Bortebuarstipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du kan ha rett til bortebuarstipend på 4 603 kroner i månaden dersom du må bu borte frå foreldra dine.

Bur du for deg sjølv, kan du ha rett på bortebuarstipend på 4 603 kroner i månaden. Bortebuarstipendet er ikkje behovsprøvd etter foreldreøkonomi og kjem i tillegg til eventuelle andre lån og stipend du kan ha rett på.

Bortebuarstipendet blir behovsprøvd mot eiga inntekt for lærlingar.

Vilkår for rett til bortebuarstipend

 1. Du må vere bortebuar
  Du kan ikkje bu saman med foreldra dine
 2. Meir enn fire mil mellom foreldreheim og skole
  Dersom avstanden mellom foreldreheimen og skolen er fire mil eller meir kvar veg, vil du ha rett til bustipend. For lærlingar med ungdomsrett er det avstanden mellom foreldreheimen og arbeidsstaden som avgjer.
 3. Reisetida er tre timar tur-retur eller meir
  Dersom avstanden er mindre enn fire mil mellom foreldreheimen og skolen, men reisetida mellom foreldreheimen og skolen er minst tre timar tur-retur kvar dag, har du rett til bortebuarstipend.
 4. Særlege forhold
  Dersom du ikkje oppfyller krava til reisetid eller avstand, kan du ha rett til bortebuarstipend dersom det er særlege forhold av personleg eller sosial karakter, som gjer at du ikkje kan bu heime.

Søke om bortebuarstipend

Du sender søknad på Dine sider. Ønsker du at vi skal vurdere om du har rett til inntektsavhengig stipend i tillegg, må du oppgi det i søknaden din.

Bu borte på grunn av lang reisetid

Dersom reisetida mellom foreldreheimen og skolen er meir enn tre timar tur-retur har du rett til bortebuarstipend. Lærestaden din kan stadfeste at du oppfyller kravet til bortebuarstipend på grunn av reisetid. Dersom lærestaden ikkje kan stadfeste reisetida, må du sjølv dokumentere dette ved å sende inn:

 • Stadfesting frå skolen som viser det vanlege start- og sluttidspunktet for skoledagen i det utdanningsprogrammet du tar (ikkje den individuelle timeplanen din).
 • Forklaring av reiserute og reisetid mellom foreldreheimen og lærestaden. Legg ved rutetabellar og strek under aktuelle avgangs- og innkomsttider. Før opp lengda på eventuelle strekningar du må gå.

Bu borte på grunn av særlege forhold i heimen

Dersom særlege forhold av personleg eller sosial karakter, for eksempel alvorlege konfliktar i heimen, gjer at du vil bli hindra i å gjennomføre utdanninga, kan du få bortebuarstipend sjølv om du ikkje kan få det på grunn av reisetid eller avstand. Det same gjeld dersom foreldra dine er skilt og du ikkje kan bu hos nokon av dei. Konfliktar og usemje som blir sett på som vanleg mellom søsken eller mellom barn og foreldre, blir ikkje omfatta av særlige forhold.

Du må sende inn ei stadfesting frå ein eller fleire av dei følgande på dei sosiale forholda heime:

 • PP-tjeneste
 • sosialkontor
 • familierådgivingskontor
 • psykolog
 • helsesjukepleiar

 • Stadfesting frå skolen kan bli godtatt dersom det går fram at vedkomande har særleg kjennskap til situasjonen.

  Flytting i løpet av skoleåret

  Flytter du frå foreldra dine i løpet av skoleåret, må du sende ein ny søknad om stipend der du opplyser at du har blitt bortebuar.

  Flytter du heim til foreldra dine, må du sende oss ei melding med flyttedato og den nye adressa di på Dine sider.

  Det er ikkje tilstrekkeleg at du legg inn den nye adressa på Dine sider.

  Skilte foreldre / foreldre som ikkje bur saman

  Lånekassen vurderer til vanleg retten til bortebuarstipend med utgongspunkt i den av foreldra dine du til vanleg bur hos. Dersom det er opplysningar som tilseier at du kan bu hos den andre forelderen din, vurderer vi retten til bortebuarstipend med utgangspunkt i den andre forelderen si adresse også.

  Bu borte nokre dagar i veka

  Må du bu borte berre nokre dagar i veka og du ellers fyller vilkåra for bortebuarstipend, kan du få fullt bortebuarstipend dersom du dokumenterer at du må leige hybel og betaler husleige for heile veka/månaden.

  Bu borte på grunn av sjukdom eller nedsatt funksjonsevne

  Dersom du må bu borte på grunn av sjukdom eller nedsett funksjonsevne, kan du få bortebuarstipend. Du må da sende inn ei legeerklæring til oss.

  Bu borte på grunn av foreldra si utdanning

  Dersom du og ein av foreldra dine bur saman mens dykk begge er i utdanning og de av den grunn mellombels bur borte frå den ordinære bustaden, kan du få bortebuarstipend.

  Du må sende inn stadfesting frå foreldra dine, og stadfesting på at den av foreldra dine du bur saman med er i utdanning til oss.

  Bustipend når du ventar barn

  Ventar du barn, og har flytta saman med far eller mor til barnet, kan du få bortebuarstipend. Du må då sende oss flyttedatoen og stadfesting på svangerskapet.

  Bustipend fordi foreldra har flytta vekk

  Du kan få bortebuarstipend dersom du bur i den tidlegare foreldreheimen din etter at foreldra dine har flytta. Du må sende inn stadfesting frå foreldra dine og kopi av ein bustadsattest til oss.