Trygd

Undervisningsåret 2017–2018 - Sist oppdatert: 25.04.2017
Trygd inngår som ein del av personinntekta, men det er ulike fribeløp for ulike typar trygdeytingar.

Det fins òg visse trygdeytingar som vi ser heilt bort frå når vi gjer om stipend til lån.

Kva skjer om du går over beløpsgrensene?

Stipendet ditt blir redusert med fem prosent per månad av den trygda som er over beløpsgrensa. Beløpsgrensene finn du lenger ned på sida.

Det du har fått for mykje i stipend, blir gjort om til lån, men vi krev ikkje at du skal betale det tilbake før du skal begynne vanleg tilbakebetaling av studielånet. Utdanningsstipendet blir redusert først, deretter eventuelt forsørgjerstipend.

Det er likningsopplysningane for den perioden du har fått støtte som gjeld. Opplysningane blir overført frå Skatteetaten.

Trygdeytingar med same beløpsgrenser som person- og kapitalinntekt

Trygdeytingar med same beløpsgrenser som person- og kapitalinntekt

 • Foreldrepengar
 • Sjukepengar
 • Dagpengar under arbeidsløyse
 • Adopsjonspengar

For å behalde maksimalt stipend kan du ikkje ha trygdeytingar over desse grensene: 

Kalenderår

Ved støtte heile
kalenderåret

Ved støtte i sju månader eller mindre per kalenderår*

2018

kr 177 257

kr 443 142

2017

kr 172 597

kr 431 492

2016

kr 168 059

kr 420 148

2015

kr 162 769

kr 406 923

2014

kr 157 265

kr 393 163

*Auka inntektsgrense gjeld dersom du følgjer eit utdanningsopplegg som varer sju månader eller mindre i løpet av eit kalenderår, og du berre får støtte til dette opplegget, eller du får støtte for berre eitt semester i kalenderåret. 

Trygdeytingar med lågare beløpsgrenser enn person- og kapitalinntekt

Trygdeytingar med lågare beløpsgrenser enn person- og kapitalinntekt

 • Stønad til enslig mor/far (overgangsstønad)
 • Arbeidsavklaringspengar
 • Uføretrygd
 • Barnepensjon
 • Etterlattepensjon
 • Alderspensjon
 • Introduksjonsstønad
 • Kvalifiseringsstønad

For å behalde maksimalt stipend, kan du ikkje ha trygdeytingar over desse grensene: 

Kalenderår

Ved støtte heile kalenderåret

Ved støtte i sju månader eller mindre per kalenderår* 

2018

kr 94 843

kr 265 884

2017

kr 93 350

kr 258 894

2016

kr 89 922

kr 252 088

2015

kr 87 092

kr 244 153

2014

kr 84 146

kr 235 897

*Auka inntektsgrense gjeld dersom du følgjer eit utdanningsopplegg som varer sju månader eller mindre i eit kalenderår, og du berre får støtte til dette opplegget, eller du får støtte for berre eitt semester i kalenderåret.

Trygdeytingar vi ser bort frå

Trygdeytingar som vi ser bort frå

 • Kontantstøtte
 • Barnetrygd
 • Skattefrie attføringsstønader
 • Eingangsstønad ved adopsjon 
 • Eingangsstønad ved fødsel
 • Gravferdsstønad
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Menerstatning ved yrkesskade
 • Stønad til barnetilsyn
 • Stønad ved helsetenester
 • Utdanningsstønad mm
 • Tiltakspengar
 • Andre skattefrie ytingar 

Desse trygdeytingane reknast ikkje som inntekt og speler difor ikkje noko rolle for kor mye stipend du får. Vi ser òg bort frå eventuelle bidrag du eller barna dine mottek.