Omgjering av lån til stipend

Sist oppdatert: 23.03.2020
Inntil 40 prosent av basisstøtta kan bli gjort om til stipend. Det er berre delar av basisstøtta som kan bli gjort om til stipend. Andre stipend, som skolepengestipend og reisestipend, får du utbetalt som stipend ved starten av kvart semester.

Ny ordning for omgjering for deg i høgare utdanning

Frå og med undervisningsåret 2019-2020 vil ordninga for omgjering bli endra, og avhenge av kva type utdanning du får støtte til. Får du støtte til høgare utdanning, vil kor mykje du får omgjort frå lån til stipend være knytt til om du fullfører graden du får støtte til. Dette kallast gradsomgjering.

Fullfører du ein grad som er offentleg godkjent i landet du studerer i, kan du på visse vilkår få gradsomgjering. Graden må kunne gi generell godkjenning og utteljing for ei viss mengd studiepoeng av NOKUT. Har du bestått ein lågare grad (undergraduate), må graden gi utteljing for minst 120 studiepoeng, og har du bestått ein høgare grad (graduate/postgraduate), må graden gi utteljing for minst 60 studiepoeng. Lånekassen sjekkar om vilkåra for gradsomgjering er oppfylt.

Får du støtte til eit lengre språkkurs (språkleg tilretteleggjing), får du ikkje støtte til høgare utdanning og er dermed ikkje omfatta av den nye ordninga. Du kan lese meir om språkleg tilrettelegging her.

Kva skal til for å få gjort om lån til stipend

1. Du må vere bortebuar
Bur du saman med foreldra dine, får du ikkje gjort om lån til stipend.

2. Du må ha inntekt, formue, og trygdeinntekter under grensene
Vi kontrollerer inntekta di kvart år. Er inntekt, formue eller trygda di over grensene, blir beløpet du kan få gjort om til stipend redusert. Du får eit vedtaksbrev frå oss på Dine sider når vi har kontrollert inntekta di.

Les meir om grensene for inntekt, formue og trygd.

3. Du må bestå studiepoeng
Inntil 25 prosent av basisstøtta (det beløpet som heiter "omgjeringslån") kan bli gjort om til stipend viss du består studiepoeng. Du må bestå like mange studiepoeng som du har fått støtte til for å få full omgjering.

4. Du må bestå ein grad
Inntil 15 prosent av basisstøtta (det beløpet som heiter "gradsomgjeringslån") kan bli gjort om til stipend viss du består ein grad*. Du kan få gradsomgjering for like lang tid som graden din er normert til.

*Fullfører du ikkje ein grad, kan du likevel få omgjering for dei studiepoeng du har bestått, sjå punkt 3.

Les meir om ulike typer utdanning i utlandet:

Lengre språkkurs (språkleg tilretteleggjing)
Enkeltfag (uspesifiserte studiepoeng)
Fireårig bachelorgrad i USA
Associate degree i USA
Toårige gradar og licence i Frankrike
Postgraduate Diploma og ettårig mastergrad i Storbritannia
Graduate Certificate i Australia
Medisinutdanning i fleire land
Fire- eller femårig grad i Spania

Du må sende inn eksamensresultata dine for å få gjort om lån til stipend

Når du har avslutta utdanninga i utlandet, må du sjølv sende inn ein kopi av både vitnemålet ditt og endeleg karakterutskrift, slik at vi kan gjere om lån til stipend. Send inn resultata så fort som mogleg etter du har bestått utdanninga for å vere sikker på å få full omgjering. Fristen for å få omgjering for beståtte studiepoeng, er fire år tilbake i tid, rekna frå det kalenderåret vi får resultata frå deg. Fristen for å få omgjering for ein bestått grad er åtte år tilbake i tid, rekna frå starten av det semesteret du bestod graden.

For å kunne få omgjering for bestått grad, må det gå klart fram av dokumentasjonen kva for grad eller kvalifikasjon du har oppnådd. Dersom du har avslutta utdanninga før du har oppnådd ein grad, må du gi Lånekassen beskjed om dette.

Slik sender du inn vitnemålet ditt

Du kan enten laste opp vitnemålet ditt på Dine sider, eller sende oss ein kopi av det i posten.

Sender du vitnemålet i posten, send oss ein kopi av heile vitnemålet og merk det med fødselsnummeret eller kundenummeret ditt. Du treng ikkje «rett kopi»-stempel på kopien du sender oss.

For deg som har teke delstudium i utlandet

Har du vore på studieopphald i utlandet som ein del av høgare utdanning i Noreg (delstudium), er det den norske lærestaden din som skal godkjenne utdanninga og rapportere inn eksamensresultat til Lånekassen.

Lengre språkkurs (språkleg tilretteleggjing)

Eit lengre språkkurs er ikkje rekna som høgare utdanning, og er dermed ikkje omfatta av den nye ordninga om gradsomgjering. Det betyr at du kan få inntil 40 prosent av basisstøtta omgjort når du har fullført språkkurset.

Enkeltfag (uspesifiserte studiepoeng)

Når du tek enkeltemne (uspesifiserte studiepoeng), tek du ikkje ein grad og kan ikkje få omgjort gradsomgjeringslån til stipend sjølv om du består faga du har fått støtte til. Du kan likevel få omgjort vanleg omgjeringslån til stipend for beståtte studiepoeng. Dette utgjer 25 prosent av basisstøtta.

Gradsomgjeringslånet kan bli gjort om til stipend dersom du tek ein grad seinare. Du kan likevel berre få omgjort gradsomgjeringslån til stipend for det som er normert tid for graden du oppnår.

Associate Degrees i USA

Toårige Associate Degrees kan bli teke ved Community Colleges i USA. Sidan det første året av denne graden ikkje blir rekna å vere på same nivå som høgare utdanning i Noreg, vil graden berre gi utteljing for 60 studiepoeng på lågare grad (undergraduate). Du kan derfor ikkje få gradsomgjering for ein Associate Degree i USA. Men byggjer du på denne toårige graden til ein vanleg fireårig bachelorgrad i USA, kan du få gradsomgjering for fire år når du består bachelorgraden.

Fireårig bachelorgrad i USA

Fullfører du ein fireårig bachelorgrad i USA, vil du kunne få gradsomgjering for alle fire åra.

Toårige gradar og licence i Frankrike

Frankrike har fleire toårige gradar, blant anna DUT (Diplôme Universitaire de Technologie), BTS (Brevet de Technicien Supérieur) og DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales). Desse gradane gir utteljing for 120 studiepoeng på lågare grad (undergraduate) i Noreg. Du kan få gradsomgjering for slike gradar.

Det er mogleg å byggje på slike toårige gradar med eitt ekstra år for å oppnå ein treårig licence, som gir utteljing for 180 studiepoeng i Norge. Du kan få gradsomgjering også for licence. Har du allereie fått gradsomgjering for dei to første åra, vil du berre få gradsomgjering for det tredje året når du fullfører ein licence.

Postgraduate Diploma og eittårig mastergrad i Storbritannia

Ved universitet i Storbritannia er det mogleg å ta eittårig Postgraduate Diploma, eller mastergradar med normert varigheit på ti eller tolv månader. Du kan få gradsomgjering for slike gradar tilsvarande normert tid.

Ved universitet i Storbritannia er det mogleg å ta eittårig Postgraduate Diploma, eller mastergradar med normert varigheit på 10 eller 12 månader.  Du kan få gradsomgjering for slike gradar tilsvarande normert tid. [TB1] [BR2] 


 [TB1]Bør vi ha med noe om de som tar master på 12 måneder som delstudier i norsk master, bør sende inn vitnemål fra utlandet dersom de har fått støtte i 12 måneder? Eks. LL.M som tas som femte år master i rettsvitenskap ved UiT godkjenner vel UiT bare 60 studiepoeng av graden, og da gis det ikke gradsomgjøring for sommermånedene (som de har rett på).

  Jeg skjønner hva du sikter til, men dette blir for komplisert info å ha med på en oversiktsside som dette skal være.

Graduate Certificate i Australia

Australia har eit halvårig Graduate Certificate. Det er ein grad på høgare nivå (postgraduate), men den gir berre utteljing for 30 studiepoeng i Norge. Du kan derfor ikkje få gradsomgjering for denne graden. Gradsomgjeringslånet kan likevel bli gjort om til stipend dersom du tek for eksempel ein Mastergrad seinare. Du kan berre få omgjort gradsomgjeringslån til stipend for det som er normert tid for graden du oppnår.

Medisinutdanning i fleire land

Fleire land har seksårig medisinutdanning, eksempelvis Danmark, Ungarn, Tsjekkia og Polen. Du kan få gradsomgjering for desse utdanningane tilsvarande normert tid.

Fire- eller femårig grad i Spania

I Spania kan utdanningar som normalt blir godkjent som utdanning på bachelornivå ha ulik varigheit. En Licenciado kan ha ein normert varigheit på både fire og fem år. Du kan få gradsomgjering for begge variantane tilsvarande normert tid.