Slik er skolepengestøtta fordelt mellom lån og stipend

Sist oppdatert: 03.04.2019
Skolepengestøtta til utdanning utanfor Norden er fordelt mellom stipend og lån ut frå nivået på utdanninga di.

Denne sida gjeld den vanlege skolepengestøtta. Les meir om tilleggsstipend og tilleggslån.

Du får ein større del av skolepengestøtta som eit stipend dersom du får støtte til gradsutdanning på master- eller ph.d.-nivå, og dersom du skal på delstudiar (utveksling) til utlandet, enn dersom du tek gradsutdanning på bachelornivå.

Merk at alle beløpa i teksten under gjeld ved støtte til ein helt undervisningsår. Dersom du berre skal ha støtte i eitt semester, må du dele beløpa på to.

Skolepengestøtte til gradsutdanning på bachelornivå

Skolepengar inntil 68 400
Skolepengar over 68 400
Totalt
34 200
34 200
65 352
133 752
50 % stipend 50 % lån 100 % lån

Støtte til skolepengar inntil 68 400 kroner består av 50 prosent stipend (34 200 kroner) og 50 prosent lån (34 200 kroner). Beløp over 68 400 kroner blir berre gitt som lån. Stipenddelen av skolepengestøtta er altså maksimalt 34 200 kroner.

Skolepengelånet blir ikkje gjort om til stipend etter endt utdanning, slik delar av basisstøtta kan bli.

Skolepengestøtte til delstudiar (utveksling) i utlandet

Skolepengar inntil 68 400
Skolepengar over 68 400
Totalt
47 880
20 520
65 352
133 752
70 % stipend 30 % lån 100 % lån

Fordelinga av skolepengestøtta til delstudiar er den same uavhengig av om du skal ta fag på bachelor- eller masternivå.

Støtte til skolepengar inntil 68 400 kroner består av 70 prosent stipend (47 880 kroner) og 30 prosent lån (20 520 kroner). Beløp over 68 400 kroner blir gitt som lån. Stipenddelen av skolepengestøtta er altså maksimalt 47 880 kroner.

Skolepengelånet blir ikkje gjort om til stipend etter endt utdanning, slik delar av basisstøtta kan bli.

Skolepengestøtte til gradsutdanning på masternivå og til ph.d.-utdanning

Skolepengar inntil 68 400
Skolepengar over 68 400
Totalt
47 880
20 520
65 352
133 752
70 % stipend 30 % lån 100 % lån

Støtte til skolepengar inntil 68 400 kroner består av 70 prosent stipend (47 880 kroner) og 30 prosent lån (20 520 kroner). Beløp over 68 400 kroner blir gitt som lån. Stipenddelen av skolepengestøtta er altså maksimalt 47 880 kroner.

Skolepengelånet blir ikkje gjort om til stipend etter endt utdanning, slik delar av basisstøtta kan bli.

Profesjonsutdanning i utlandet

For lange profesjonsutdanningar i utlandet, som for eksempel medisinstudiet, som ikkje er delt i bachelor- og mastergrad, gir vi skolepengane etter reglane for bachelorstudentar i dei tre første åra av studiet. Frå og med fjerde år i studiet blir støtte gitt etter reglane for mastergrad.