Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Femte delen. Sluttføresegner

  Sist oppdatert: 08.03.2019

  Kapittel 14. Tap av rettar

  § 14-1. Følgjer av brot på opplysningsplikta

  Dersom ein låntakar med vilje eller aktlaust har brote opplysningsplikta og såleis har fått eller prøvd å få utbetalt eller godskrive lån eller stipend som han eller ho ikkje har rett til, kan låntakaren misse retten til sletting av renter, betalingsutsetjing og sletting av gjeld. Lånekassen kan krevje beløpet tilbakebetalt og rekne renter frå det tidspunktet låntakaren fekk tildelt lån eller stipend. Heile gjelda kan seiast opp og krevjast inn.
  Dersom ein låntakar med vilje eller aktlaust har brote opplysningsplikta og såleis har fått sletta renter eller gjeld som han eller ho ikkje har rett til, kan låntakaren misse retten til betalingsutsetjing og sletting av renter og gjeld.
  I vurderinga av misleghaldet skal hovudvekta leggjast på kor lenge misleghaldet har vart, og kor mykje urettkommen lån eller stipend eller sletting av renter eller gjeld låntakaren har fått.

  § 14-2. Følgjer av misleghald av betalingsplikta

  Misleghald av betalingsplikta kan føre til avslag på søknad om lån eller stipend til ny utdanning etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, og avslag på søknad om betalingsutsetjing, sletting av renter og gjeld.

  Merknad
  Låntakarar som har fått gjelda avskriven som ei fordring det blir sett på som uråd å drive inn, eller har fått gjelda permanent overført til Statens innkrevjingssentral, kan som hovudregel ikkje få ny støtte. Dersom heile kravet er innbetalt, kan tildeling av ny støtte bli vurdert.

  Kapittel 15. Ikraftsetjing

  § 15-1. Ikraftsetjing

  Forskrifta gjeld frå 1. januar 2019.