Flytting

Sist oppdatert: 03.04.2019
Det har mykje å seie for stipend- og lånebeløpet om du bur borte eller heime.

Slik melder du frå om flytting

Slik kan du melde frå til oss om du bur heime eller borte

Slik kan du ikkje melde frå til oss om du bur heime eller borte

  • Per telefon
  • På vanleg e-post
  • Endring av adresse i Folkeregisteret

Høgare og anna utdanning

Dersom du er registrert som bortebuar hos Lånekassen, kan du få inntil 40 prosent av lånet gjort om til stipend etter bestått eksamen.

Du blir rekna som bortebuar når:

- du ikkje bur saman med foreldra dine, men bur for deg sjølv, for eksempel på studenthybel.

- du bur i ein leiligheit som foreldra dine eig, men du bur i leiligheita utan foreldra dine.

- du bur på same eigedom som foreldra dine, men i ei bueining som er sjølvstendig, dvs har eige bad/wc og kjøkken, og som er fysisk åtskilt frå huset til foreldra dine, for eksempel kårbolig, anneks eller anna type bueining på eigedomen til foreldra dine.

- du bur i same hus som foreldra dine, men i ei sjølvstendig og klart åtskilt bueining (leiligheit). Vilkåret er at leiligheita har eige brukseiningsnummer (bolignummer, for eksempel H0203) eller tilsvarande i folkeregisteret eller i eigedomsregisteret. Det kan for eksempel vere at du bur i ei kjellarleiligheit med eige brukseiningsnummer.

Er du gift eller har barn som du bur saman med, kan du få stipend sjølv om du bur saman med foreldra dine.

Flyttar du frå eller til foreldra dine i løpet av perioden du tar i mot stipend og lån for, må du sende skriftleg melding til Lånekassen og opplyse om flyttedatoen og den nye adressa di. Du kan enkelt melde frå under "meld frå om endringar" på Dine sider.

Vidaregåande opplæring

Dersom du må flytte for deg sjølv, kan du få bustipend. For å få bustipend er det visse krav som blir stilte. Du må bu for deg sjølv, og i tillegg må minst eitt av desse krava vere oppfylte:

  • Skolen ligg minst 40 km frå foreldreheimen
  • Reisetida mellom heim og skole er minst tre timar tur-retur
  • Det er spesielle forhold som gjer at du ikkje kan bu heime medan du går på skolen

Flytter du tilbake til foreldra dine, har du ikkje lenger rett på bustipend. Flytting kan også føre til at du skal ha meir eller mindre reisestipend enn du eventuelt har fått.

Fristar

Dersom du kryssa av for at du skulle bu heime i søknaden om støtte, men har flytta for deg sjølv etter at du søkte, må melding om flyttedato og hybeladresse meldast til Lånekassen før støtteperioden/undervisningsåret er avslutta.

Dersom du kryssa av for at du skulle flytte for deg sjølv i søknaden om støtte, men ikkje oppgav hybeladresse eller flyttedato på søknaden, må du sende inn desse opplysningane til Lånekassen før støtteperioden/undervisningsåret er avslutta.

Søknader eller nye opplysningar som kjem inn til Lånekassen etter at undervisningsåret eller kurset er avslutta, blir ikkje behandla.

Lærlingar

Melding om hybeladresse og flyttedato for lærlinger, må meldast til Lånekassen innan 30. juni, eller innan lærekontrakten er avslutta, dersom lærekontrakten er avslutta før 30. juni.