Basisstøtte

Sist oppdatert: 06.06.2019
Du kan få inntil 110 200 kroner i basisstøtte for undervisningsåret 2019–2020. Fulltidsstudentar kan i tillegg få utbetalt fire ekstra veker støtte i juni 2020, tilsvarande 11 020 kroner.

Det du får utbetalt i basisstøtte er det same per månad uavhengig av kva for utdanning du får støtte til, så lenge du har søkt om fullt lån og stipend. Denne støtta blir utbetalt som eit lån, der inntil 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend. Bur du heime under studia, har du ikkje rett på å få gjort om lån til stipend. Les meir om heime- og bortebuarar.

Har du fått støtte til høgare utdanning, for eksempel ein bachelorgrad, kan du få omgjort 25 prosent (det vi kallar «omgjeringslån») av basisstøtta til stipend etter kvart som du består studiepoeng. Når du har fullført heile graden din, kan du få gjort om ytterlegare 15 prosent (det vi kallar «gradsomgjeringslån») av basisstøtta til stipend. Les meir om omgjering for høgare utdanning her.

Har du fått støtte til anna utdanning, for eksempel folkehøgskole, kan du få omgjort 40 prosent av basisstøtta til stipend når du har fullført heile skoleåret. Les meir om omgjering for anna utdanning her.

Opptrapping til 11 månader med studiestøtte

Stortinget har vedteke ein plan for å trappe opp utdanningsstøtta gradvis frå 10 til 11 månader. Det skjer over fire år, med ei veke ekstra støtte kvart år. Våren 2020 vil fulltidsstudentar kunne få 11 månader studiestøtte, under føresetnad av at Stortinget løyvar pengar til den fjerde og siste veka av opptrappinga i statsbudsjettet for 2020.

Opptrappinga til 11 månader støtte gjeld berre fulltidsstudentar som tek høgare utdanning og fagskole, og som er i utdanning heile vårsemesteret. Har du rett til den ekstra utbetalinga, får du den tildelt automatisk.

Gå til søknaden

Utbetalingsplan for hausten 2019

Gjeld for deg som har søkt om fullt lån og stipend, eller berre stipend. Inntil 40 prosent av beløpet kan bli gjort om til stipend dersom du bur borte frå foreldra dine, består studiepoeng undervegs, oppnår ein grad og har inntekt og formue under våre grenser.

Utbetalingar haust 2019

Fullt stipend og lån

Fullt stipend

15. August

 kr 22 040

kr 8 816

15. September

 kr 8 265

kr 3 306

15. Oktober

 kr 8 265

kr 3 306

15. November

 kr 8 265

kr 3 306
15. Desember

 kr 8 265

kr 3 306

Sum for semesteret

kr 55 100

kr 22 040

Beløpa føreset at du er fulltidsstudent og at du er i utdanning heile haustsemesteret. Første kolonne viser kva du vil få dersom du har søkt om fullt stipend og lån. Andre kolonne viser kva du vil få utbetalt dersom du berre søkjer om fullt stipend.

Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

Utbetalingsplan for våren 2020

Utbetalingar vår 2020

Fullt stipend og lån

Fullt stipend

15. Januar

 kr 22 040

kr 8 816

15. Februar

 kr 8 265

kr 3 306

15. Mars

kr 8 265

kr 3 306

15. April

kr 8 265

kr 3 306

15. Mai

kr 8 265

kr 3 306

Sum for hele semesteret

kr 55 100

kr 22 040

Beløpa føreset at du er fulltidsstudent, at du er i utdanning heile vårsemesteret. Første kolonne viser kva du vil få dersom du søkjer om fullt stipend og lån. Andre kolonne viser kva du vil få utbetalt dersom du søkjer om fullt stipend.

Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

Utbetaling i juni 2020

Utbetaling (del av 11 månader studiestøtte) Fullt stipend og lån
Fullt stipend
15. juni kr 11 020
kr 4 408

Stortinget har vedteke ein plan for å trappe opp utdanningsstøtta gradvis frå 10 til 11 månader. Det skjer over fire år, frå 2017 til 2020. Våren 2020 vil fulltidsstudentar kunne få 11 månader studiestøtte, under føresetnad av at Stortinget løyver pengar til det i statsbudsjettet for 2020.

Opptrappinga til 11 månader støtte gjeld berre fulltidsstudentar som tek høgare utdanning og fagskole, og som er i utdanning heile vårsemesteret.

Utbetalinga i juni gjeld ikkje

  • Studentar i deltidsutdanning
  • Studentar som berre tek utdanning i haustsemesteret
  • Elevar på folkehøgskole
  • Elevar i vidaregåande opplæring
  • Elevar og studentar som allereie får støtte om sommaren etter andre ordningar

Utbetalingsplan når du berre har søkt om stipend

Beløpa i denne tabellen gjeld for deg som tek høgare utdanning, og som berre har søkt om stipend og har vald å ikkje søkje om gradsomgjeringslån. Du vil dermed få utbetalt 25 prosent av full basisstøtte, som tilsvarar det vanlege omgjeringslånet. Dersom du likevel består ein grad seinare, vil du ikkje kunne få gradsomgjering, sidan du ikkje har søkt om gradsomgjeringslånet.

Utbetalingar haust 2019

Beløp

15. August

 kr 5 510

15. September

 kr 2 066

15. Oktober

kr 2 066

15. November

kr 2 066

15. Desember 

kr 2 066

Sum for semesteret                     

kr 13 774

Utbetalingar vår 2020

Beløp

15. Januar

 kr 5 510

15. Februar

 kr 2 066

15. Mars

 kr 2 066

15. April

 kr 2 066

15. Mai

 kr 2 066

15. Juni*

kr 2 755

Sum for semesteret*

kr 16 530

Sum, heile undervisningsåret*
kr 30 305

* Føreset at du har rett til støtte i 11 månader.  

Beløpa føreset at du er fulltidsstudent, at du er i utdanning heile semesteret og at du har søkt om berre stipend i form av vanleg omgjeringslån, men ikkje gradsomgjeringslån. 

Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

Opptrappinga til 11 månader støtte gjeld berre fulltidsstudentar som tek høgare utdanning og fagskole, og som er i utdanning heile vårsemesteret.

Lånet er rentefritt når du er i utdanning

Det blir ikkje rekna renter av lånet så lenge du er i fulltidsutdanning og får pengar frå Lånekassen til utdanninga. Byter du til deltidsutdanning, vil renter bli lagt til lånet ditt, og du må starte å betale tilbake.

Studerer du på fulltid utan støtte frå oss, må du betale på studielånet ditt. Ønskjer du ikkje å betale på lånet medan du studerer, må du søkje om betalingsutsetjing.

Når du tek utdanning utan støtte frå oss, kan du ha rett til sletting av renter.

Omgjeringslån

Når du søkjer om stipend, får du støtta utbetalt som eit lån i første omgang. Omgjeringslån er eit lån som kan bli gjort om til stipend når du har bestått studiepoeng og vi har kontrollert inntekta og formuen din. Du kan ikkje få omgjort lån til stipend viss du bur saman med foreldra dine.

Gradsomgjeringslån

Når du søkjer om stipend, får du støtta utbetalt som lån i første omgang. Du kan søkje om gradsomgjeringslån dersom du skal ta høgare utdanning ved eit universitet eller ein høgskole. Dette lånet kan bli gjort om til stipend når du har fullført ein heil grad. Du kan ikkje få omgjort lån til stipend viss du bur saman med foreldra dine. Les meir om gradsomgjeringslån her.