Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Kva er person- og kapitalinntekt?

    Person- og kapitalinntekta di er summen av alle dei skattepliktige inntektene dine før frådrag.

    Personinntekt er skattepliktig arbeidsinntekt inkludert feriepengar, og skattbar trygde- og pensjonsyting.

    Kapitalinntekter er renter av bankinnskott og uteståande fordringar, aksjeutbytte, skattepliktig gevinst ved sal av aksjar og verdipapirfond, inntekt ved utleige, gevinst ved sal av bustad, tom og annan fast eigedom, m.v. Opplistinga er ikkje fullstendig. I kontrollen av inntekt og forume ser vi bort frå eventuelle bidrag som du eller barna dine får, og renteinntekter frå BSU.