Om fagfornyinga og klargjering av søknader for vaksne elevar

Sist oppdatert: 10.09.2020
Frå hausten 2020 blir alle læreplanar i vidaregåande opplæring fornya. Det blir ei trinnvis innføring der læreplanar for Vg1 begynner å gjelde frå august 2020, mens læreplanar for Vg2 og Vg3 blir innført seinare.

I ein overgangsperiode vil de derfor få opp fag både frå gammal (LK06) og ny læreplan (LK20) når de klargjer søknader frå vaksne elevar i arbeidsflata. 

For elevar som starta på utdanninga si før hausten 2020 skal de som ein hovudregel oppgi fag frå gammal læreplan (LK06). 

For elevar som startar på utdanninga hausten 2020 oppgir de fag etter ny læreplan (LK20) på Vg1. Dersom eleven skal ta fag frå fleire nivå, oppgir de Vg2- og Vg3-fag frå gammal læreplan (LK06).

I enkelte tilfelle må de i ein overgangsperiode velje fag frå gammal læreplan på Vg1 sjølv om eleven får opplæring i faget etter ny læreplan. Sjå retningslinjer i eksempla som vi viser til nedanfor. Det er viktig at de les retningslinjene før de skal klargjere søknader for vaksne elevar.

Elevane kan følgje ulike opplæringsløp for å oppnå generell studiekompetanse. Les meir om korleis du klargjer søknader på arbeidsflata for dei ulike opplæringsløpa.

Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen («sixpack-kurset»)

Utdanninga består av seks fag som elevane tek for å få godkjent generell studiekompetanse. Desse elevane kan ha ulik bakgrunn, for eksempel arbeidspraksis eller utdanning.

For elevar som går på dette kurset, skal de i ein overgangsperiode berre oppgi fag frå gammal læreplan (LK06), sjølv om enkelte av elevane kanskje følger ny læreplan i nokre fag. Dette gjeld uavhengig av om eleven starta på utdanninga før hausten 2020, eller om eleven startar på utdanninga sitt studieåret 2020-2021. 
Slik klargjer de søknaden
Dersom de i ein tidlegare søknad har meldt inn start- og sluttdato og fag/årstimar for heile utdanningsløpet til eleven, vil de sjå desse opplysningane i oppsummeringsbildet i klargjeringssaka. Etter å ha sjekka opplysningane i oppsummeringsbildet, trykker de Send inn dersom det ikkje er endringar i start- og sluttdato, og fag/årstimar som de tidlegare har meldt inn.
Dersom start- og sluttdato er endra og/eller talet på fag som eleven skal ta er endra, må de korrigere opplysningane som blei melde inn tidlegare før de trykker Send inn. 
Dersom skolen tidlegare ikkje har meldt inn opplysningar om eleven, skal de oppgi følgande:
· Utdanning: Vaksenopplæring, studiespesialisering
· Utdanningsperiode: oppgi start- og sluttdato for heile den planlagde utdanninga til eleven.
· Utdanningsprogram: Eit av yrkesfaga frå gammal læreplan, for eksempel elektrofag. Viss de ikkje veit kva utdanningsprogram eleven har tatt tidlegare, kan de velje eit tilfeldig.
· Avsluttande nivå: Vg3
· Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram. Sjølv om eleven har ein annan bakgrunn enn yrkesfagleg utdanning, skal de velje dette programområdet.
· Huk av for faga som eleven skal ta. Her skal de berre velje fag frå gammal læreplan (LK06). Sjå illustrasjonar som viser oversikt over fag, nivå og årstimar (totalt 1121 årstimar).
HER ER NYE SKJERMBILDE

For elevar som går på dette kurset, skal de i ein overgangsperiode berre oppgi fag frå gammal læreplan (LK06), sjølv om enkelte av elevane kanskje følger ny læreplan i nokre fag. Dette gjeld uavhengig av om eleven starta på utdanninga før hausten 2020, eller om eleven startar på utdanninga sitt studieåret 2020-2021. 

Slik klargjer de søknaden

Dersom de i ein tidlegare søknad har meldt inn start- og sluttdato og fag/årstimar for heile utdanningsløpet til eleven, vil de sjå desse opplysningane i oppsummeringsbildet i klargjeringssaka. Etter å ha sjekka opplysningane i oppsummeringsbildet, trykker de Send inn dersom det ikkje er endringar i start- og sluttdato, og fag/årstimar som de tidlegare har meldt inn.

Dersom start- og sluttdato er endra og/eller talet på fag som eleven skal ta er endra, må de korrigere opplysningane som blei melde inn tidlegare før de trykker Send inn

Dersom skolen tidlegare ikkje har meldt inn opplysningar om eleven, skal de oppgi følgande:

 • Utdanning: Vaksenopplæring, studiespesialisering
 • Utdanningsperiode: oppgi start- og sluttdato for heile den planlagde utdanninga til eleven.
 • Utdanningsprogram: Eit av yrkesfaga frå gammal læreplan, for eksempel elektrofag. Viss de ikkje veit kva utdanningsprogram eleven har tatt tidlegare, kan de velje eit tilfeldig.
 • Avsluttande nivå: Vg3
 • Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram. Sjølv om eleven har ein annan bakgrunn enn yrkesfagleg utdanning, skal de velje dette programområdet.
 • Huk av for faga som eleven skal ta. Her skal de berre velje fag frå gammal læreplan (LK06). Sjå illustrasjonar som viser oversikt over fag, nivå og årstimar (totalt 1121 årstimar).

Elevar som tek fag frå fleire utdanningsprogram 

Det kan vere elevar som tek fag som de ikkje finn i lista over fag på dette utdanningsprogrammet/programområdet. F.eks. kan det vere elevar som tek matematikk frå utdanningsprogrammet Studiespesialisering. I slike tilfelle må de i klargjeringssaka huke av for JA til at eleven tek fag frå fleire utdanningsprogram og de må velje to utdanningsprogram. De vel eit av yrkesfaga frå gammal læreplan som utdanningsprogram, for eksempel elektro, og de må velje utdanningsprogrammet Studiespesialisering som det andre utdanningsprogrammet, dersom eleven tek fag frå Studiespesialisering. 

Spesielt om norskfaget

Enkelte elevar har teke faget norsk tidlegare og skal berre ta faget på Vg3.

 • Viss eleven berre tek norsk på Vg3 (fagkodar NOR1231/NOR1410) skal de huke av for norskfaget på Vg3.  
 • Viss eleven tek norskfaget som omfattar både Vg1, Vg2 og Vg3 (fagkodar NOR1211/NOR1405), skal de huke av for alle nivå (Vg1, Vg2 og Vg3). 

Huk av avsluttende nivå og velg programområde

Elevar som startar på utdanninga haust 2020 og skal ta fag frå fleire nivå

Elevar som startar på utdanninga sin hausten 2020 kan ta fag både frå gammal og ny læreplan. I klargjeringssaka skal de oppg fag både etter ny (LK20) og gammal læreplan (LK06) dersom eleven får opplæring etter begge.
Når de oppgir fag, huk av på følgande måte:
· Frå ny læreplan (LK20): Vg1-fag
· Frå gammal læreplan (LK06): Vg2- og Vg3-fag 
Unntak for elevar som tek faget norsk på yrkesfag: 
For elevar som skal ta faget norsk, må de lese under «Elevar som startar med faget norsk yrkesfag haust 2020 og skal ta heile utdanninga over to år» for korleis de klargjer søknaden.
Siv har lagt inn eit eksempel med nye skjermdumpar:
Eksempel: Eleven skal ta fellesfag frå Vg1, Vg2 og felles programfag frå Vg3 (programområde Helsesekretær)
· Vg1: Huk av for faga under LK20 (ny læreplan)
· Vg2 og Vg3: Huk av for faga under LK06 (gammal læreplan)
Sidan faget engelsk blir tilbydd på Vg1 etter nye læreplanar for yrkesfag skal de ikkje huke av for engelskfaget på Vg2.
Dersom eleven avsluttar fag på Vg1 i haustsemesteret 2020, må de velje frå gammal læreplan (LK06) for desse faga, fordi første mogelege eksamen etter nye læreplanar er våren 2021. Elevar som skal avslutte faga haust 2020 skal følge gammal læreplan.
Dersom eleven startar på eit av dei nye utdanningsprogramma 
Dersom eleven startar på eit av dei nye utdanningsprogramma som er innført i forbindelse med fagfornyinga, må de velje to programområde for å kunne oppgi fag frå Vg2 og Vg3. 
· Vel det nye programområdet som hovudområde. Her vil de berre få opp Vg1-fag etter ny læreplan, huk av for desse.
· Vel eit av dei gamle, tilsvarande utdanningsprogramma, som «Programområde 2». Her oppgir de fag som eleven skal ta på Vg2, og eventuelt Vg3.
Når de melder avsluttande nivå, vel Vg1.

Dersom eleven startar med norsk på yrkesfag haust 2020 og skal ta utdanninga over to år, må du lese rettleiinga som du finn under «Elevar som startar med faget norsk yrkesfag haust 2020 og skal ta heile utdanninga over to år».

For elevar som ikkje skal ta norsk yrkesfag gjeld følgande: 

Elevar som startar på utdanninga sin hausten 2020 kan ta fag både frå ny og gammal læreplan. I klargjeringssaka skal de oppg fag både etter ny (LK20) og gammal læreplan (LK06) dersom eleven får opplæring etter begge.

Når de oppgir fag, huk av på følgande måte:

 • Frå ny læreplan (LK20): Vg1-fag
 • Frå gammal læreplan (LK06): Vg2- og Vg3-fag 

Eksempel: Eleven skal ta fellesfag frå Vg1, Vg2 og felles programfag frå Vg3 (programområde Helsesekretær)

 • Vg1: Huk av for faga under LK20 (ny læreplan)
 • Vg2 og Vg3: Huk av for faga under LK06 (gammal læreplan)

Sidan faget engelsk blir tilbydd på Vg1 etter nye læreplanar for yrkesfag skal de ikkje huke av for engelskfaget på Vg2.

Dersom eleven avsluttar fag på Vg1 i haustsemesteret 2020, må de velje fag frå gammal læreplan (LK06) fordi første mogelege eksamen etter nye læreplanar er våren 2021. Elevar som skal avslutte faga haust 2020 skal følge gammal læreplan.

Dersom eleven startar på eit av dei nye utdanningsprogramma 

Dersom eleven startar på eit av dei nye utdanningsprogramma som er innført i forbindelse med fagfornyinga, må de velje to utdanningsprogram for å kunne oppgi fag frå Vg1 og Vg2.

 • Vel det gamle utdanningsprogrammet som hovudområde
 • Huk av for JA til at eleven skal ta fag frå fleire utdanningsprogram
 • Vel tilsvarande det nye utdanningsprogrammet som programområde 2
 • Huk av for avsluttande nivå Vg2
 • Huk av for faga som elevane skal ta på Vg1 og Vg2 under dei aktuelle programområda

Eksempel: Eleven skal ta faga på Vg1 og Vg2.  Han skal ta fag frå det nye utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv på Vg1 (LK20) og han skal ta fag frå programområde Salg, service og sikkerhet på Vg2 (LK06). 

Korleis klargjere søknaden?

 • Vel utdanningsprogram (hovudprogram) Service og samferdsel  
 • Huk av JA for at eleven skal ta fag frå fleire utdanningsprogram 
 • Vel utdanningsprogram Salg, service og reiseliv som anna utdanningsprogram 
 • Vel Avsluttende nivå Vg2 
 • Huk av for programområde Salg, service og sikkerhet og vel faga som eleven skal ta på Vg2  

NB! Dersom eleven tek norskfaget, må du her huke av for faget norsk både på Vg1 (LK06) og Vg2 (LK06).

 • Gå deretter til programområde 2 og huk av for programområde Salg, service og reiseliv 
 • Huk av for faga som eleven skal ta på Vg1 (LK20) 

Elevar som startar med faget norsk yrkesfag haust 2020 og skal bruke meir enn eitt år på faget

For elevar som skal bruke meir enn eitt år på norskfaget må de i klargjeringssaka huke av for norsk på Vg1, og norsk på Vg2, etter gammal læreplan (LK06) i studieåret 2020-2021.

Eksempel: Eleven skal ta felles programfag på Vg1 og Vg2, i tillegg til faga engelsk og norsk. Startdato for utdanninga er 16. august 2020 og sluttdato for utdanninga er 15. juni 2022 (to år).

Når de oppgir fag, huk av på følgande måte:

 • Frå ny læreplan (LK20): alle Vg1-fag, med unntak av norskfaget.
 • Frå gammal læreplan (LK06): Alle felles programfag frå Vg2, tillegg til norskfaget på Vg1 og Vg2.

 

Finn du ikkje riktig årstimar/nivå på faget som eleven skal ta?

Det er mogleg å blande fag frå studiespesialisering og yrkesfaglege programområde, som for eksempel six-pack-kurset. Dersom eleven begynner på eit av dei nye utdanningsprogramma hausten 2020, må du lese rettleiinga som du finn under «Elevar som startar på utdanninga haust 2020 og skal ta fag frå fleire nivå».

Dersom eleven ikkje skal ta eit av dei nye utdanningsprogramma gjer du følgande:

 • «Skal eleven ta fag frå andre utdanningsprogram?» Svar «Ja»
 • Vel nivå (Vg1 , Vg2 eller Vg3)
 • Huk av for dei faga som eleven skal ta innanfor dei ulike programområda. 
Finn du ikkje riktig årstimar/nivå på faget som eleven skal ta?
Det er mogeleg å blande fag frå studiespesialisering og yrkesfaglege programområde, som for eksempel <UKJENT:six-pack-kurset>. Då må du gjere følgjande: 
• Då må du gjere følgjande: • «Skal eleven ta fag frå andre utdanningsprogram?» Svar «Ja»• Velg nivå (Vg1 , Vg2 eller Vg3)• Huk av for dei faga som eleven skal ta innanfor dei ulike programområda. 
«Skal eleven ta fag frå andre utdanningsprogram?» Svar «Ja»
Vel nivå (Vg1, Vg2 eller Vg3)
Huk av for dei faga som eleven skal ta innanfor dei ulike programområda

Påbygging til generell studiekompetanse 30-timarskurs

Elevar som har fullført minimum Vg1 og Vg2 frå yrkesfag kan følgje dette opplæringsløpet.

Oppgi følgjande når du klargjer søknaden

 • Utdanning: Vaksenopplæring, studiespesialisering
 • Utdanningsprogram: Eit av yrkesfaga, for eksempel elektrofag. (Du treng ikkje kjenne til kva utdanningsprogram eleven har teke tidlegare. Vel eit tilfeldig.) 
 • Avsluttande nivå: Vg3 
 • Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram 
 • Huk av for faga som eleven skal ta. Sjå illustasjonar nedanfor som viser oversikt over fag, nivå og årstimar (totalt 841 årstimar).

 

Oppgi følgjande når du klargjer søknaden:
Utdanning: Vaksenopplæring, studiespesialisering
Utdanningsprogram: Eit av yrkesfaga, for eksempel elektrofag. (Du treng ikkje kjenne til kva utdanningsprogram eleven har teke tidlegare. Vel eit tilfeldig.) 
Avsluttande nivå: Vg3 
Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram 
Huk av for faga som eleven skal ta. Sjå illustasjonar nedanfor som viser oversikt over fag, nivå og årstimar (totalt 841 årstimar).