Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Hva er person- og kapitalinntekt?

    Person- og kapitalinntekten din er summen av alle de skattepliktige inntektene dine før fradrag.

    Personinntekt er skattepliktig arbeidsinntekt inkludert feriepenger, og alle skattbare trygde- og pensjonsytelser.

    Kapitalinntekter er renter av bankinnskudd og utestående fordringer, aksjeutbytte, skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond, inntekt ved utleie, gevinst ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom, m.v. Opplistingen er ikke fullstendig. I kontrollen av inntekt og formue ser vi bort fra eventuelle bidrag som du eller barna dine mottar og  renteinntekter fra BSU.