Klagenemnda i Lånekassen

Kunnskapsdepartementet har valt ei klagenemnd som vedtak i Lånekassen kan klagast inn til.

Tolkninga og bruken av regelverket som klagenemnda gjer, er retningsgivande for Lånekassen si behandling av tilsvarande saker.

Klagefrist og saksgang

Dersom Lånekassen har gjort eit vedtak som du meiner er feil i forhold til regelverket, kan du sende inn ei skriftleg og underskriven klage til Lånekassen. Du må klage innan tre veker etter at meldinga om vedtaket er komme fram til deg. Du kan ikkje klage på forskriftene, berre på bruken av dei. Les meir om korleis du klagar og saksgangen.

Medlemmer i nemnda

Medlemmene blir valde for tre år om gongen, bortsett frå representantane for elevar og studentar, som blir valde for eitt år om gongen.

Medlem

Verv

Biørn Bogstad

Leiar

Ida Helene Braastad Balke

Nestleiar / vararepresentant for leiar

Liv Asheim Leirvik

Vararepresentant

Kristina Enger (ANSA)

Fast studentrepresentant

Adrian Gao (NSO)

Personleg vararepresentant

Sekretærar for klagenemnda

Fredrik Wie og Simen Steive

Møtedatoar for klagenemnda våren 2022.

  • Måndag 24. januar
  • Måndag 21. februar
  • Måndag 4. april
  • Måndag 25. april
  • Måndag 23. mai
  • Fredag 17. juni