Bukontroll av studentar

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 09.03.2018
I desse dagar gjennomfører Lånekassen ein kontroll av 25 000 studentar som oppgav at dei budde borte i 2017. Alle som får brev, må svare innan fristen. Får du ikkje brev, er du ikkje tatt ut i bukontroll.

I bukontrollen blir du bedt om å dokumentere at du ikkje budde saman med foreldra dine i 2017. Sjølv om du har blitt kontrollert tidlegare, må du sende inn dokumentasjon for 2017 også. Dokumentasjonen må vere så ny som råd.

Vi sender ut bukontrollbreva i fleire puljar i løpet av februar.

Du svarer på bukontrollen på Dine sider

Dette skal du sende inn

Under menyvalet «bukontroll» på Dine sider vel du det buforholdet du har, og får melding om kva slags dokumentasjon du skal laste opp, eller kva opplysningar du skal sende inn.

Har du ikkje dokumentasjonen digitalt?

Saksbehandlingstida blir kortare, og det blir enklare for deg å følgje saka, dersom du lastar opp dokumentasjonen elektronisk frå Dine sider. Dersom du berre har dokumentasjonen tilgjengeleg på papir, kan du for eksempel ta eit bilde av det eller skanne det. Men sender du inn eit bilde, må du passe på at teksten blir tydeleg og kan lesast.

Dersom du ikkje kan sende dokumentasjonen elektronisk, kan du også sende den per post til Lånekassen, postboks 4551, 8608 Mo i Rana.

Skal du sende dokumentasjonen i posten, er det viktig at du merker papira med namn, kundenummer eller fødsels- og personnummer og "Bukontroll". Opplysningane du sender inn, blir berre brukte til denne bukontrollen.

Får du ikkje sendt inn skjemaet innan fristen, må du sende det så fort som råd.

Svar frå Lånekassen

Du får ikkje svar frå oss dersom alt er i orden, men du kan sjå statusen på saka di på bukontrollsida på Dine sider. Der kan du sjå om saka di er behandla, og du kan sjekke resultatet. Du får eit brev frå oss dersom vi manglar informasjon for å behandle saka di, eller du ikkje har sendt inn riktig dokumentasjon.

Kvifor bukontroll?

For at du skal få gjort om lån til utdanningsstipend, er eitt av vilkåra at du ikkje bur saman med foreldra dine. Dei aller fleste studentar er ærlege, men vi veit at somme oppgir i søknaden at dei bur borte, sjølv om dei faktisk bur saman med foreldra sine. Derfor kontrollerer Lånekassen om studentane faktisk bur borte, eller ikkje.

Les vanlege spørsmål og svar om kven som blir rekna som heime- og bortebuar.

Kven blir plukka ut i kontrollen?

Alle som har oppgitt at dei bur borte, men har foreldre med adresse så nær studiestaden at dei kunne budd heime, kan bli trekt ut i bukontrollen.

I år vil vi trekkje ut studentane som skal kontrollerast, på ein smartare måte enn tidlegare år ved at vi tek i bruk ein modell basert på kunstig intelligens. Denne modellen ser samanhengar i eit datamateriale som menneske vanskeleg kan sjå. Modellen kan identifisere faktorar som aukar sjansen for at ein student har gitt feil informasjon om kor han eller ho bur. Slike faktorar kan vere alderen til studenten, avstand mellom foreldreheim og studiestad, kor mange år som student, om studenten tidlegare er kontrollert og så vidare.

I 2018 vil det vere omtrent 25 000 studentar som blir kontrollerte. 15 000 av desse blir plukka ut ved hjelp av kunstig intelligens og 10 000 blir tilfeldig vald frå gruppa som potensielt kan bu hos foreldra.

Konsekvensar av å ikkje svare eller gi feil opplysningar

Dersom du ikkje svarer eller ikkje dokumenterer at du har vore bortebuar, vil vi tru du har budd saman med foreldra dine. Då får du eit brev frå oss med melding om kva konsekvensar det får for deg. Du kan mellom anne rekne med dette:

  • Du vil ikkje få omgjort lån til stipend for den perioden du ikkje har dokumentert bortebuarstatus.
  • Vi kan nekte deg støtte, betalingsutsetjing og rentefritak for neste undervisningsår, eller for ein lengre periode framover.

Forfalsking av dokument, eller forsøk på forfalsking, vil bli meldt til politiet.

Les meir om opplysningsplikta du har når du får støtte i § 13-1 i forskrifta om utdanningsstøtte.