Behandlingstid

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
På Dine sider kan du sjå om søknaden din er behandla.

På Dine sider kan du også sjå kor mykje lån og stipend du har fått, og kor lenge du må vente på svar. 

Dersom betalingsfristen nærmar seg, kontakt lærestaden din

Du kan skrive ut ei førebels erklæring om rett til støtte, dersom lærestaden ønsker ei skriftleg fråsegn frå Lånekassen.

Førebels erklæring er ikkje ein garanti for at du vil få støtte frå Lånekassen. Det er ei orientering om kor mykje du kan få dersom utdanninga er godkjent og du sjølv oppfyller vilkåra for støtte. Beløpet er rekna ut frå generelle regler og satsar. Erklæringa blir oftast brukt i samband med søknad om studieplass eller visum. Sidan dette ikkje er ein garanti for at du får støtte, vil det være opp til lærestaden din om dei vil akseptere erklæringa som grunnlag for sein betaling. 

Kor lang er behandlingstida?

Her ser du forventa behandlingstid for ulike typar søknader og brev/e-postar. Vi beklagar at saksbehandlingstida kan vere lang, og vi gjer alt vi kan for at du skal få svar så fort som mogleg.

Behandlingstid for søknader om stipend og lån

Dei fleste søknader om utdanningsstøtte blir behandla automatisk, og du får svar i løpet av ein vyrkedag.

Nokre søknader må ein saksbehandlar sjå på, og dei blir sette i ein behandlingskø. Behandlingstida for desse sakene er for tida 6-8 veker. Du finn venta svartid for søknaden din på Dine sider.

Behandlingstid for andre typar søknader

  • ekstrastipend: 6–8 veker
  • foreldrestipend: 8–12 veker
  • sjukestipend: 10–16 veker

Nye opplysningar til ein ferdigbehandla søknad

Dersom du sender inn nye opplysningar til ein ferdigbehandla søknad om støtte, er behandlingstida for tida 13–16 veker.

I postkassen på Dine sider ser du når vi fekk dokumentasjonen frå deg.

Behandlingstid når vi ber om meir dokumentasjon frå deg

Dersom ein saksbehandlar ser at vi treng meir dokumentasjon frå deg, får du ei melding om å sende inn dette. Når du har sendt inn tilstrekkeleg dokumentasjon, blir søknaden din behandla på nytt, og du vil få svar etter ca. tre veker.

Behandlingstid på klagar

Venta behandlingstid på klagar er for tida 8–10 veker. Dersom du har ein klage som skal avgjerast i klagenemnda, finn du informasjon om møtedatoar her.

Svartid på e-post

E-post du har sendt via Dine sider, får du svar på innan 6 vyrkedagar. Dersom meldinga di gjeld bachelorgrad eller mastergrad i utlandet, vil det kunne ta noko lengre tid før du får svar.