Bukontroll av studentar

Sist oppdatert: 20.02.2020
Lånekassen gjennomfører no ein kontroll av 25 000 studentar som oppgav at dei budde borte i 2019 Alle som får brev, må svare innan fristen. Får du ikkje brev, er du ikkje tatt ut i bukontroll.

I bukontrollen blir du bedt om å dokumentere at du ikkje budde saman med foreldra dine i 2019. Sjølv om du har blitt kontrollert tidlegare, må du sende inn dokumentasjon for 2018 også. Dokumentasjonen må vere så ny som mogleg.

Vi sender ut bukontrollbreva i fleire puljar frå og med 28. januar.

Du svarer på bukontrollen på Dine sider

Dette skal du sende inn

Under menyvalet «bukontroll» på Dine sider vel du det buforholdet du har, og får melding om kva slags dokumentasjon du skal laste opp, eller kva opplysningar du skal sende inn.

Har du ikkje dokumentasjonen digitalt?

Saksbehandlingstida blir kortare, og det blir enklare for deg å følgje saka, dersom du lastar opp dokumentasjonen elektronisk frå Dine sider. Dersom du berre har dokumentasjonen tilgjengeleg på papir, kan du for eksempel ta eit bilde av eller skanne den. Men sender du inn eit bilde, må du passe på at teksten blir tydeleg og kan lesast.

Dersom du ikkje kan sende dokumentasjonen elektronisk, kan du sende den per post til Lånekassen, postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo.

Sender du dokumentasjonen i posten, er det viktig at du merker papira med namn, kundenummer eller fødsels- og personnummer og "Bukontroll". Opplysningane du sender inn, blir berre brukte til denne bukontrollen.

Rekk du ikkje å sende inn dokumentasjon innan fristen?

Rekk du ikkje å sende inn dokumentasjonen innan fristen, er det viktigaste at du sender inn dokumentasjonen så fort som råd. Du treng ikkje gi oss melding om at du sender inn etter fristen.

Svar frå Lånekassen

Du får ikkje svar frå oss dersom alt er i orden, men du kan sjå statusen på saka di på Dine sider. På Bukontrollsida kan du sjå om saka di er behandla, og du kan sjekke resultatet. Du får eit brev frå oss dersom vi manglar informasjon for å behandle saka di, eller viss du ikkje har sendt inn riktig dokumentasjon.

Kvifor bukontroll?

For at du skal få gjort om lån til utdanningsstipend, er eitt av vilkåra at du ikkje bur saman med foreldra dine. Dei aller fleste studentar er ærlege, men vi veit at nokon oppgir i søknaden at dei bur borte, sjølv om dei faktisk bur saman med foreldra sine. Derfor kontrollerer Lånekassen om studentane faktisk budde borte i 2019, eller ikkje.

Kven blir plukka ut i kontrollen?

Alle som har oppgitt at dei bur borte, men har foreldre med adresse så nær studiestaden at dei kunne budd heime, kan bli trekt ut i bukontrollen.

Lånekassen bruker kunstig intelligens for å plukke ut ei gruppe studentar som skal kontrollerast. Det gjer at vi kan finne dei studentane som det er mest sannsynlege har gitt feil informasjon om kor han eller ho bur.

I 2020 blir omtrent 25 000 studentar kontrollerte. 15 000 av desse blir plukka ut ved hjelp av kunstig intelligens og 10 000 blir tilfeldig vald frå gruppa som potensielt kan bu hos foreldra.

Konsekvensar av å ikkje svare eller gi feil opplysningar

Dersom du ikkje svarer eller ikkje dokumenterer at du har vore bortebuar, vil vi tru du har budd saman med foreldra dine. Då får du eit brev frå oss med melding om kva konsekvensar det får for deg. Du kan mellom anna rekne med dette:

  • Du vil ikkje få omgjort lån til stipend for den perioden du ikkje har dokumentert bortebuarstatus.
  • Vi kan nekte deg støtte, betalingsutsetjing og sletting av renter for neste undervisningsår, eller for ein lengre periode framover.

Forfalsking av dokument, eller forsøk på forfalsking, vil bli meldt til politiet.

Les meir om opplysningsplikta du har når du får støtte i § 13-1 i forskrifta om utdanningsstøtte.