Lengre språkkurs

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Lånekassen kan gi deg lån og stipend til språkkurs i andre språk enn engelsk, svensk og dansk i inntil ett år.

Det er ein føresetnad at du planlegg å begynne på høgare utdanning i utlandet som gir rett til støtte frå Lånekassen etter du har fullført språkkurset.

Dette kan du få i støtte

Du kan få 11 229 kr i månaden til å leve og bu for. Dette blir kalla basislån, og inntil 40 prosent av det blir gjort om til utdanningsstipend dersom du består kurset. I tillegg kan du få lån og stipend til reiser. Beløpet er avhengig av kvar i verda du studerer. Må du betale for språkkurset, kan du få lån og stipend til å dekke skolepengar.

Desse vilkåra må vere oppfylte

1) Kurset må vere på eit universitet eller ein språkskole med offentlig akkreditering
Kurset ved ein språkskole må avsluttast med ein offisiell språkeksamen som dannar grunnlag for opptak til høgare utdanning i det aktuelle landet.

2) Kurset må ha eit omfang på minimum 15 undervisningstimar per veke
Kurset må vare i minst tre månader.  

3) Du må planlegge høgare utdanning i det aktuelle landet
Du må planlegge høgare utdanning som gir rett til lån og stipend i det landet du skal ta språkkurset, eller utveksling (delstudier) i det landet. Du treng ikkje å ha fått opptak til vidare utdanning for å kunne søke om lån og stipend til språkkurs. Det er nok med ei eigenerklæring frå deg som viser kva utdanning du planlegg etter språkkurset. Det er eit punkt i nettsøknaden der du legg inn opplysningar kor du skal studere etterpå.

4) Du må ha generell studiekompetanse i Noreg

Slik søker du

Du søker om støtte på Dine sider og legg ved dokumentasjon som viser:

 • At du er tatt opp på kurset
 • Start- og sluttdato for kurset
 • Kor mange undervisningstimar kurset har per veke
 • Kva eksamen du skal avslutte kurset med
 • Kor mykje du eventuelt skal betale i skolepengar. Dokumentasjonen må komme frå lærestaden.
 • At du har generell studiekompetanse i Noreg.

Omgjering av basislån til utdanningsstipend

For at vi skal kunne gjere om inntil 40 prosent av basislånet ditt til  utdanningsstipend, må du sende oss følgande dokumentasjon:

 1. kopi av kursbevis/diplom som viser at du har fullført språkkurset
 2. dersom du har tatt språkkurset ved ein språkskole, må du sende inn dokumentasjon som viser at du har bestått offisiell språkeksamen som dannar grunnlag for opptak til høgare utdanning i det aktuelle landet
 3. stadfesting frå språkskolen/universitetet som viser kor mykje du har betalt i skolepengar

Eksempel på alternative kurs, dersom du ikkje finn kurs på eit universitet

Tyskland

I Tyskland kan du ta språkkurs ved Goethe Institut eller andre skolar som er godkjente eksamenssentera for TestDaF.

Du må avslutte opplæringa med ein av desse språktestane:

 •     GDS (Grosses Deutsches Sprachdiplom)  
 •     DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochshulzugang)
 •     TestDaF (Test Deutsch avlen sine Fremdsprache)

Italia

Du må gå på ein offentleg akkreditert språkskole.

Du må avslutte opplæringa med ein av desse språktestane:

 • CILS (Certificaziones di Italiano come lingua straniera)
 • CELI (Certificato di lingua italiana)
 • PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Spania

I Spania må språkskolen vere godkjent av Instituto Cervantes.

Du må avslutte opplæringa med ein av desse språktestane:

 • DELE (Diplomas de Español como lengua extranjera)
 • Selectividad 

Frankrike

I Frankrike kan du ta språkkurs ved Alliance française, eller ved andre eksamenssentera for DELF og DALF som er godkjente av CIEP (Centre international d`etudes pédagogiques) eller FLE (Français langue étrangère).

Du må avslutte opplæringa med ein av desse språktestane:

 • DELF (Diplôme d`etudes en langue française)
 • DALF (Diplôme approfondi de langue française)