Valutajustering

Sist oppdatert: 03.04.2019
Støtte til skolepengar, tilleggslån til skolepengar og tilleggsstipend blir valutajustert hvis den norske krona har styrka eller svekka seg med meir enn éin prosent frå 1. april.

Andre stipend og lån, som basisstøtte, reisestøtte og språkstipend, blir ikkje valutajusterte.

Valutajusteringa skjer automatisk når pengane blir overførte til kontoen din. Overføringa skjer i norske kroner, og du må sjølv veksle til den valutaen du treng.

Valutakursen som gjeld når du får svar frå Lånekassen

Når søknaden din er behandla, får du eit vedtaksbrev. I dette brevet vil du sjå kva beløp du får til skolepengar og eventuelt som tilleggsstipend. Dette beløpet er basert på valutakursen per 1. april 2019. 

Valutakursen som gjeld når vi utbetaler støtta

Når vi skal betale ut støtta, sjekkar vi om valutaen har endra seg med meir enn éin prosent sidan 1. april. Dersom det har vore ei slik endring, vil det beløpet du får utbetalt til skolepengar, vere enten større eller mindre enn det som står i vedtaksbrevet.

Det er den gjennomsnittlege valutakursen frå månaden før støtta blir utbetalt, som blir brukt i valutajusteringa. det betyr at skolepengestøtte som blir utbetalt i juli, blir justert ut frå den gjennomsnittlege valutakursen i juni.

Sikre korrekt forhold til gjeldande valutakurs

Styrkjer den norske krona seg, vil det koste mindre å kjøpe valutaen. Når den norske krona blir svekt, må ein betale meir for å kjøpe valutaen. Valutajusteringa sikrar at skolepengestøtta som er innvilga i vedtaket om utdanningsstøtte blir korrekt i forhold til gjeldande valutakurs for månaden du får betalt ut støtta.

Betalar du mykje i skolepengar?

Du kan ikkje få meir skolepengestøtte enn det som er satsane til Lånekassen. Har du etter valutajustering fått mindre utbetalt i norske kroner enn det som er oppgitt i vedtaksbrevet om utdanningsstøtte og/eller betalar skolepengar utover Lånekassens satsar? Lånekassen kan ikkje tildele ytterlegare støtte til skolepengar som kompensasjon for at skolepengestøtta blir redusert ved valutajustering, sjølv om dei faktiske skolepengane du betalar overstig Lånekassens satsar.

Når vi valutajusterer, får du eit nytt vedtaksbrev

I vedtaksbrevet og avtalen om støtte får du vite at valutajustering kan skje. Dersom støtte til skolepengar blir justert, får du etter nokre dagar eit nytt vedtaksbrev. Brevet informerer deg om den nye kursen, og om kva beløp du har fått utbetalt.