Årleg kontroll av høgare utdanning i Norden (N-skjema)

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 20.03.2020
Får du støtte til utdanning i Norden, må du kvart år dokumentere fagleg progresjon og eventuelt betalte skolepengar.

For å dokumentere fagleg progresjon og betalte skolepengar må lærestaden din i utlandet fylle ut N-skjemaet. Skjemaet er personleg og du må laste det ned frå Dine sider. Du må skrive det ut, og lærestaden skal fylle ut med original signatur og stempel. Vi godtar ikkje elektronisk signatur eller automatisk genererte signaturar.

Dette må du dokumentere

Lærestaden din må fylle ut informasjon på skjemaet som viser:

  • fagleg progresjon for kalenderåret 2019. Har du stroke på eksamen, skal lærestaden opplyse om det i skjemaet.
  • om du har vore fulltidsstudent i kalenderåret 2019 og fram til datoen skjemaet blir utfylt
  • kor mykje skolepengar du eventuelt har betalt for undervisningsåret 2019–2020

Dersom du ikkje har avlagt eksamenar ennå, skal lærestaden din oppgi om du er fagleg i rute.

Gir lærestaden din deg eit brev i staden for N-skjemaet, kan vi godta det. Brevet må innehalde dei same opplysningane som skjemaet og vere retta til deg personleg.

Skolepengar

Har du betalt skolepengar, må skjemaet vise kor mykje du har betalt for både hausten 2019 og våren 2020. Betaler du i avdrag til lærestaden, må du vente med å sende inn skjemaet til heile skolepengebeløpet er betalt.

Frist

Frist for å sende inn skjemaet er utsett frå 25. april 2020 til 15. juni 2020 på grunn av koronasituasjonen. Får du ikkje lasta det opp på Dine sider før fristen, må du sende det så fort som mogleg. Du treng ikkje å melde frå til oss om at du ikkje rekk fristen. Ønsker du vidare støtte, må du hugse å sende søknad for neste undervisningsår når søknaden opnar i mai. Vi kan ikkje behandle ein søknad om støtte for eit nytt undervisningsår før vi har fått N-skjemaet ditt.

Slik lastar du ned N-skjemaet

Alle som må dokumentere fagleg progresjon og betalte skolepengar, får beskjed om det. Vi sender deg ein e-post med informasjon om at du må logge inn på Dine sider. Når du har logga inn, kan du laste ned skjemaet.

Slik sender du inn skjemaet

Du lastar opp skjemaet på Dine sider, på sida for årleg kontroll som du finn i menyen. Du kan også sende N-skjemaet i posten til Lånekassen, Postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo, eller per faks til: + 47 22 72 02 64. Skjemaet blir raskare behandla når du lastar det opp framfor å sende det i posten.

Du kan sjekke om N-skjemaet er behandla på Dine sider

Vi sender ikkje svar på kontrollen, men du kan logge inn på Dine sider og sjekke statusen. Du finn det i menyen under «årleg kontroll utlandsstudium». Venta behandlingstid er 4–5 veker.