Kortare språkkurs

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Er du tatt opp til ei utdanning i utlandet som har eit anna undervisningsspråk enn engelsk, kan du få 22 164 kroner i stipend til eit førebuande språkkurs.

Krav til språkkurset

  • Språkkurset må vare i minst fire veker med minimum 15 timar undervisning per veke.
  • Du må til vanleg ta kurset i det landet du skal studere, som må vere eit ikkje-engelskspråkleg land utanfor Noreg*.
  • Du er tatt opp til er hovudutdanning som gir rett til støtte frå Lånekassen.

* Du kan få støtte til språkkurs i Finland og på Island. Vi kan godta at deler av utdanningsprogrammet ditt blir undervist på engelsk.

Språkstipend også for utveksling (delstudiar)

Du kan også få språkstipend når du skal ta ein del av utdanninga du er i gang med i Noreg, i utlandet. Det blir stilt same krav til språkkurset som for gradsstudentar.

For at du skal få språkstipend når du er på utveksling, må språkkurset komme i tillegg til dei studiepoenga du skal ta i utlandet. Du får altså ikkje språkstipend dersom du skal ta 30 studiepoeng i utlandet som ein del av ein norsk grad, og språkkurset inngår som ein del av desse 30 studiepoenga.

Slik søker du

Du søker om språkstipendet samtidig som du søker om vanleg støtte. Legg ved stadfesting på opptak til språkkurset. Start- og sluttdato for språkkurset og talet på undervisningstimar per veke må gå tydeleg fram av stadfestinga. Du må også legge ved ei stadfesting på at undervisningsspråket i hovudutdanninga er eit anna enn engelsk.

Desse får ikkje språkstipend

Du kan normalt ikkje få støtte til språkkurs til same språk meir enn ein gong. Du får ikkje språkstipend dersom du får lån og stipend til eit lengre språkkurs