Betalingsutsetjing

Sist oppdatert: 27.12.2016
Kan du ikkje betale rekninga frå Lånekassen, kan du utsetje betalinga. Det er enkelt å søkje om betalingsutsetjing på Dine sider, og du treng ikkje oppgi nokon grunn for kvifor du ikkje kan betale.

Du kan velje å utsetje (ikkje betale) den siste rekninga dine og framtidige rekningar, opptil seks forfall av gongen. Har betalingsdatoen passert, kan du framleis søkje om å få utsett denne rekninga.

I søknaden kryssar du av for dei rekningane du ikkje kan betale. Du må krysse av for kvart enkelt forfall du vil utsetje betalinga for. Hoppar du over eit eller fleire forfall i søknaden, vil du få rekningar i dei månadene du ikkje har kryssa av for. Har du rekningar som skulle vore betalt, blir desse automatiske krysset av i søknaden. I denne guiden ser du korleis du søkjer om betalingsutsetjing og fyller ut periodane riktig.

Søk om betalingsutsetjing

Du kan utsetje betalinga 36 gonger

I Lånekassen er dei månadlege rekningane, og du kan utsetje å betale 36 rekningar til same, som tilsvarer tre år. På Dine sider får du full oversikt over kor mange betalingsutsetjingar du har, og kor mange utsetjingar du har brukt.

Dette skjer når du utset ei betaling

Når du utset ei rekning, forlengjer vi nedbetalingstida di. Utset du éin rekning, utvidar vi nedbetalingstida med éin månad, utset du to rekningar, utvidar vi med to månader og så vidare. Nedbetalingstida kan ikkje utvidast til meir enn 30 år, og lånet skal vere tilbakebetalt innan du fyller 65 år. Les meir om konsekvensane av betalingsutsetjing.

Stopp automatiske trekk om du har avtalegiro

Har du avtalegiro må du logge deg inn i nettbanken din og stoppe det automatiske trekket så du ikkje likevel betaler rekninga.

Har du brukt opp betalingsutsetjingane dine?

Det er mogeleg å få fleire enn 36 betalingsutsetjingar, dersom du har rett til rentefritak (sletting av renter). Har du brukt opp betalingsutsetjingane dine, må du først søkje om rentefritak, før du søkjer om betalingsutsetjing.

Les meir om framgangsmåten når du har brukt opp betalingsutsetjingane dine.

Du kan ha rett til rentefritak

Har du låg inntekt, og for eksempel er registrert arbeidsledig, er sjuk eller har omsorg for eigne barn, kan du har rett til rentefritak (sletting av renter).

Konsekvensar av betalingsutsetjing

Ei betalingsutsetjing fører normalt til forlengd nedbetalingstid og dermed at du betaler meir renter samla, enn om du ikkje utset rekningane.

På Dine sider vil betalingsplanen din bli oppdatert etter at du har fått innvilga betalingsutsetjing, i nokre tilfelle kan beløpet på det siste terminbeløpet bli høgare enn i den opphavlege betalingsplanen.

Har du fått forlengd nedbetalingstida som følgje av ein eller fleire betalingsutsetjingar, kan du korte ned nedbetalingstida igjen, og dermed også det totale rentebeløpet, ved å endre nedbetalingstida, dette gjer du sjølv på Dine sider.