Forslag til statsbudsjett 2021

Sist oppdatert: 07.10.2020
I dag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021.Budsjettet skal behandles og vedtas i desember. Her finner du forslagene som gjelder Lånekassens regler.

Endring i antall år det kan gis lån og stipend ved deltidsutdanning 

Ett av målene med Kompetansereformen er å få flere enkeltpersoner til å investere i kompetanseutvikling. Fra og med studieåret 2020–2021 kan elever og studenter i Norge få lån og stipend til all deltidsutdanning, også til deltidsutdanning som utgjør mindre enn 50 prosent av en fulltidsutdanning.

Denne endringen øker fleksibiliteten i Lånekassens ordninger for utdanningsstøtte, men den fører samtidig til at dagens tidsramme på åtte år med lån og stipend raskt brukes opp for en elev eller student som tar deltidsutdanning og har en lav deltidsprosent.

Kunnskapsdepartementet foreslår derfor en ny beregningsmåte som skal gjelde fra og med studieåret 2021–2022. Den nye beregningsmåten er basert på studiepoeng i stedet for år. Det innebærer at alle vil ha rett til å få lån og stipend til å ta et vist antall studiepoeng. Dette gir studentene mer fleksibilitet fordi de som tar færre enn 30 studiepoeng eller tilsvarende per semester, vil kunne få støtte i mer enn åtte år.

Endringen vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Det vil si at elever og studenter som ved innføringen av endringen allerede har fått lån og stipend i åtte år etter gjeldende regelverk, ikke vil ha rett til mer lån og stipend. Elever og studenter som når den nye beregningsmåten innføres ikke har fått lån og stipend i åtte år etter gjeldende regelverk,vil få søknaden om lån og stipend behandlet etter den nye ordningen fra og med studieåret 2021–2022. 

Endringer i omgjøringen for privatisteksamener i videregående opplæring

Etter gjeldende regler kan voksne som tar privatisteksamen i videregående opplæring, få omgjøring av lån til stipend ved bestått eksamen, selv om de har bestått det samme faget tidligere Det vil si i en periode hvor de hadde ungdomsrett til videregående opplæring.

Privatistordningen var opprinnelig ment å skulle gi voksne uten utdanning en mulighet til å ta videregående opplæring. Ordningen har i økende grad utviklet seg til å bli en ordning for personer som ønsker å forbedre karakterer i fag som allerede er bestått. Kunnskapsdepartementet foreslår at elever som tar videregående opplæring, og som tar privatisteksamen i fag de tidligere har bestått i en periode hvor de hadde ungdomsrett, ikke skal få gjort om lån til stipend for de aktuelle fagene.

Redusert stipend til reiser utenfor Norden

Elever og studenter som tar utdanning utenfor Norden, har rett til lån og stipend til dekning av reiseutgifter mellom Norge og regionen hvor lærestedet ligger. Hvert studieår fastsetter Kunnskapsdepartementet satser for hver enkelt region. Satsene tilsvarer to tur-retur reiser per studieår, hvor 65 prosent blir gitt som lån og 35 prosent blir gitt som stipend.

Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere stipendsatsen til reiser fra 35 prosent til 17,5 prosent for ett studieår, resten blir gitt som lån. Elever og studenter i utlandet vil fremdeles få det samme totale støttebeløpet, men de som tar en utdanning som varer mer enn seks månader, vil få mer lån enn i dag. 

Elever og studenter som tar utdanning utenfor Norden som varer seks måneder eller mindre per studieår, har rett til lån og stipend til én tur-retur-reise. Forslaget fører ikke til endringer for denne gruppen. De fleste utvekslingsstudentene vil dermed ikke oppleve noen forskjell. 

Satser for lån og stipend prisjusteres

Kunnskapsdepartementet foreslår at alle utdanningsstøttesatser for studieåret 2021– 2022 prisjusteres med 2,3 prosent.

Forslagene omfatter endringer i forskrift om utdanningsstøtte (tildeling av lån og stipend). Regjeringen har ikke kommet med forslag til endringer i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån.