad
  Spørsmål om rentefritak som gjeld forhold før 1. januar 2016, kan bli behandla når saka er teken opp av låntakaren på eit tidlegare tidspunkt og behandlinga er utsett av Lånekassen, eller når Lånekassen openbert har forsømt behandlings- eller opplysningsplikta.