Endringar i Lånekassens reglar

Sist oppdatert: 29.05.2018
Kunnskapsdepartementet har fastsette Lånekassens forskrift om tildeling av støtte for neste undervisningsår. Her finn du ei oversikt over dei viktigaste regelendringane.

Du kan lese heile forskrifta her.

Endringane som blir opp her lista gjeld frå og med undervisningsåret 2018-2019. 

Endringar i forskrifta for 2018-2019

Fulltidsstøtte til elevar med ungdomsrett uavhengig av studiebelastning

Dersom du har ungdomsrett får du full støtte til vidaregåande opplæring i Noreg sjølv om du ikkje har full studiebelastning.

Endra metode for berekning av reisestipend til søkjarar med ungdomsrett

Når vi vurderer om du har rett til reisestipend, bruker vi avstanden mellom foreldra dine si folkeregistrerte adresse og adressa til lærestaden din. Reisestipendet blir rekna ut etter faste kilometersatsar.

Redusert reisestipend for elevar som tek vidaregåande opplæring i utlandet

Stipenddelen i reisestøtta til elevar som tek vidaregåande opplæring i utlandet blir redusert frå 70 prosent til 35 prosent.

Ikkje reisetilskott til søkjarar som tek utdanning i utlandet og som får reisestøtte frå andre

Dersom du tek utdanning i utlandet og får reisestøtte frå andre, har du ikkje rett til reisestøtte frå Lånekassen. Stipend frå Erasmus+ blir ikkje rekna som reisestøtte.

Støtte til bussjåførutdanning

Bussjåførutdanning som er godkjent av Statens vegvesen gir rett til støtte frå Lånekassen. Du kan få basisstøtte og skolepengestøtte til komprimert grunnutdanning på 140 timar og førarkort klasse D.

Du kan få basisstøtte i fem veker til grunnutdanninga og i ei veke til førarkort klasse D. I tillegg kan du få lån til skolepengar etter maksimal sats for ein helt undervisningsår.

Ph.D.-studentar i Norden får ikkje støtte dersom dei får lønn eller stipend frå andre

Dersom du begynner på ein ph.d.-utdanning i Norden frå hausten 2018, har du berre rett til støtte frå Lånekassen dersom du ikkje får lønn eller stipend frå andre som er meinte å skulle dekkje livsopphaldet ditt.

Nytt stipend til mastergradsutdanning i Frankrike

Du har rett til rekrutteringsstipend på 20 000 kroner dersom du tek mastergradsutdanning i ingeniørfag ved INSA Toulouse i Frankrike. Studiet er spesielt tilrettelagt for norske studentar og blir administrerte av Senter for internasjonalisering av utdanning.

Du kan få stipendet i inntil tre år. Dersom du tek ei mastergradsutdanning som varer i meir enn tre år, får du stipendet i dei tre første åra.

Støtte til delstudiar i utlandet på deltid

Du kan få støtte til delstudiar i utlandet (utveksling) sjølv om du studerer på deltid. Støtte blir gitt etter studiebelastninga di.

Støtte til grunnskoleopplæring

Lånekassen kan frå og med undervisningsåret 2018-2019 gi støtte til elevar som tek grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 andre ledd. Dette er elevar som har fullført grunnskolen, og har ungdomsrett, men som treng meir grunnskoleopplæring for å kunne fullføre vidaregåande opplæring. Desse elevane får støtte etter andre del i Lånekassens forskrifter.

Framleis opptrapping til 11 månaders studiestøtte

Stortinget har vedteke ein plan for å trappe opp utdanningsstøtta gradvis frå 10 til 11 månader for fulltidsstudentar i høgare utdanning og fagskoleutdanning. Opptrappinga skal skje over 4 år, frå 2017 til 2020. For våren 2019 blir støtta trappa opp med ytterlegare ei veke, slik at studentane kan få utvida støtteperioden med tre veker totalt. Den eine veka med støtte vil bli gitt med atterhald om at Stortinget løyver pengar til den i statsbudsjettet for 2019.