Sosialstønad

Sist oppdatert: 27.12.2019
Har du økonomisk støtte etter sosialtenestelova som einaste inntekt, kan du få sletta renter på studielånet.

Lånekassen kan slette renter som er lagde til lånet ditt, dersom du har hatt økonomisk støtte etter sosialtenestelova som einaste inntekt i minst tre månader i strekk.

Dette skal til for å få sletta renter på grunn av sosialstønad

  • Du må sende inn ein søknad om sletting av renter
  • Du må ha hatt økonomisk stønad etter § 18 i sosialtenesteloven.
  • Dette må ha vore di einaste inntekt, og den må ha vart i minst tre månader samanhengande
  • Årsinntekta din må ikkje ha vore over inntektsgrensene
  • Sletting av renter etter denne årsaka kan bli gitt for inntil tre år til saman.

Dokumentasjon du må sende inn

  • Stadfesting frå Nav som viser perioden du har motteke økonomisk stønad etter sosialtenesteloven og at dette har vore di einaste inntekt.

Du kan enkelt laste opp dokumentasjonen samtidig som du søker. Dersom du ikkje har dokumentasjonen tilgjengeleg med ein gong, kan du laste den opp seinare på Dine sider.

Søk ein gong i året

Det enklaste er å søke ein gong i året, helst straks året er slutt.

Det er lettare å søke ein gong for fleire periodar samla, og då kan du også sende inn all dokumentasjonen samla. I alle tilfelle kan ikkje Lånekassen fatte endeleg vedtak før mot slutten av året etter det året du søker om sletting av renter for. Grunnen er at søknaden blir vurdert opp mot årsinntekta di slik den blir vist i fastsetjinga (likninga), og vi får ikkje denne informasjonen frå Skatteetaten før mot slutten av året.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke for, er over. Lånekassen slettar berre renter på etterskott, men det er ein frist på tre år. Det vil seie at du kan få sletta renter tilbake til 1. januar 2017 dersom du søker i løpet av 2020. Vi kan gjere unntak dersom det er særlege grunnar til at du ikkje har kunna søke innan fristen.

Du kan enkelt søke elektronisk på Dine sider.

Gå til søknaden

Inntektsgrense

Kor mange månader du kan få sletta renter, er avhengig av kor høg inntekt du har hatt i året du søker for. Du treng ikkje å sende inn dokumentasjon på inntekt, det får vi automatisk frå Skatteetaten. Unntaket er om du bur i utlandet. Tabellen under visar kor lenge du kan få sletta renter, gitt inntekta du har hatt.

Person- og kapitalinntekt i 2020
Månader med rett til sletting av renter
350 927 1
345 132 2
339 337 3
333 540 4
327 745 5
321 947 6
316 154 7
310 358 8
304 561 9
298 765 10
292 968 11
287 174 12

Dersom du har barn aukar inntektsgrensa med 15 561 kroner for kvart barn som er 16 år eller yngre.

Som "barn" reknar vi med:

  •     eigne barn, også barn som du betaler bidrag for
  •     barn av ektefellen din, dersom du bur saman med dette barnet minst 40 prosent av tida i perioden du søker for
  •     barn av sambuaren din, dersom du og sambuaren i tillegg har felles barn og du bur saman med sambuaren sine barn minst 40 prosent av tida i perioden du søkjer for.

Her finn du inntektsgrenser for tidlegare år.

Når får eg svar?

Du får ikkje eit endeleg svar på om du får sletta renter før fastsetjinga (likninga) for året du søker for er klar, og vi har fått tilsendt likningsopplysningane frå skatteetaten.

Fastsetjinga er klar i løpet av hausten året etter perioden du søker om å få sletta renter for. Det vil seie at dersom du søker om å få sletta renter for ein periode i 2018, vil du ikkje få endeleg svar før på hausten i 2019. Mens du ventar på dette, vil du få eit vedtaksbrev med eit førebels svar om at du vil få endeleg svar i eit nytt vedtaksbrev etter at fastsetjingsopplysningane er klare. Det skjer automatisk.