Omgjering av lån til stipend

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 20.09.2018
Inntil 40 prosent av basisstøtta di kan bli gjort om til stipend. Omgjeringa skjer automatisk.

Vi gir i utgangspunktet all basisstøtte, pengar du skal leve av og bu for, som lån. Men du kan få gjort om delar av dette lånet til stipend dersom du ikkje bur saman med foreldra dine under utdanninga di, har inntekt og formue under grensene og består utdanning. Den delen av basisstøtta som seinare kan bli omgjort til stipend, blir kalla omgjeringslån.

Omgjeringa skjer i november

Inntekt og formue er avgjerande for kor mykje av lånet ditt som kan gjerast om til stipend. Derfor må vi vente på opplysningar om inntekt og formue som vi får frå skatteetaten, året etter at du fekk støtte.

Vi får opplysningane for 2017 tilsendt frå skatteetaten hausten 2018.

  • Omgjering for utdanning bestått i 2017 skjer hausten 2018
  • Omgjering for utdanning bestått i 2018 skjer i 2019

Du får eit vedtaksbrev når omgjeringa er utført, med oversikt over kor mykje av lånet ditt som er gjort om til stipend. Omgjeringa skjer automatisk, men studerer du i utlandet må du sjølv sende inn resultata dine.

Meir detaljert informasjon om omgjeringa, finn du her.

Vilkår for omgjering av lån til stipend

  • Du kan ikkje bu saman med foreldra dine. Det er berre bortebuarar som får omgjeringslån, som er den delen av basisstøtta som kan bli gjort om til stipend. 
  • Du må ha inntekt og formue under grensene. For 2018 er inntektsgrensa for studentar som har fått støtte heile året 177 257 kroner.  Det er eigne grenser for trygdeinntekter.
  • Du må bestå utdanning. For å få full omgjering av lån til stipend må du bestå den utdanninga du har fått støtte til. Du kan få gjort om lån til stipend for utdanninga du har bestått, sjølv om du ikkje har bestått alt du har fått støtte til. 

Skal du avslutte utdanninga di?

At vi må vente på opplysningane om inntekt og formue som kjem om hausten året etter at du avslutta utdanninga din, er spesielt viktig for deg som skal avslutte utdanninga. Du vil nemleg få krav om å betale ned på lånet før den siste omgjeringa er utført. Du må anten betale rekningane frå oss, eller søkje om betalingsutsetjing.

Spørsmål og svar om omgjering

Kva er eit omgjeringslån?

Eit omgjeringslån er den delen av lånet ditt som kan bli gjort om til stipend, og tilsvarer 40 prosent av basisstøtta. Du må vere bortebuar for å få omgjeringslån. Du får informasjon om kor mykje omgjeringslån du har fått i vedtaksbrevet om stipend og lån. Lurer du på kor mykje lån du har fått gjord om til stipend, finn du dette på Dine sider.

Får eg omgjering dersom eg ikkje har bestått alt?

Ja, du kan få omgjering for dei studiepoenga du har bestått. For å få maksimal omgjering av lån til stipend, må du bestå like mange studiepoeng som du har fått støtte til.

Dersom du har fått støtte til fulltidsutdanning både i vår og- haustsemesteret i 2017, må du bestå utdanning tilsvarande 60 studiepoeng for å kunne få heile omgjeringslånet ditt gjort om til stipend. Dersom du, for eksempel, berre består 30 studiepoeng, kan du berre få halve omgjeringslånet gjort om til stipend.

Les meir om korleis eksamensresultat blir brukte til omgjering.

I somme tilfelle kan du få omgjort av lån til stipend sjølv om du ikkje har bestått utdanning

Det gjeld dersom

  • du har fått sjukestipend
  • du har fått foreldrestipend
  • du har blitt forseinka på grunn av funksjonshemming
  • du har hatt tillitsverv på fulltid i minst tre månader i landsomfattande elev- eller studentorganisasjon
  • du har hatt praksis i frivillig studentdrive rettshjelptiltak og derfår har fått fritak frå bestemde studiepoeng

Du kan også få gjort om lån til stipend dersom du har søkt om sjukestipend, men fått avslag fordi du får for høge sjukepengar frå Nav.

Får eg omgjering dersom eg har gått på folkehøgskole?

Ja. Har du gått på folkehøgskole, gjeld dei same reglane som for studentar i høgare utdanning. Derfor kan du få omgjord lån til stipend dersom du oppfyller vilkåra for omgjering som er nemnde over.

Må eg sende inn dokumentasjon på at eg har bestått?

Nei. Lånekassen får automatisk eksamensdata frå lærestader i Noreg. Du treng derfor ikkje å sende oss noko for å dokumentere at du har bestått utdanning.

Studerer du i utlandet, må du sende inn resultata dine til oss, fordi vi ikkje får resultata direkte frå utanlandske lærestader.

Har du fått forsørgjarstipend eller ekstrastipend?

Forsørgjarstipend ved omsorg for barn, og ekstrastipend ved nedsett funksjonsevne eller funksjonshemming blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytingar og formue. Har du hatt inntekt, trygd eller formue over grensene våre, kan heile eller deler av desse stipenda bli gjort om til lån.