Omgjering av lån til stipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 08.07.2020
Inntil 40 prosent av basislånet (tidlegare kalla basisstøtte) kan bli gjort om til stipend.

Det er berre delar av basislånet som kan bli gjort om til stipend. Andre stipend, som stipend  til skolepengar og stipend til reiser, får du utbetalt som stipend ved starten av kvart semester. 

Ny ordning for omgjering for deg i høgare utdanning frå 2019–2020

Frå og med undervisningsåret 2019–2020 blei reglane for omgjering endra, slik at det no er ulike reglar avhengig av kva type utdanning du får lån og stipend til.

Får du lån og stipend til universitets- eller høgskoleutdanning, er kor mykje du får omgjort frå lån til stipend både avhengig av at du består eksamen og at du fullfører graden du får lån og stipend til. Når du får lån omgjort til stipend etter at du har fullført graden din, kallar vi det gradsomgjering. 

Får du lån og stipend til eit lengre språkkurs, er ikkje dette rekna som høgare utdanning, og er dermed ikkje omfatta av den nye ordninga. Les meir om reglane for omgjering for utdanningar som ikkje er rekna som universitets- eller høyskoleutdanning.

Kva skal til for å få gjort om lån til stipend

1. Du må vere bortebuar
Bur du saman med foreldra dine, får du ikkje gjort om lån til stipend.

2. Du må ha inntekt, formue, og trygdeinntekter under grensene
Vi kontrollerer inntekta di kvart år. Er inntekt, formue eller trygda di over grensene, blir beløpet du kan få gjort om til stipend redusert. Du får eit vedtaksbrev frå oss på Dine sider når vi har kontrollert inntekta di.

Les meir om grensene for inntekt, formue og trygd.

3. Du må bestå studiepoeng
Inntil 25 prosent av basislånet (det beløpet som heiter "omgjeringslån") kan bli gjort om til stipend viss du består studiepoeng. Du må bestå like mange studiepoeng som du har fått lån og stipend til for å få full omgjering.

4. Du må bestå ein grad
Inntil 15 prosent av basislånet (det beløpet som heiter "gradsomgjeringslån") kan bli gjort om til stipend viss du fullfører ein grad*. Du kan få gradsomgjering for like lang tid som graden din er normert til.

Fullfører du ein grad som er offentleg godkjent i landet du studerer i, kan du på visse vilkår få gradsomgjering. Graden må kunne gi generell godkjenning og utteljing for ei viss mengd studiepoeng av NOKUT. Har du bestått ein lågare grad (undergraduate), må graden gi utteljing for minst 120 studiepoeng, og har du bestått ein høgare grad (graduate/postgraduate), må graden gi utteljing for minst 60 studiepoeng. Lånekassen sjekkar om du har rett til gradsomgjering.

*Fullfører du ikkje ein grad, kan du likevel få omgjering for dei studiepoenga du har bestått, sjå punkt 3.

Ulike reglar for omgjering for ulike utdanningar

Ikkje alle utdanningar gir rett til gradsomgjering. Les meir om ulike typer utdanningar i utlandet, og om kva typer utdanningar som gir rett til gradsomgjering:

Lengre språkkurs
Enkeltfag (uspesifiserte studiepoeng)
Fireårig bachelorgrad i USA
Associate degree i USA
Toårige gradar og licence i Frankrike
Postgraduate Diploma og ettårig mastergrad i Storbritannia
Graduate Certificate i Australia
Medisinutdanning i fleire land
Fire- eller femårig grad i Spania

Du må sjølv sende inn eksamensresultata dine for å få gjort om lån til stipend

Når du har avslutta utdanninga i utlandet, må du sjølv sende inn ein kopi av både vitnemålet ditt og endeleg karakterutskrift, slik at vi kan gjere om lån til stipend. Send inn resultata så fort som mogleg etter du har bestått utdanninga for å vere sikker på å få full omgjering.

Dersom du har fått lån og stipend til skolepengar, må du i tillegg sende inn dokumentasjon frå lærestaden som stadfestar at du har betalt skolepengane. Du kan lese meir om årleg kontroll her. 

Send inn kopi av vitnemål og offisiell eksamensutskrift innan fristen

Fristen for å få omgjering for beståtte studiepoeng, er fire år tilbake i tid, rekna frå det kalenderåret vi får resultata frå deg. Fristen for å få omgjering for ein fullført grad er åtte år tilbake i tid, rekna frå starten av det semesteret du bestod graden.

For å kunne få omgjering for bestått grad, må det gå klart fram av dokumentasjonen kva for grad eller kvalifikasjon du har oppnådd. Dersom du har avslutta utdanninga før du har oppnådd ein grad, må du gi Lånekassen beskjed om dette.

Slik sender du inn vitnemålet ditt

Du kan enten laste opp vitnemålet ditt på Dine sider, eller sende oss ein kopi av det i posten.

Sender du vitnemålet i posten, send oss ein kopi av heile vitnemålet og merk det med fødselsnummeret eller kundenummeret ditt. Du treng ikkje «rett kopi»-stempel på kopien du sender oss.

For deg som har tatt utveksling i utlandet

Har du vore på utveksling i utlandet som ein del av høgare utdanning i Noreg, er det den norske lærestaden din som skal godkjenne utdanninga og rapportere inn eksamensresultat til Lånekassen. Du trenger derfor ikkje sende noko til Lånekassen for å få omgjort lån til stipend.