Opptrapping til 11 månader med studiestøtte

Sist oppdatert: 17.09.2019
I år fortset opptrappinga frå 10 til 11 månader med studiestøtte. Dei fleste får den ekstra støtta utbetalt i juni. For studentar i utlandet kan utbetalinga komme litt seinare.

Stortinget har vedteke ein plan om å gradvis trappe opp til 11 månaders studiestøtte. Opptrappinga skal skje over fire år frå 2017 til 2020. 

Det er berre fulltidsstudentar som tek høgare utdanning eller fagskoleutdanning som får studiestøtte i 11 månader. Du må ha vore i utdanning i heile vårsemesteret.

Dette får du

Stortinget har vedteke denne opptrappingsplanen for 11 månaders studiestøtte:

  • 10 månader + 1 veke for undervisningsåret 2016–2017
  • 10 månader + 2 veker for undervisningsåret 2017–2018
  • 10 månader + 3 veker for undervisningsåret 2018–2019
  • 11 månader for undervisningsåret 2019–2020

Illustrasjonsbilde, opptrapping til 11 måneders studiestøtte

I juni 2020 får du utbetalt basisstøtte for ein heil månad, det vil seie 11 020 kroner. Får du andre typar støtte på vårsemesteret, til dømes ekstrastipend eller forsørgjarstipend, vil du kunne få det i tillegg. Føresetnaden for utbetalinga er at Stortinget løyver pengar til det i statsbudsjettet for 2020. Dette vil bli avgjort i desember 2019.

Du treng ikkje signere ein ny avtale om støtte for å få den ekstra utbetalinga, den kjem automatisk.

Dersom du har fått støtte til ei gradsutdanning som går over 12 månader, for eksempel ein mastergrad i Storbritannia, får du ikkje den ekstra støtta. Årsaka til det er at du allereie får støtte i 11 månader.

Når skjer utbetalinga?

Studerer du i eit land der studieløpet er likt det norske, får du den ekstra støtta utbetalt i juni. Det gjeld for eksempel dersom du studerer i Nord-Amerika. Studerer du i eit land der støtteperiodane er annleis enn i Noreg, vil utbetalinga skje slik:

Land Støtteperiode Utbetaling av to veker
Australia, New Zealand og Sør-Afrika 16. juli–15. des. og 16. feb.– 15. juli Juli 2020
Sveits, Østerrike, Israel, Japan og Sør-Korea 16. sept.–15. feb. og 16. feb.–15. juli Juli 2020
Tyskland 16. okt.–15. mars og 16. mars–15. aug.
August 2020

Desse får ikkje ein ekstra månad med studiestøtte

  • Studentar i deltidsutdanning
  • Studentar som berre tar utdanning i haustsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i vidaregåande opplæring
  • Elever og studentar som allereie får støtte om sommaren etter andre ordningar